Asociatia Pro DemocratiaOrdonanta de Guvern nr. 77 din 2003Ordonanta de Guvern nr. 77 din 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

(publicata in Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003)


In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I.
Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2.
(1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata care are ca scop sau efect restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.
(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevazute la alin. (1), fata de alte persoane, in afara cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.
(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, daca nu intra sub incidenta legii penale.
(4) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazata pe doua sau mai multe criterii prevazute la alin. (1) constituie circumstanta agravanta la stabilirea raspunderii contraventionale daca una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenta legii penale.
(5) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice tratament advers venit ca reactie la o plangere cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii.
(6) Prevederile prezentei ordonante nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie si a dreptului la informatie.
(7) Masurile luate de autoritatile publice sau de persoanele juridice de drept privat in favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitati, vizand asigurarea dezvoltarii lor firesti si realizarea efectiva a egalitatii de sanse a acestora in raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, precum si masurile pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare in sensul prezentei ordonante.
(8) In intelesul prezentei ordonante eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizeaza prin:
a) prevenirea oricaror fapte de discriminare, prin instituirea unor masuri speciale, inclusiv a unor actiuni afirmative, in vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor;
b) mediere prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute in urma savarsirii unor acte/fapte de discriminare;
c) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevazut in dispozitiile alin. (1)-(5)."

2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
In intelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare."

3. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9.
Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate in sensul restrangerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerintelor ocupationale in domeniul respectiv, atat timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare in sensul prezentei ordonante, iar aceste masuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim si metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare."

4. Literele c), d), e), f) si g) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:
"c) refuzul de a vinde sau de a inchiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expozitii, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent daca sunt in proprietate privata ori publica, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;
g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport in comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu exceptia situatiei in care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare;"

5. La capitolul II, dupa articolul 19 se introduce sectiunea a VI-a "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii" cu urmatorul cuprins:
"Art. 191.
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea nationala care investigheaza si sanctioneaza contraventional faptele sau actele de discriminare prevazute in prezenta ordonanta.
Art. 192.
In exercitarea atributiilor sale, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca aceasta sa fie ingradita sau influentata de catre alte institutii ori autoritati publice.
Art. 193.
Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este responsabil cu aplicarea si controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante in domeniul sau de activitate, precum si in ceea ce priveste armonizarea dispozitiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.
Art. 194.
In vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii isi exercita atributiile in urmatoarele domenii:
a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea si sanctionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenta de specialitate victimelor discriminarii."

6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20.
(1) Contraventiile prevazute la art. 5-8, 10, art. 15 alin. (1), (3) si (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 si 19 se sanctioneaza cu amenda intre 2.000.000 lei si 20.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza o persoana fizica, respectiv cu amenda intre 4.000.000 lei si 40.000.000 lei, daca discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate."

7. Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002."

8. Alineatul (4) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevazute in prezenta ordonanta se va face prin hotarari ale Guvernului."

9. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
"(5) La cererea agentilor constatatori, reprezentantii legali ai autoritatilor si institutiilor publice si ai agentilor economici supusi controlului, precum si persoanele fizice au obligatia, in conditiile legii:
a) sa puna la dispozitie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
b) sa dea informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
c) sa elibereze copiile documentelor solicitate;
d) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
(6) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 2.000.000 lei si 10.000.000 lei."

10. La capitolul IV, dupa articolul 24 se introduce articolul 25 cu urmatorul cuprins:
"Art. 25.
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare."

Art. II.
Ordonanta Guvernului nr.137/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002 si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prezentei ordonante in Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE


Contrasemneaza:

Presedintele Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii,
Cristian Jura

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Serban Mihailescu

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul integrarii europene,
Hildegard Carola Puwak

Bucuresti, 28 august 2003.
Nr. 77.