Asociatia Pro DemocratiaOrdonanta de Guvern nr. 21 din 1992Ordonanta de Guvern nr. 21 din 1992

privind protectia consumatorilor

(publicata in Monitorul Oficial nr. 212 din 28 luna 1992)


ART. 1
Statutul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurind cadrul necesar accesului neingradit la pro duse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepterilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumator.

ART. 2
In sensul prezentei ordonante se intelege:
 • consumator: persoana fizica care dobindeste, utilizeaza ori consuma, ca destinatar final, produse obtinute de la agenti economici sau care beneficiaza de servicii prestate de acestia;
 • agent economic: orice persoana fizica sau juridica care produce, importa, transporta, depozireaza sau comercializeaza produse ori parti din acestea, ori presteaza servicii;
 • produs: bun material destinat consumatorului sau utilizarii finale individuale sau colective;
 • serviciu: activitate, alta decit cea din care rezulta produse, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;
 • declaratie de conformitate: declaratie facuta de catre un agent economic, prin care acesta informeaza, pe proprie raspundere, asupra faptului ca un produs sau un serviciu este conform unei norme sau altui document specificat
 • termen de garantie: limita de timp, stabilita de catre producator, in cadrul careia produsul achizitionat trebuie sa-si pastreze caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea gratuita a acestuia, daca deficientele nu-i sint imputabile, perioada de garantie curge de la data dobindirii produsului de catre consumator;
 • termen de valabilitate: limita de timp, stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care acestea trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum;
 • durata medie de utilizare: intervalul de timp, stabilit in documentele teh nice normative sau declarat de catre producator ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele, altele decit cele cu termen de valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare;
 • viciu ascuns: deficienta calitativa a unui produs livrat sau serviciu pres tat care, existind in momentul predarii ori executarii, nu a fost cunoscut si nici nu putea fi cunoscut de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.

  ART. 3
  Drepturile fundamentale ale consumatorilor sint:
  a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sale afecteze drepturile si interesele legitime;
  b) de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esen tiale ale produselor si serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespubda cit mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;
  c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si ser vicii de calitate;
  d) de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele preva zute de lege;

  CAPITOLUL 2
  Protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor
  ART. 4
  Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.

  ART. 5
  Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate stabilit.
  Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau substituite.

  ART. 6
  Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cind situatia o impune cu privire la:
  a) falsificarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vinzare si vinzarea produselor;
  b) furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor, in conditii optime, in mod deosebit a celor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
  Normele si reglementarile se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sint nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.

  ART. 7
  Agentii economici sint obligati:
  a) sa comercializeze numai produse si servicii testate si certificate conform normelor legale si care respecta conditiile calitative prevazute in con tracte, astfel incit acestea sa nu afecteze viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  b) sa opreasca livrarilor, respectiv sa retraga de pe piata sau de la benefi ciari produsele la care organismele abilitate de lege sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracterisicilor calitative prescrise sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
  c) sa anunte, imediat, existenta pe piata a orcarui produs de care au cunostinta ca a afectat viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  d) sa asigure conditii igienico-sanitare in productie, pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor sanitare in vigoare.

  CAPITOLUL 3
  Protectia intereselor economice ale consumatorilor
  ART. 8
  Guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.

  ART. 9
  In relatiile cu consumatorii, agentii economici au obligatia de a se comporta in mod corect si de a nu folosi practici comerciale abuzive.

  ART. 10
  Drepturile consumatorilor, la incheierea contractului sint:
  a) libertatea de a lua decizii, la achizitionarea de produse si servicii, fa ra a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unot tehnici abuzive in vinzare, de natura a influenta optiunea acestora;
  b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garan tie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor;
  c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;
  d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
  e) de a li se asigura service-ul necesar si piesele de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti;
  f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume sta bilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.

  ART. 11
  Produsele si serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de masurare si control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale.

  ART. 12
  Consumatorii au dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Dupa expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.

  ART. 13
  Remedierea deficientelor aparute in cadrul termenelor de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata, si care nu sint imputabile consumatorilor, se face intr-un termen maxim, stabilit de catre organul administratiei publice abilitat sa indeplineasca politica de protectie a consumatorului; pentru celelelte produse, termenul va fi cel sta bilit prin contract.
  In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism teh nic neutru.

  ART. 14
  In cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor
  aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, pre
  cum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezinta abateri fata de caracteristicile calitative prescrise, vinzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora.
  Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungeste in mod corespunzator termenul de gatantie si curge din momentul sesizarii vinza torului pina la aducerea produsului in stare de utilizare normala.

  ART. 15
  Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.

  ART. 16
  Consumatorul poate solicita plata unor despagubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozitiilor legale, in cazul remedierii ori inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare.

  ART. 17
  Vinzatorul asigura toate operatiunile necesare repunerii in functiune, inlo cuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate in cadrul termenului de garantie sau valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse in cadrul duratei medii de utilizare, precum si a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora; vinzatorul suporta cheltuielile legate de acestea, situatie carte nu il exonereaza de raspundere pe producator.

  CAPITOLUL 4
  Informarea si educarea consumatorilor
  ART. 18
  Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicelor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei aces tora, in deplina securitate.

  ART. 19
  Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, care se inscriu la vedere, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vinzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul, in functie de natura acestuia.

  ART. 20
  Informatiile trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara de origine a produsului.
  Informatiile trebuie sa fie complete, corecte, precise si explicite si sa cu prinda denumirea produsului, marca producatorului, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, eventuali adivii folositi, cantitatea, pretul, termenul de garantie sau, dupa caz, de valabilitate, eventualele riscuri previzibile, contraindicatii si modul de utilizare, manipulare, conservare sau pastrare, precum si alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse; la produsele alimentare preambalate se mentioneaza si valoarea nutritiva.
  Produsele de folosinta indelungata sint insotite si de "declaratie de confor mitate", "certificat de garantie" si, dupa caz, de "carte tehnica" ori "instructiuni de folosire", redactate in limba romana, care cuprind principalele caracteristici ale produsului, conditiile de instalare, exploatare, intre tinere, data fabricatiei, termenul de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea in urma nerespectarii instructiunilor.
  Fac exceptie de la prevederile alineatelor precedente marcile de fabrica sau de comert, denumirile de firme ori societatile comerciale, denumirea produse lor tipice cunoscute publicului larg, precum si termenii straini utilizati in mod curent si care se gasesc in dictionarele uzuale.
  Pentru produsele din import, textul in limba romana poate fi completat cu traduceri in una sau mai multe limbi straine stabilite de catre Guvern.

  ART. 21
  Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa cuprinda categori a calitativa a serviciului, timpul de realizare, termenul de garantie, tariful, riscurile previzibile si, dupa caz, declaratia de conformitate.

  ART. 22
  Agentii economici sint obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare si functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vindute; la lansarea pe piata a produselor, acestia sint obligati sa efectueze demonstratii de utilizare.

  ART. 23
  Obligatia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 si 22 nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.

  ART. 24
  Se interzice prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale parametrilor ce caracterizeaza pro dusele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate.

  ART. 25
  Preturile si tarifele trebuie afisate, in mod vizibil si intr-o forma neechi voca, usor de citit.

  ART. 26
  Comercializarea produselor si prestarea serviciilor se fac in locuri autorizate. Este obligatorie afisarea, in mod vizubil, a denumirii firmei si a numarului autorizatiei acesteia.

  ART. 27
  Produsele livrate in vrac se masoara cu mijloace de masurare legale adecvate, in prezenta cumparatorului. Indicatiile mijloacelor de masurare trebuie sa fie usor de citit si la vederea cumparatorului.

  CAPITOLUL 5
  Organe ale admin. publice ptr. protectia consumatorilor
  ART. 28
  Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administra tiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordoneaza si realizeaza poli tica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.

  ART. 29
  Atributiiile si modul de organizare si functionare ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si relatiile dintre acesta si alte organisme competente in domeniu se stabilesc de catre Guvern.
  Guvernul poate stabili atributii in domeniul protectiei consumatorilor si pentru ale administratiei publice centrale si locale, in functie de specificul activitatii acestora.
  Taxele ce se percep de catre organele administratiei publice cu rol in domeniul protectiei consumatorilor se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru incercarile efectuate in laboratoare proprii sau subordonate, conform actelor normative in vigoare.

  ART. 30
  Oficiul pentru Protectia Consumatorilor - in baza consultarii cu alte organisme interesate ale administratiei publice centrale si locale, cit si cu ce le neguvernamentale - elaboreaza reglementari referitoare la modalitatile co ncrete de colaborare si sprijinire reciproca si le propune spre aprobare Guvernului.

  CAPITOLUL 6
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor
  ART. 31
  In sensul prezentei ordonante, asociatiile pentru protectia cumparatorilor sint considerate acele asociatii constituite, conform legii, ca persoane juridice si care - fara a urmari realizarea de profit pentru membrii lor - au ca unic scop apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor in general.

  ART. 32
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sint reprezen tate, daca indeplinesc conditiile prezentei ordonante.

  ART. 33
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor care apara drepturile si intere sele legitime ale consumatorilor in general sint, de drept, parteneri sociali in organismele consultative prevazute in prezenta ordonanta daca:
  a) au cel putin 10.000 membrii si filiale in cel putin 5 judete; sau b) sint organizate astfel:
  - la nivel local, se constituie ca asociatie;
  - la nivel judetean, se constituie in federatie de asociatii; federatia se formeaza din asociatii provenind din cel putin 5 localitati din judet; numarul de membrii ai tuturor asociatiilor care formeaza o federatie este de cel putin 150;
  - la nivel central, se constituie in confederatie; confederatia se formeaza din cel putin 20 de federatii sau din federatii care, pe ansamblu, insumeaza cel putin 6.000 membrii ai asociatiilor.

  ART. 34
  Asociatiile pentru protectia cumparatorilor, care sint constituite numai cu scopul apararii intereselor membrilor, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sint reprezentate, numai daca au cel putin 1.000 membrii.

  ART. 35
  Dupa constituire, asociatiile pentru protectia consumatorilor vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul administratiei publice pentru protec tia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz.

  ART. 36
  Personalul de conducere si salariatii organelor administratiei publice cu atributii pe linia protectiei consumatorilor nu au dreptul de a detine functii in organele de conducere ale asociatiilor pentru protectia consumatorilor.

  ART. 37
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor sint consultate de catre organis mele administratiei publice, potrivit competentelor, la eleborarea dispoziti ilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:
  a) cunoasterea cerintelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea si cantitatea produselor si serviciilor;
  b) formarea unei atitudini corecte a agentilor economici angajati in producerea si comercializarea produselor si prestarea serviciilor, fata de calitatea acestora;
  c) prevenirea practicilor comerciale abuzive si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.

  ART. 38
  Asociatiile pentru protectia consumatorilor au dreptul:
  a) de a fi sprijinite de catre organismele administratiei publice centrale si locale, in vederea atingerii obiectivelor lor;
  b) de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri in vederea opririi productiei sau retragerii de pe piata a produselor sau serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris in documentele stabilite de lege sau care pun in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  c) de a solicita realizarea de produse si servicii in vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor handicapati sau de virsta a treia;
  d) de a fi consultate cu ocazia eleborarii standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
  e) de a informa opinia publica, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate a produselor si serviciilor, precum si asupra consecintelor vatamatoa re ale acestora pentru consumatori;
  f) de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor;
  g) de a solicita, pe cheltuiala lor, laboratoarelor acreditate, efectuarea de analize si incercari ale produselor destinate consumatorilor si de a publica rezultatele.

  CAPITOLUL 7
  Organisme consultative
  ART. 39
  La nivel central si local - judet, oras, comuna - se constituie cite un cons iliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Aceasta are caracter consultativ si asigura, la nivelurile respective, cadrul informational si organizatoric nevesar:
  a) stabilirii si aplicarii politicii de protectie a cnsumatorilor;
  b) corelarii actiunilor diverselor organisme ale administratiei publice cu cele ale organizatiilor neguvernamentale care au rol in realizarea protectiei consumatorilor.

  ART. 40
  Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din:
  a) reprezentanti ai tuturor organelor administratiei publice care au compete nte cu caracter general sau special in domeniul protectiei consumatorilor si au structuri organizatorice la nivelul respectiv;
  b) prefect sau primar, dupa caz, sau reprezentanti ai acestora;
  c) reprezentanti ai asociatiilor pentru protectia consumatorilor;
  d) reprezentanti ai altor organisme, dupa caz.

  ART. 41
  Guvernul stabileste, in mod concret, componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, la fiecare nivel in parte.

  CAPITOLUL 8
  Protectia juridica
  ART. 42
  Agentii economici raspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, aparuta in cadrul termenului de garantie sau valabilita te a acestora, si care nu este imputabila consumatorului, precum si pentru e ventualele vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare, care nu permit folosirea de catre consumator a produsului sau serviciului potrivit scopului pentru care acesta a fost realizat si achizitionat sau care pot afecta viata, sanatate sau securitatea consumatorilor.
  Raspunderea se mentine si in cazul in care livrarea produselor sau prestarea serviciilor se face in mod gratuit sau cu pret redus, ori daca se comerciali zeaza ca piese de schimb, sau se distribuie sub alte forme.

  ART. 43
  Actiunile in justitie indreptate de catre asociatiile pentru protectia consumatorilor, prevazute la art. 33 si 34 din prezenta ordonanta, impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepterile si interesele legitime ale consumatorilor sint scutite de taxe de timbru.

  ART. 44
  Ministerul Public poate interveni in actiunile civile introduse, in care sint implicate interesele consumatorilor.

  CAPITOLUL 9
  Sanctiuni
  ART. 45
  Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, ci vila, contraventionala sau penala, dupa caz.

  ART. 46
  Constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii in cit sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
  a) comercializarea produselor care au standarde romane obligatorii referitoa re la protectia vietii, sanatatii, sau securitatii consumatorilor, fara ca a cestea sa fie certificate conform actelor normative in vigoare;
  b) omiterea anuntarii de catre agentii economici, confotm art. 7 lit. c) din prezenta ordonanta, a autoritatilor publice competente;
  c) comercializarea produselor sau prestarea serviciilor fara elementele de identificare prevazute la art. 19-22 din prezenta ordonanta sau cu caracteristici calitative neconforme celor prescrise;
  d) prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale paramertilor ce caracterizeaza produsele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate;
  e) pastrarea, depozitarea sau transportul produselor destinate comercializa rii in conditii care nu asigura mentinerea caracteristicilor calitative ale acestra daca, in acest fel, acestea ar periclita viata, sanatatea sau secutitatea consumatorilor;
  f) comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative prescrise, de natura a afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, pentru care organele de control abilitate au dispus oprirea comercializarii acestora;
  g) impiedicarea, sub orice forma, de catre agentul economic sau de catre orice alta persoana, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor si supravegherea calitatii produselor si serviciilor de a-si exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor ce pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor
  h) folosirea practicilor abuzive la vinzarea produselor si prestarea servici ilor, prevazute la art. 9 si art. 10 din prezenta ordonanta, altele decit ce le mentionate la art. 1 lit. c) si k) din Legea nr. 12/1992, republicata;
  i) neasigurarea activitatii de service si a pieselor de schimb necesare intretinerii sau repararii, conform prevederilor art. 10 lit. e) din prezenta ordnanta;
  j) neremedierea in termenul stabilit la art. 13 sau remedierea necorespunzatoare a deficientelor constatate la produsele vindute sau serviciile prestate;
  k) refuzul inlocuirii produselor sau restituirii contravalorii acestora sau a serviciilor necorespunzatoare, in cazurile prevazute de prezenta ordonanta

  ART. 47
  Contraventiile prevazute la art. 46 lit. a) si b) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, cele de la lit. c) - g), cu inchosore contraventionala de la 15 zile la 2 luni sau cu amenda de la 50.000 lei la 500.000 lei, iar cele de la lit h) - k), cu amenda de la 25.000 lei la 250.000 lei.
  Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 1, precum si ale art. 25 din prezenta ordonanta se sanctioneaza conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 12/1990 republicata.

  ART. 48
  La sdtabilirea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta vor fi considerate circumstante agravante urmatoarele imprejurari in legatura cu faptele si persoanele prejudiciate in mod nemijlocit:
  a) sint comise in timpul unei calamnitati;
  b) determina daune individuale sau colective importante;
  c) victimele sint persoane sub 18 ani sau peste 60 de ani ori handicapate.

  ART. 49
  Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata de catre reprezen tantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si de catre specialistii autorizati ai altor organe ale administratiei publi ce potrivit competentelor.
  Pina la remedierea deficientelor constatate, agentul constatator poate lua masuri mergind pina la suspendarea autorizatiei de functionare.
  Organele de politie sint obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite sau autorizate prevazute la alin. 1, aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz.

  ART. 50
  Amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice, caz in care limitele minime si maxime se dubleaza.

  ART. 51
  In cazul contraventiilor prevazute la art. 46 lit. a) - g) din prezenta ordo nanta, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este indestu latoare, aplica amenda, procedind potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/1968.
  In caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
  Daca identitatea sau domiciliul faptuitorului nu pot fi stabilite si exista temere de disparitie a acestuia, organul de politie, in baza procesului-verbal ce se trimite judecatoriei, va conduce de indata pe faptuitor inaintea instantei de judecata.
  In situatia in care trimiterea nu se va putea face de indata, organul de politie, pe baza unui proces-verbal motivat, va putea retine contravenientul, pe care il va inainta instantei de judecata in cel mult 24 de ore de la constatarea contraventiei.
  Judecarea cauzei va avea loc si in zilele nelucratoare.
  Presedintele judecatoriei fixeaza un termen de urgenta, cu citirea contravenientului.
  Completul de judecata este format dintr-un singur judecator. Judecatorul se pronunta asupra legalitatii si temeinicei procesului-verbal si, dupa caz, aplica sanctiunea si ia masura confiscarii ori anuleaza procesul-verbal.
  Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare, daca a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, daca a fost lipsa. Procurorul poate cere reexaminarea cauzei in termen de 24 de ore de la pronuntare.
  Cererea de reexaminare se solutioneaza, de urgenta, in complet format din 2 judecatori.
  Hotarirea data in cererea de reexaminare este definita.
  Participarea procurorului la judecata este obligatorie.

  ART. 52
  In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda, cu rea-credinta, in termen de 30 de zile de la reaminerea definitiva a sanctiunii, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe raza careia s-a savirsit contraventia, in vederea transformarii amenzii in inchisoare contraventionala, tinind seama de partea de amenda care a fost achitata.
  La primul termen de judecata, instanta poate acorda conreavenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, in vederea achitarii integrale a amenzii.
  In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. 2, instanta procedeaza la transformarea amenzii in inchisoare contraventionala.
  Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de 1 an de la data raminerii definitive a hotaririi.

  ART. 53
  Hotaririle de condamnare privind agentii economici se comunica la Registrul Comertului.

  ART. 54
  Produsele care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savirsirea vreuneia din faptele sanctionate de prezenta ordonanta si daca sint ale fap tuitorului sau ale agentului economic, ca si sumele de bani si produsele dobindite, in mod vadit, prin savirsirea infractiunilor sau contravenientiilor se confisca si se valorifica, in conditiile legii.
  Profiturile obtinute ilicit de catre agentii economici ca urmare a faptelor mentionate la art. 46 din prezenta ordonanta se preiau ca venit la bugetul administratiei publice centrale, sub forma unui impozit de 100%, in masura in care nu au fost confiscate.

  ART. 55
  Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, ale Codului penal si ale Codului de procedura penala.

  ART. 56
  Aplicarea sanctiunilor prevazute in prezenta ordonanta nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorilor.

  CAPITOLUL 10
  Dispozitii finale si tranzitorii
  ART. 57
  Persoanele fizice pot sesiza asociatiile pentru protectia consumatorilor si organele administratiei publice asupra incalcarii drepturilor si intereselor lor legitime, in calitate de consumatori, si pot face propuneri referitoare la imbunatatirea calitatii produselor.

  ART. 58
  Guvernul va lua masurile necesare pentru organizarea executarii prevederilor prezentei ordonante, precum si pentru eleborarea de norme metodologice privind:
  a) conditiile de realizare a expertizelor tehnice, in cazul unor vicii ascun se, pe categorii de produse si servicii;
  b) modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezinta deficiente;
  c) masuri de prevenire si limitare a prejudicierii consumatorilor, precum si conditiile in care acestea pot fi luate de catre organele administratiei publice prevazute la art. 49 din prezenta ordonanta;
  d) continutul si competenta de aprobare a documentelor care atesta nivelul calitativ al produselor si serviciilor;
  e) informarea si educarea in domeniul protectiei consumatorilor;
  f) conditiile in care asociatiile pentru protectia consumatorilor constituie, potrivit art. 34 din prezenta ordonanta, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;
  g) desfasurarea activitatii consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor.

  ART. 59
  In scopul incurajarii constituirii asociatiilor pentru protectia consumatori lor, Guvernul poate stabili, pentru o perioada de timp ce nu poate fi mai ma re de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, un numar de membri cu maximum 2/3 mai mic decit minimul prevazut la art. 33 si art.
  34 din prezenta ordonanta, cu conditia respectarii celorlalte criterii.

  ART. 60br> Produsele importate sau contractate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante pot fi comercializate, cu elementele de identificare si caracterizare initiale, pina la lichidarea stocurilor existente.
  Produsele contractate si importate dupa aceasta data trebuie sa satisfaca prevederile art. 20 din prezenta ordonanta.

  ART. 61
  La data intrarii in vigoare a prezentei ordinante, Legea nr. 4/1989 privind asigurarea si controlul calitatii produselor si serviciilor, Hotarirea Guver nului nr. 335/1990 privind unele masuri din domeniul asigurarii si controlului calitatii produselor, lucrarilor de constructii si serviciilor, precum si din cel al metrologiei, Hotarirea Guvernului nr. 545/1991 privind suprave gherea calitatii produselor si serviciilor in scopul prevenirii si combaterii faptelor care pot afecta viata si sanatatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurator, precum si orice dispozitii contrare se abroga.   


 •