Asociatia Pro DemocratiaOrdonanta nr. 89 din 2003Ordonanta nr. 89 din 2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

(publicata in Monitorul Oficial nr. 715 din 14 octombrie 2003)


In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I.
Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.440 din 24 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
(1) Politistul este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul de credinta fata de Romania, prevederile regulamentelor de serviciu si sa indeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala."

2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru unele functii pot fi incadrati direct sau transferati din institutiile publice de aparare si siguranta nationala specialisti cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale."

3. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Admiterea in institutiile de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza prin concurs."

4. Dupa alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Incadrarea unor specialisti in politie se realizeaza prin concurs sau examen, dupa caz."

5. Litera a) a alineatului (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"a) sa fie apta din punct de vedere medical, fizic si psihic;"

6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In primul an de activitate, politistii incadrati direct trebuie sa urmeze un curs de formare in institutiile de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor."

7. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11.
(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile de specialitate, asigura pregatirea continua a politistilor pentru ridicarea nivelului profesional."

8. Punctul I al alineatului (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"I. Corpul ofiterilor de politie:
a) chestor general de politie;
b) chestor-sef de politie;
c) chestor principal de politie;
d) chestor de politie;
e) comisar-sef de politie;
f) comisar de politie;
g) subcomisar de politie;
h) inspector principal de politie;
i) inspector de politie;
j) subinspector de politie."

9. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15.
(1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de catre:
a) Presedintele Romaniei, pentru ofiterii de politie la gradul de chestor de politie, chestor principal de politie, chestor-sef de politie si chestor general de politie, la propunerea ministrului administratiei si internelor;
b) ministrul administratiei si internelor, pentru ceilalti ofiteri de politie, la propunerea inspectorului general al Politiei Romane;
c) inspectorul general al Politiei Romane si sefii celorlalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pentru agentii de politie."

10. Alineatul (2) al articolului 15 se abroga.

11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"a) sa aiba implinit stagiul minim in gradul profesional detinut sau sa il implineasca in cursul anului calendaristic respectiv, cu exceptia comisarilor-sefi de politie cu o vechime minima de 2 ani in gradul profesional, care au indeplinit cel putin 5 ani functii cu gradul profesional de chestor de politie sau general de brigada ori superioare;"

12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru obtinerea gradelor profesionale de comisarsef, subcomisar si agent-sef, politistul este obligat sa absolveasca un curs de capacitate profesionala ale carui organizare si desfasurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar pentru obtinerea gradului profesional de chestor este necesara promovarea examenului organizat in acest scop."

13. Dupa alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) La calculul stagiului minim in gradul profesional nu se ia in considerare timpul in care politistul a absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca si a concediilor de maternitate, respectiv cele pentru ingrijirea copilului, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi."

14. Litera a) a punctului I de la articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"a) chestor-sef de politie - 2 ani;"

15. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18.
Posturile de conducere se ocupa, de regula, prin examen sau concurs, dupa caz, in situatiile si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

16. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19.
(1) Acordarea gradelor profesionale urmatoare in cadrul aceleiasi categorii se face in ordinea ierarhica a gradelor, in limita numarului de posturi prevazute cu gradele respective, aprobat de ministrul administratiei si internelor. (2) Politistul care a dobandit titlul stiintific de doctor sau doctor docent, in specializarile corespunzatoare cerintei postului, este exceptat de la conditiile prevazute la art. 16 alin. (2).
(3) Ofiterul de politie care a absolvit cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an in specializarile corespunzatoare cerintei postului este exceptat de la conditiile prevazute la art. 16 alin. (2), mai putin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.
(4) Specialitatile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare si ale titlurilor stiintifice prevazute
la alin. (2) si
(3) se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

17. Alineatele (3), (4) si (5) ale articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) La absolvirea Colegiului de politie sau a Facultatii de drept din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" a Ministerului Administratiei si Internelor, politistului i se acorda gradul profesional de subinspector de politie si este incadrat ca debutant pe o perioada de stagiu de 8 si, respectiv, 12 luni.
(4) Politistilor prevazuti la art. 9 alin. (2) si (3) li se acorda gradele profesionale in functie de pregatirea lor si de vechimea in specialitatea corespunzatoare studiilor absolvite, raportate la cerintele postului. Incadrarea acestora se face pe o perioada de proba de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, in raport cu categoria din care fac parte si cu gradul profesional acordat.
(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba, politistul sustine examenul de definitivare in profesie. Politistul declarat nepromovat este indepartat din politie."

18. Alineatul (4) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Politistii se incadreaza in functii de executie prevazute in statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte fata de cele pe care le au, potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

19. Dupa alineatul (5) al articolului 22 se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(6) Pentru motive temeinic justificate, politistii pot fi numiti, la solicitarea acestora, in functii inferioare gradelor profesionale pe care le au.
(7) Politistii sunt numiti si eliberati in/din functii potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.
(8) In situatii temeinic justificate, altele decat cele prevazute la art. 65, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, politistii pot fi pusi la dispozitia unitatii pe o perioada de cel mult 3 luni, timp in care vor beneficia de drepturile banesti avute, cu exceptia indemnizatiei de comanda, dupa caz. In cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, acest termen poate fi prelungit o singura data, cu inca cel mult 3 luni."

20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"b) documentele privind evaluarea anuala a activitatii acestuia, avansarile in functii, grade sau categorii, recompensele acordate, precum si sanctiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic si fara discontinuitati;"

21. Alineatul (3) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Politistul isi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu contin informatii clasificate, in conditiile legii."

22. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26.
Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o data pe an, iar concluziile se consemneaza in evaluarea de serviciu, cu acordarea unuia dintre urmatoarele calificative: "exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator", "nesatisfacator"."

23. Literele j), k) si o) ale alineatului (1) al articolului 28 vor avea urmatorul cuprins:
"j) decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului, mutarii in alte localitati si o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum si in alte situatii, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului;
k) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;
.....................................................................................
o) consultanta juridica asigurata de unitate, la cerere."

24. Alineatul (3) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Politistii decorati cu Ordinul Meritul Militar si Semnul onorific In Serviciul Armatei isi pastreaza toate drepturile dobandite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi."

25. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
"Art. 291.
(1) Se instituie Semnul onorific In Serviciul Politiei, care se va reglementa prin lege speciala.
(2) Semnul onorific In Serviciul Politiei se confera politistilor pentru activitatea desfasurata timp de 15, 20, respectiv 25 de ani ca politisti si/sau militari."

26. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
"Art. 371.
La decesul unui politist, Ministerul Administratiei si Internelor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de doua ori salariul de baza avut."

27. Litera i) a alineatului (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
"i) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este retribuit, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica."

28. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46.
Politistul poate fi mutat intr-o alta unitate, aflata in aceeasi localitate sau in alta localitate decat cea de domiciliu, in urmatoarele situatii:
a) in interesul serviciului;
b) la cerere."

29. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47.
(1) Politistul poate fi delegat, detasat ori transferat, potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.
(2) Detasarea politistilor, cu acordul lor, in cadrul organelor speciale din structura autoritatilor publice se face pe perioada stabilita prin dispozitiile legale in vigoare.
(3) La incetarea detasarii, politistul va fi numit intr-o functie echivalenta celei din care a fost detasat, daca este vacanta, sau in alta functie corespunzatoare gradului profesional detinut, in conditiile prezentei legi.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si politistilor care au desfasurat misiuni internationale sau au participat la cursuri in strainatate, la incetarea acestor situatii."

30. Alineatul (5) al articolului 49 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 in 4 ani si vor reprezenta, in mod proportional, toate categoriile de politisti. Pe durata mandatului, politistii alesi in organele de conducere vor fi detasati, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

31. Literele c) si f) ale articolului 50 se abroga.

32. Dupa litera j) a articolului 57 se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictiile stabilite prin lege."

33. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58.
Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului sunt:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5-20% pe o perioada de 1-3 luni;
c) amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare, pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) destituirea din politie."

34. Alineatele (1), (7) si (9) ale articolului 59 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 59.
(1) Sanctiunile disciplinare se stabilesc si se aplica numai dupa cercetarea prealabila si dupa consultarea consiliilor de disciplina, cu exceptia sanctiunilor prevazute la art. 58 lit. a) si b), care se pot aplica fara consultarea consiliilor de disciplina.
............................................................................................
(7) In fata consiliilor de disciplina politistul are dreptul de a fi asistat de un alt politist, ales de catre acesta sau desemnat de Corp.
............................................................................................
(9) Sanctiunea disciplinara se aplica in maximum 60 de zile de la finalizarea cercetarii prealabile, dar nu mai tarziu de un an de la data comiterii faptei."

35. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60.
(1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, dupa expirarea termenului de contestare, prevazut la art. 61 alin. (1)."

36. Alineatul (1) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61.
(1) Politistul poate contesta sanctiunea disciplinara aplicata, in termen de 5 zile de la luarea la cunostinta, sefului ierarhic superior celui care a aplicat sanctiunea. Acesta se pronunta prin decizie motivata, in termen de 15 zile."

37. Alineatele (2) si (3) ale articolului 65 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe timpul urmaririi penale si judecarii pentru infractiuni savarsite din culpa, politistul este pus la dispozitie. Politistul pus la dispozitie indeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, in scris, de seful unitatii de politie si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului profesional pe care il are, la nivelul de baza, precum si de celelalte drepturi prevazute in prezenta lege.
(3) In cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea unei infractiuni contra pacii sau omenirii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a oricarei alte infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei de politist, precum si pe timpul arestarii preventive, politistul este suspendat din functie. In perioada suspendarii politistul nu beneficiaza de nici un drept dintre cele prevazute in prezenta lege si este obligat sa predea armamentul, legitimatia si insigna."

38. Capitolul V va avea urmatorul titlu:
"Incetarea raporturilor de serviciu ale politistilor"

39. Articolele 67 si 68 se abroga.

40. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69.
(1) Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului se dispune in mod corespunzator de catre persoanele care, potrivit art. 15, au competenta de acordare a gradelor profesionale si are loc:
a) la implinirea varstei si a vechimii in serviciu, necesare pensiei de serviciu;
b) la pierderea capacitatii de munca, in conditiile legii;
c) la implinirea limitei de varsta in grad;
d) la cerere;
e) la numirea intr-o alta functie publica;
f) prin demisie;
g) la destituirea din politie;
h) la acordarea calificativului "nesatisfacator";
i) cand este condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei inchisorii sau amenzii penale pentru infractiuni savarsite din culpa, pe baza aprobarii persoanelor care au acordat gradele profesionale prevazute la art. 15;
j) cand, in urma reorganizarii activitatii Ministerului Administratiei si Internelor sau a unei unitati de politie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de politistul respectiv, nu sunt posibilitati pentru ca acesta sa fie incadrat intr-o functie similara in aceeasi unitate sau in alte unitati;
k) cand nu promoveaza examenul de definitivare prevazut la art. 21 alin. (5);
l) cand s-a stabilit ca a fost incadrat in mod fraudulos in politie, chiar daca aceasta situatie a fost depistata ulterior;
m) in situatia nedefinitivarii de catre agentii de politie a studiilor prevazute la art. 73 alin. (8).
(2) Raporturile de serviciu ale politistului nu pot inceta prin demisie la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu ori in caz de mobilizare si de razboi."

41. Dupa articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 691, cu urmatorul cuprins:
"Art. 691.
(1) Limitele de varsta in gradul profesional pana la care politistii pot fi mentinuti in serviciu sunt:
a) pentru agentii si ofiterii de politie, pana la gradul de comisar-sef - 55 de ani;
b) pentru ofiterii de politie cu gradul de chestor de politie ori superioare - 60 de ani.
(2) Chestorii de politie, chestorii principali de politie, chestorii sefi de politie si chestorii generali de politie a caror stare de sanatate le permite rezolvarea in foarte bune conditii a atributiilor ce le revin pot fi mentinuti in serviciu pana la varsta de 62 de ani.
(3) Comisarii-sefi de politie pot fi mentinuti in activitate pana la varsta de 57 de ani, daca starea de sanatate le permite indeplinirea atributiilor.
(4) Pentru ofiterii prevazuti la alin. (2) si (3), aprobarea de mentinere in serviciu se da semestrial de catre ministrul administratiei si internelor, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora."

42. La articolul 73 alineatul (1) litera A, literele i) si j) vor avea urmatorul cuprins:
"i) general-locotenent - chestor-sef de politie;
j) general - chestor general de politie."

43. Alineatele (2), (3), (7), (8) si (11) ale articolului 73 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Echivalarea gradelor privind agentii si ofiterii de politie este valabila si in cazul incetarii raporturilor de serviciu ale politistilor, precum si in cazul mutarii cadrelor militare sau a politistilor intre unitatile de politie si celelalte unitati ale Ministerului Administratiei si Internelor ori in cazul transferului la/de la alte institutii din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, dupa caz.
(3) Comisarilor-sefi de politie care au o vechime in gradul profesional sau in gradul de colonel de minimum 5 ani si au fost incadrati in aceasta perioada cel putin 3 ani in functii prevazute in statele de organizare cu grad profesional de chestor de politie sau general de brigada ori superioare si au fost apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul de cel putin "foarte bun", la incetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de politie, in conditiile prezentei legi.
............................................................................................
(7) Agentii de politie care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiteri vacante, in conditiile prezentei legi.
(8) Perioada acordata politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalarii in gradele corespunzatoare functiei pe care o detin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Daca dupa expirarea perioadei de 5 ani politistii nu si-au definitivat studiile necesare echivalarii in gradele profesionale pe care le au, ofiterii de politie vor fi incadrati in categorii si grade profesionale corespunzatoare pregatirii, iar agentilor de politie le vor inceta raporturile de serviciu.
............................................................................................
(11) Acordarea gradelor profesionale la incadrarea directa a politistilor se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

44. Alineatul (1) al articolului 74 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 74.
(1) Evidenta politistilor pe timpul si dupa incetarea raporturilor de serviciu, precum si modalitatile de pastrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

45. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76.
(1) Prevederile prezentei legi se aplica, in mod corespunzator, si personalului Politiei de Frontiera Romane, Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului National pentru Refugiati, Directiei generale de informatii si protectie interna, unitatilor de invatamant ale politiei si structurilor corespondente din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", precum si personalului unitatilor din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor si al structurilor subordonate acestuia.
(2) Competentele stabilite inspectorului general al Politiei Romane prin prezenta lege se exercita pentru personalul din structurile prevazute la alin. (1) de catre conducatorii acestora."

46. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78.
(1) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale altor acte normative in vigoare aplicabile functionarului public, in situatia in care domeniile respective nu sunt reglementate in legislatia specifica politistului.
(2) Pana la intrarea in vigoare a legii privind salarizarea politistilor, acestora le sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
(3) Pana la intrarea in vigoare a legii privind pensiile politistilor, acestora le sunt aplicabile dispozitiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.
(4) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

47. In tot cuprinsul Legii nr. 360/2002 referirile la "Ministerul de Interne" si la "ministrul de interne" se inlocuiesc cu "Ministerul Administratiei si Internelor" si "ministrul administratiei si internelor".


Art. II.
Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


Bucuresti, 2 octombrie 2003.
Nr. 89.