Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 646 din 2002Legea nr. 646 din 2002

privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural

(publicata in Monitorul Oficial nr. 901 din 12 decembrie 2002)


Art. 1.
Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic pentru sprijinirea integrarii tinerilor in mediul rural, in vederea dinamizarii acestui spatiu de viata prin dezvoltarea unor programe si proiecte care sa vizeze punerea in valoare a resurselor naturale si a traditiilor locale, precum si dezvoltarea intr-o conceptie noua a agriculturii, a activitatilor neagricole si a serviciilor.

Art. 2.
(1) De prevederile prezentei legi beneficiaza:
a) familiile tinere in care cel putin unul dintre membri are varsta de pana la 40 de ani, care au domiciliul sau care doresc sa isi stabileasca domiciliul in mediul rural si in care cel putin unul dintre membri detine o calificare atestata ce ii permite sa dezvolte activitati agricole sau neagricole, specifice zonei rurale in care locuiesc sau se stabilesc;
b) tinerii in varsta de pana la 40 de ani care conduc singuri sau impreuna cu mai multi parteneri o exploatatie, o asociatie agricola, o societate agricola sau o societate comerciala prestatoare de servicii in domeniul agricol, care au domiciliul sau doresc sa isi stabileasca domiciliul in mediul rural;
c) tinerii in varsta de pana la 40 de ani care au in proprietate o suprafata de teren agricol si/sau ferme zootehnice si care au domiciliul sau doresc sa isi stabileasca domiciliul in mediul rural;
d) specialistii care lucreaza in agricultura, functionarii publici, personalul didactic, cadrele medicale, slujitorii cultelor religioase legal recunoscute, care au domiciliul sau doresc sa isi stabileasca domiciliul in mediul rural, in varsta de pana la 40 de ani.
(2) In sensul prezentei legi, prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti daca gospodaresc impreuna cu parintii lor.

Art. 3.
(1) Pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 alin. (1) se acorda urmatoarele facilitati:
a) atribuirea in proprietate, cu titlu gratuit, a unor terenuri de pana la 1.000 m2 pentru construirea de locuinte si anexe gospodaresti;
b) atribuirea in folosinta a unor terenuri agricole de pana la 10 ha;
c) scutirea de la plata taxei procentuale, stabilita potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) si (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole prevazute la lit. a).
(2) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) beneficiaza de atribuirea in folosinta a terenurilor agricole numai daca domiciliaza, locuiesc efectiv si profeseaza in localitatea respectiva si numai pe durata indeplinirii cumulative a acestor conditii.
(3) Beneficiarilor prezentei legi li se pot acorda o singura data facilitatile prevazute la alin. (1).

Art. 4.
(1) Comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, identifica:
a) terenurile din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, din intravilanul localitatilor;
b) terenurile din extravilan ramase disponibile in urma reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.
(2) Situatia terenurilor identificate conform alin. (1) se evidentiaza pe planurile cadastrale ale unitatilor administrativ-teritoriale de catre delegatii oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene sau al municipiului Bucuresti.
(3) Comisia locala, sub semnatura primarului, transmite comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor inventarul terenurilor identificate conform prevederilor alin. (1), in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, iar aceasta intocmeste situatia centralizatoare pe intregul judet.
(4) In termen de 30 de zile de la primirea inventarului comisia judeteana, sub semnatura prefectului, transmite Ministerului Administratiei Publice si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor datele centralizate rezultate in urma inventarierii pe localitati a terenurilor identificate, in vederea monitorizarii aplicarii prezentei legi.

Art. 5.
Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) pot solicita comisiilor locale atribuirea, cu titlu gratuit, in proprietate a unor terenuri in suprafata de pana la 1.000 m2, identificate ca disponibile potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), care se afla in intravilan sau intravilanul extins al teritoriului administrativ aprobat conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6.
(1) In urma centralizarii solicitarilor si a verificarii documentelor insotitoare comisiile locale intocmesc situatia cu suprafetele propuse sa fie atribuite persoanelor indreptatite si o inainteaza pentru validare comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
(2) Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor hotaraste asupra persoanelor indreptatite si a suprafetelor care se atribuie acestora, in conditiile legii.
(3) Dupa validarea de catre comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a suprafetelor ce se atribuie in folosinta sau in proprietate documentatiile se restituie la comisiile locale, pentru punerea in posesie.
(4) Punerea in posesie a persoanelor indreptatite se realizeaza de catre comisiile locale dupa efectuarea masuratorilor topografice.
(5) Pe baza proceselor-verbale de punere in posesie comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor elibereaza titlurile de proprietate pentru suprafetele de teren de pana la 1.000 m2.
(6) Terenurile atribuite in proprietate pentru construirea de locuinte si anexe gospodaresti nu pot fi instrainate, prin acte juridice intre vii, timp de 10 ani socotiti de la data terminarii constructiei, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului juridic de instrainare.
(7) De prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) vor beneficia tinerii care nu au locuinta proprietate personala.

Art. 7.
(1) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) pot solicita comisiilor locale atribuirea in folosinta a unor terenuri agricole de pana la 10 ha, identificate ca disponibile potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).
(2) Beneficiarilor prevazuti la art. 2, care au in proprietate sau carora li s-au atribuit in folosinta terenuri agricole in conditiile art. 20 alin. (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, li se va acorda dreptul de folosinta in conditiile prezentei legi doar pentru diferenta de pana la 10 ha.

Art. 8.
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerul Administratiei Publice vor supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VIOREL HREBENCIUC

Bucuresti, 7 decembrie 2002.
Nr. 646.