Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 645 din 2002Legea nr. 645 din 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

(publicata in Monitorul Oficial nr. 901 din 12 decembrie 2002)


Articol unic.
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.223 din 3 aprilie 2002, cu urmatoarele modificari:

1. Alineatele (3) si (6) ale articolului 1 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Autorizarea instalatiilor existente, dupa reexaminarea conditiilor, se va face in conformitate cu prevederile art. 6 si 8. Daca din reexaminarea conditiilor rezulta ca instalatiile existente nu se pot incadra in prevederile mentionate mai sus, titularul activitatii va intocmi un proiect de program pentru conformare, care urmeaza sa fie negociat cu autoritatea competenta pentru protectia mediului si aprobat de aceasta.
.............................................................
(6) Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in programul pentru conformare conduce la suspendarea autorizatiei de mediu si la suspendarea activitatii instalatiei pana la realizarea masurilor scadente din program."

2. Literele g) si o) ale alineatului (1) si alineatul (2) al articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
"g) pune la dispozitie publicului rezultatele supravegherii emisiilor in mediu si modul de respectare a conditiilor de autorizare;
...........................................................................................
o) verifica luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea oricaror riscuri de poluare si a celor pentru aducerea amplasamentului, dupa incetarea activitatii, intr-o stare care sa permita reutilizarea acestuia.
(2) Ghidurile de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."

3. Litera c) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
"c) autorizarea instalatiilor existente sa fie in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3); negocierea si aprobarea programului pentru conformare se vor face in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;"

4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care normele de calitate a mediului solicita conditii mai severe decat cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se vor impune masuri aditionale specificate in acord si/sau autorizatia integrata de mediu, fara a afecta masurile ce sunt solicitate pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

5. Litera e) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
"e) luarea masurilor necesare pentru poluarile accidentale si limitarea consecintelor acestora;"

6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14.
Titularul activitatii este obligat sa informeze la termenele stabilite prin autorizatia integrata de mediu autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termen de maximum 24 de ore, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul."

7. Litera k) a alineatului (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
"k) altor masuri stabilite pentru indeplinirea obligatiilor de baza prevazute la art. 11, dupa caz."

8. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18.
In situatia in care prin normele de calitate a mediului se stabilesc conditii mai severe decat cele ce ar putea fi atinse prin utilizarea tehnicii aflate in operare, introducerea celor mai bune tehnici disponibile poate fi impusa prin conditii suplimentare, cerute prin autorizatie, fara a se aduce atingere altor masuri pentru respectarea normelor de calitate a mediului."

9. Litera b) a punctului 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea obligatiei titularului activitatii mentionate la art. 11 lit. b), constand in luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;"

10. La anexa nr. 2 urmatoarele definitii se modifica dupa cum urmeaza:
"Autoritate competenta pentru protectia mediului - autoritati ale administratiei publice centrale si/sau teritoriale pentru protectia mediului, precum si alte autoritati desemnate, insarcinate cu aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului.
............................................................................................
Acord integrat de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.
Autorizatie integrata de mediu - actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor prezentei ordonante de urgenta. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si exploatate de catre acelasi titular."


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 7 decembrie 2002.
Nr. 645.