Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 53 din 1992Legea nr. 53 din 1992

privind protectia speciala a persoanelor handicapate

(publicata in Monitorul Oficial nr. 119 din 4 iunie 1992)ART. 1
(1) Persoane handicapate, in intelesul prezentei legi, sint acele persoane care, datorita unor deficiente senzoriale, fizice sau mintale, nu se pot integra total sau partial, temporar sau permanent, prin propriile lor posibilitati, in viata sociala si profesionala, necesitind masuri de protectie speciala.
(2) Incadrarea intr-o categorie de persoane handicapate care necesita protectie speciala se face prin certificat emis de comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca de pe linga cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulti, si de catre comisiile de diagnostic si triaj judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru copii.
Respingerea cererii de incadrare intr-o categorie de persoane handicapate se face prin certificat emis in aceleasi conditii.
(3) Certificatele emise in conditiile prevazute la alin. (2) pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca ce functioneaza pe linga oficiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru adulti, si la directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru copii, care se pronunta prin decizii.
(4) Deciziile emise in conditiile alin. (3) pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 2
Masurile de protectie speciala prevazute in prezenta lege au ca scop prevenirea, atenuarea, inlaturarea consecintelor profesionale, economice si sociale ale handicapului si egalizarea sanselor prin:
a) depistarea activa si precoce a persoanelor handicapate;
b) asistenta medicala si educatie normala sau speciala a persoanelor handicapate;
c) orientarea scolar-profesionala, calificarea, sprijinirea incadrarii in munca si a integrarii sociale a persoanelor handicapate.

ART. 3
Protectia speciala a persoanelor handicapate se efectueaza prin forme institutionalizate, asigurindu-se drepturile materiale prevazute de lege, si prin forme neinstitutionalizate specifice.

ART. 4
Caile de acces in cladirile si locurile publice, precum si ale unitatilor de ocrotire si asistenta sociala vor fi amenajate corespunzator, prin adaptare sau din constructie, astfel incit sa nu constituie bariere arhitecturale sau alte obstacole pentru persoanele handicapate.

ART. 5
Persoanele handicapate au dreptul la:
a) asigurarea asistentei medicale prin acordarea gratuita de medicamente, tratament in unitati sanitare si statiuni, proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatura si materiale ajutatoare-compensatorii, pentru cei cu un venit mediu lunar pe o persoana aflata in intretinere mai mic decit salariul de baza minim brut pe tara, indexat, precum si asistenta medicala gratuita la domiciliu pentru persoanele handicapate nedeplasabile;
b) scutirea de plata taxelor vamale pentru proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatura si materiale ajutatoare-compensatorii, medicamente si, o data la 8 ani, la alegere, pentru motorete, motociclete sau autoturisme adaptate special pentru transportul persoanelor handicapate, precum si pentru piese de schimb necesare acestora, pentru folosinta proprie;
c) scutirea de plata taxelor de abonament pentru detinatorii de aparate radio si televizoare asimilabili gradului I de invaliditate;
de acest drept beneficiaza si familiile care au in intretinere astfel de persoane;
d) reducerea costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, in aceleasi conditii ca cele pentru elevi, studenti sau militari in termen;
e) prioritate la instalarea postului telefonic si scutirea de plata taxelor de instalare, transferare si abonament telefonic, precum si de costul de 50 impulsuri pentru abonamentul - comun la doi abonati si 100 impulsuri pentru abonament - linie individuala, respectiv 400 impulsuri pentru nevazatori;
f) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun pentru cei asimilabili gradului I sau II de invaliditate; gratuitatea transportului interurban in limita a 12 calatorii in tara, dus-intors pe an, la alegere, cu trenul clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial si maritim de persoane, ale unitatilor cu capital integral de stat pentru cei asimilabili gradului I de invaliditate; beneficiaza de aceste drepturi si insotitorul, cind calatoreste cu persoana handicapata pe baza unei legitimatii speciale; persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decit cele de domiciliu beneficiaza de gratuitate si peste limita mentionata, in functie de recomandarea centrului de hemodializa; cei asimilabili gradului II de invaliditate beneficiaza de jumatate din numarul da calatorii interurbane stabilite pentri cei asimilabili gradului I de invaliditate.

ART. 6
Persoanele handicapate, ocrotite prin forme neinstitutionalizate, mai beneficiaza de:
a) accesul liber si egal in orice institutie de invatamint obisnuit, cursuri de zi, serale sau fara frecventa, in raport cu restantul functional si potentialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislatiei de invatamint;
b) pregatirea la domiciliu a copiilor handicapati nedeplasabili, pe durata invatamintului obligatoriu. De aceasta posibilitate beneficiaza, la cerere, si persoanele handicapate adulte nedeplasabile, in virsta de pina la 30 de ani. Pregatirea scolara la domiciliu a persoanelor handicapate se va asigura in conditiile si potrivit normelor stabilite de Ministerul Invatamintului si Stiintei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Handicapati si Ministerul Economiei si Finantelor;
c) incadrarea intr-o activitate salarizata a persoanelor handicapate calificate prin invatamintul obisnuit sau special, in locuri de munca accesibile si cit mai aproape de domiciliul lor, in conditiile legii;
d) pensionarea la cerere pentru munca depusa, cu reducerea vechimii in munca, potrivit legii;
e) prioritate la inchirierea, construirea si cumpararea locuintelor din fondul de stat si repartizarea, la cerere, a apartamentelor la nivelurile inferioare ale imobilului;
f) acordarea unei camere in plus, la locuintele proprietate de stat, la solicitare, persoanelor handicapate incadrate in gradul I de invaliditate, cit si familiilor care au in intretinere un minor handicapat;
g) acordarea de credite pentru cumpararea sau construirea de locuinte,in conditiile cele mai favorabile prevazute de lege;
h) prioritate la achizitionarea obiectelor casnice de folosinta indelungata, precum si a autovehiculelor adaptate sau care pot fi adaptate pentru folosinta sau transportul persoanelor handicapate;
i) repartizarea in folosinta de motorete si motociclete adaptate persoanelor cu deficiente locomotorii, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Sanatatii si Secretariatul de Stat pentru Handicapati;
j) concediu de odihna suplimentar, stabilit potrivit Legii privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor;
k) concediu prenatal incepind cu luna a VI-a de sarcina, acordat la cerere;
l) stabilirea chiriei pentru locuinta din fondul locativ de stat la tariful minim prevazut de lege, iar pentru nevazatori, redus cu 50%.

ART. 7
(1) Persoana care are in ingrijire un copil handicapat beneficiaza, la cerere, de urmatoarele drepturi:
a) concediu platit pentru ingrijirea copilului handicapat, pina la implinirea de catre acesta a virstei de 3 ani;
b) concedii medicale pentru ingrijirea copilului handicapat, bolnav datorita unor afectiuni intercurente, precum si pentru tratamente de recuperare, pina la implinirea de catre copil a virstei de 18 ani.
(2) Persoana care are in ingrijire, supraveghere si acorda ajutor permanent minorului sau adultului handicapat beneficiaza de:
a) un salariu la nivelul salariului minim brut, lunar, al asistentei sociale cu pregatire medie - debutant, pe toata durata handicapului;
b) recunoasterea perioadei respective ca vechime in munca ce se ia in calcul la pensionarea pentru limita de virsta, potrivit insrierii in carnetul de munca efectuate de inspectoratele teritoriale de stat pentru handicapati, care incheie acestor persoane contracte de munca in conditiile legislatiei prevazute pentru personalul casnic, efectuind periodic anchete sociale.

ART. 8
(1) Persoana adulta, incapabila de munca datorita handicapului, beneficiaza de ajutor special lunar in valoare de 50% din salariul de baza minim brut pe tara, indexat, pe toata durata handicapului, daca nu are alte venituri proprii, cu exceptia pensiei de urmas; cei cu venituri pina la acest cuantum primesc diferenta pina la nivelul ajutorului special; pentru afectiuni care creeaza handicap ireversibil, ajutorul se stabileste pe toata durata vietii.
(2) Nevazatorii beneficiaza de venit lunar sub forma unei pensii sociale la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, indexat, indiferent de virsta si veniturile realizate din salarii, pe toata durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate si de 50% din cuantumul stabilit pentru acestia celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevazatoare, care cumuleaza salariul cu pensia pentru limita de virsta, pensie I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacitatii de munca, pot opta pentru acestea sau pentru pensia sociala. Nevazatorii care nu desfasoara activitate salarizata cumuleaza pensia sociala cu una din celelalte pensii stabilite potrivit legii.

ART. 9
(1) Copiii handicapati, pina la implinirea virstei de 18 ani, aflati in intretinerea familiei, beneficiaza de alocatia de stat pentru copii in cuantumurile prevazute de lege, majorate cu 100%.
(2) De alocatia de stat pentru copii beneficiaza si copiii handicapati ai caror parinti nu se incadreaza in categoriile prevazute de lege pentru acordarea alocatiei.

ART. 10
Alocatia de intretinere pentru minorii handicapati, aflati in plasament familial sau incredintati unei familii ori persoane, pe baza prevederilor legale, se stabileste la nivelul unui salariu minim brut pe tara, pe toata durata cit acestia nu se afla in intretinere completa a unei institutii de ocrotire.

ART. 11
De drepturile prevazute la art. 5 lit. e), art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) si art. 9 din prezenta lege nu pot beneficia persoanele handicapate aflate in institutii de ocrotire sociala, invatamint special, asistenta sociala si tratament medical in care li se asigura intretinerea completa din partea statului.

ART. 12
La drepturile banesti acordate potrivit prezentei legi se adauga compensatiile si indexarile la aceleasi date si in aceleasi conditii ca si pentru pensiile pentru limita de virsta.

ART. 13
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se constituie "Fondul de risc si de accident", din urmatoarele surse:
a) o cota de 1% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societati comerciale, organizatii cooperatiste, de organizatii economice straine cu sediul in Romania, de reprezentantele din Romania ale societatilor straine care angajeaza personal roman si de persoanele fizice care utilizeaza munca salariata;
b) donatii ale persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, cu respectarea destinatiilor stabilite de donator;
c) o subventie de la bugetul de stat din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru completarea fondului in situatia in care, prin sursele de la lit. a) si b), nu este acoperitor.

ART. 14
Facilitatile financiare prevazute la art. 5 lit. a), c), d), e), f), art. 7 alin. (2), art. 8 si art. 9 de care beneficiaza persoanele handicapate, precum si cheltuielile ocazionate de plata drepturilor se suporta din Fondul de risc si de accident.

ART. 15
(1) Fondul de risc si de accident constituit si utilizat pentru plata drepturilor prevazute in prezenta lege este gestionat de Secretariatul de Stat pentru Handicapati si are regimul fondurilor speciale prevazute de Legea privind finantele publice.
Disponibilitatile din resursele proprii ale acestui fond sint purtatoare de dobinda.
(2) Disponibilul Fondului de risc si de accident, inregistrat la finele anului, se varsa la bugetul de stat, in limita subventiei acordate. Sumele ramase dupa efectuarea acestei operatiuni se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.

ART. 16
(1) Incadrarea in categorii de persoane handicapate care necesita protectie speciala se face potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca, elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru gradele I, II, si III de invaliditate, pentru adulti, iar pentru copii, de catre Ministerul Sanatatii.
(2) In termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor elabora lista acestor criterii.

ART. 17
(1) Persoanele handicapate beneficiaza de facilitatile financiare si de drepturile banesti prevazute de prezenta lege la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Pe aceeasi data se abroga H.C.M. nr. 1060 din 15 mai 1968 privind acordarea unor gratuitati pentru transportul pensionarilor si beneficiarilor de ajutor social incadrati in gradul I de invaliditate si a unor nevazatori, H.C.M. nr. 2466 din 30 decembrie 1969 privind acordarea unor gratuitati pentru transportul invalizilor si accidentatilor de razboi incadrati in gradul I de invaliditate sau mari mutilati, precum si insotitorilor acestora, art. 1 alin. 1, art. 4, art. 5 si art. 6 din Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 610 din 25 mai 1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, precum si orice alte dispozitii contrare.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN