Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 43 din 2003Legea nr. 43 din 2003

privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

(publicata in Monitorul Oficial nr. 54 din 30 ianuarie 2003)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Finantarea activitatii partidelor politice se realizeaza numai in conditiile legii.
(2) Asigurarea mijloacelor de finantare a activitatii partidelor politice trebuie sa fie expresia caracterului liber, egal si sincer al competitiei politice.

Art. 2.
Partidele politice pot detine bunuri mobile si imobile care sunt necesare realizarii activitatii specifice.

Art. 3.
(1) Sursele de finantare a activitatii unui partid politic pot fi:
a. cotizatii ale membrilor de partid;
b. donatii si legate;
c. venituri provenite din activitati proprii;
d. subventii de la bugetul de stat.
(2) Operatiunile de incasari si plati ale partidelor politice se pot efectua prin conturi bancare, in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in Romania, potrivit legii.
(3) Veniturile realizate din activitatile prevazute la alin. (1) sunt scutite de impozite si taxe.

CAPITOLUL II
Finantarea privata


SECTIUNEA 1
Cotizatii
Art. 4.
(1) Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotarari ale partidului politic, potrivit statutului.
(2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.
(3) Suma cotizatiilor platite intr-un an de un membru de partid poate fi de pana la 100 de salarii de baza minime brute pe tara. Salariul de baza minim brut pe tara luat ca referinta este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
SECTIUNEA a 2-a
Donatii
Art. 5.
(1) Donatiile primite de un partid politic intr-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.
(2) In anul fiscal in care au loc alegeri plafonul va fi de 0,050% din veniturile bugetului de stat pe anul respectiv.
(3) Donatiile primite de la o persoana fizica intr-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Donatiile primite de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Persoanele juridice sunt obligate ca la data efectuarii donatiei sa aiba achitate integral toate datoriile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat.
(5) Valoarea bunurilor mobile si imobile donate partidului, precum si a serviciilor prestate acestuia se include in valoarea donatiilor, plafonata conform alin. (1)-(4).
(6) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea si inregistrarea identitatii donatorului. La solicitarea donatorului, identitatea sa poate ramane confidentiala, in situatia in care donatia se situeaza in limita sumei anuale de 10 salarii de baza minime brute pe tara. Suma totala primita de un partid politic ca donatii confidentiale nu poate depasi 15% din subventia maxima acordata de la bugetul de stat unui partid politic in anul respectiv.
(7) Toate donatiile vor fi evidentiate in mod corespunzator in documentele contabile, cu mentionarea datei la care au fost facute si a altor informatii care sa permita identificarea surselor de finantare. Donatiile in natura - de bunuri sau servicii - vor fi reflectate in evidenta contabila la valoarea de piata stabilita in conditiile legii.
(8) Lista persoanelor care au facut intr-un an donatii a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara, precum si suma totala a donatiilor confidentiale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pana la data de 31 martie a anului urmator.
(9) Lista donatorilor, precum si evidentele contabile ale partidului trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele sau, dupa caz, denumirea, domiciliul sau, dupa caz, sediul; cetatenia sau, dupa caz, nationalitatea donatorului; numarul si seria actului de identitate si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare; valoarea si felul donatiei si data la care a fost efectuata donatia.
(10) Este interzisa acceptarea sub orice forma, directa sau indirecta, de catre partidele politice a donatiilor de bunuri materiale sau sume de bani ori prestarea de servicii gratuite facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic.

Art. 6.
(1) Partidele politice nu pot accepta donatii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate sau institutie publica, de la o regie autonoma, de la o companie nationala, societate comerciala sau societate bancara cu capital integral sau majoritar de stat; de asemenea, sunt interzise donatiile in bani din partea unui sindicat.
Sumele astfel primite se confisca si se fac venit la bugetul de stat.
(2) Donatiile din partea altor state ori a organizatiilor din strainatate, precum si din partea persoanelor fizice si juridice straine sunt interzise. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat donatiile constand in bunuri materiale necesare activitatii politice, dar care nu sunt materiale de propaganda electorala, primite de la organizatii politice internationale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formatiuni politice aflate in relatii de colaborare politica. Aceste donatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pana la data de 31 martie a anului urmator.
(3) Donatiile prevazute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale.

SECTIUNEA a 3-a
Alte surse de venituri
Art. 7.
Partidele politice nu pot desfasura activitati specifice societatilor comerciale. Fac exceptie:
a. editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura politica proprii;
b. organizarea de intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala;
c. actiunile culturale, sportive si distractive;
d. serviciile interne;
e. inchirierea spatiilor proprii pentru conferinte si actiuni social-culturale;
f. dobanzile bancare;
g. instrainarea bunurilor din patrimoniu, dar numai dupa cel putin 5 ani de la inregistrarea in patrimoniu.

Art. 8.
Daca un partid este asociat, conform legii, cu o formatiune nepolitica, aportul financiar al acesteia din urma la forma respectiva de asociere a carei membra este nu poate depasi intr-un an valoarea a 500 de salarii minime brute pe economie, existente la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

CAPITOLUL III
Finantarea publica (guvernamentala)

Subventii de la bugetul de stat
Art. 9.
(1) Partidele politice primesc anual subventii de la bugetul de stat, in conditiile legii. Subventia se varsa lunar in contul fiecarui partid politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si se reflecta distinct in evidenta contabila.
(2) Suma alocata anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevazute in bugetul de stat.
(3) Partidele politice care la inceputul legislaturii au reprezentanti in grupuri parlamentare, cel putin intr-o Camera, primesc o subventie de baza. Totalul subventiilor de baza reprezinta o treime din subventiile bugetare alo- cate partidelor politice.
(4) Partidele politice reprezentate in Parlament primesc si o subventie proportionala cu numarul de mandate obtinute. Suma cuvenita pentru un mandat se stabileste prin impartirea restului de doua treimi din subventiile de la bugetul de stat pentru partide politice la numarul total al parlamentarilor.
(5) Subventia totala acordata de la bugetul de stat unui partid politic, dupa aceste operatiuni, nu poate depasi de 5 ori subventia de baza.
(6) Partidele politice care nu au mandate parlamentare, dar au obtinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc subventii egale, care se stabilesc prin impartirea sumei neutilizate, potrivit dispozitiilor alin. (5), la numarul partidelor politice respective. Suma totala acordata partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare decat o subventie de baza.
(7) Sumele neutilizate dupa redistribuire, potrivit prevederilor alin. (6), se impart partidelor politice parlamentare proportional cu numarul mandatelor.
(8) Sumele neutilizate la sfarsitul anului financiar se reporteaza in anul urmator.

Art. 10.
(1) Veniturile provenite de la subventiile bugetare pot avea urmatoarele destinatii:
a. cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor;
b. cheltuieli de personal;
c. cheltuieli pentru presa si propaganda;
d. cheltuieli privind organizarea de activitati cu caracter politic;
e. cheltuieli de deplasare in tara si in strainatate;
f. cheltuieli pentru telecomunicatii;
g. cheltuieli cu delegatiile din strainatate;
h. investitii in bunuri mobile si imobile necesare activitatii partidelor respective;
i. cheltuieli pentru campania electorala.
(2) Eficienta si oportunitatea acestor cheltuieli se hotarasc de catre organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor si dispozitiilor legale ce reglementeaza utilizarea fondurilor publice.

Art. 11.
(1) Autoritatile locale asigura cu prioritate spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, la cererea motivata a acestora.
(2) Inchirierea de catre autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic prevazut pentru inchirierea spatiilor destinate pentru locuit.
(3) Partidele politice sunt scutite de plata impozitelor pe cladiri pentru sediile detinute in proprietate, cu exceptia celor cumparate la valoarea de inventar.
(4) Partidele politice care isi inceteaza activitatea ca urmare a autodizolvarii, a dizolvarii pronuntate prin hotarari definitive ale instantelor judecatoresti ori prin alt mod prevazut de lege sunt obligate sa predea autoritatilor publice locale, in termen de 60 de zile, spatiile pe care le-au detinut cu contract de inchiriere incheiat cu acestea.
Spatiile detinute in proprietate vor fi transmise in conditiile legii.
(5) In termen de 60 de zile Tribunalul Bucuresti va comunica prefectilor incetarea activitatii partidului politic, in vederea preluarii sediilor inchiriate de catre autoritatile publice locale, prin executorii judecatoresti.

Art. 12.
Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicatii, energie electrica si termica, gaze, apa, canal etc. ale unui partid cade in sarcina exclusiva a acestuia si se face la tariful spatiilor destinate pentru locuit.

CAPITOLUL IV
Finantarea in timpul campaniilor electorale


SECTIUNEA 1
Subventia de la bugetul de stat pentru campania electorala
Art. 13.
(1) Prin lege speciala toate partidele care participa la campania electorala pot primi o subventie de la bugetul de stat. Categoriile de cheltuieli pentru campania electorala care pot fi finantate din aceasta subventie se stabilesc prin legea de acordare a acestei subventii.
(2) Partidele care nu au obtinut pragul electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului ori, la alegerile locale, nu au obtinut pragul electoral vor restitui subventia primita in conditiile alin. (1), in termen de doua luni de la data publicarii rezultatelor finale ale alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) In situatia partidelor care se prezinta in alegeri facand parte dintr-o alianta politica, subventia prevazuta la alin. (1) se acorda aliantei.
SECTIUNEA a 2-a
Contributiile pentru campania electorala
Art. 14.
Contributiile primite dupa deschiderea campaniei electorale de la persoanele fizice sau juridice din tara, cu exceptia subventiilor prevazute la art. 13, pot fi folosite pentru campania electorala a unui partid numai daca, in prealabil, sunt declarate Curtii de Conturi de catre mandatarul financiar.

Art. 15.
Este interzisa finantarea campaniei electorale, in mod direct sau indirect, de catre persoane fizice sau juridice straine. Sumele astfel primite se confisca si se fac venit la bugetul statului.

Art. 16.
Se interzice finantarea in orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau candidat independent de catre o autoritate publica, institutie publica, regie autonoma, companie nationala, societate comerciala sau societate bancara cu capital integral ori majoritar de stat sau de catre un sindicat ori o asociatie sau fundatie. Sumele astfel primite se confisca si se fac venit la bugetul de stat.

SECTIUNEA a 3-a
Mandatarul financiar
Art. 17.
(1) Primirea pentru campania electorala a subventiilor de la bugetul de stat, a donatiilor sau a legatelor de la persoane fizice sau juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat in acest scop de catre conducerea partidului.
(2) Mandatarul financiar este obligat sa tina evidenta contabila a operatiunilor financiare pentru fiecare circumscriptie, in cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si, respectiv, pentru Senat, precum si pentru fiecare judet si, respectiv, pentru fiecare candidat la functia de primar, in cazul alegerilor locale.
(3) Mandatarul financiar raspunde solidar cu partidul ce l-a desemnat de legalitatea operatiunilor financiare efectuate in perioada campaniei electorale si de respectarea prevederilor art. 14-16.
(4) Mandatarul financiar poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.
(5) Un partid poate avea mai multi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidati; in acest caz se vor delimita imputernicirile acestora si se va desemna un mandatar financiar coordonator.
(6) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiasi mandatar.
(7) Calitatea de mandatar financiar se dobandeste numai dupa inregistrarea sa oficiala la Curtea de Conturi si aducerea la cunostinta publica prin presa.

Art. 18.
Prevederile art. 17 se aplica in mod corespunzator si candidatilor independenti.

Art. 19.
Cheltuielile legate de organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat ori, dupa caz, de la bugetele locale sau judetene, potrivit dispozitiilor legilor electorale.

Art. 20.
(1) Accesul la serviciile publice de radio si de televiziune in cadrul campaniei electorale, precum si la locurile speciale de afisaj electoral este garantat si se asigura potrivit dispozitiilor legilor electorale.
(2) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti sunt obligati sa imprime pe toate afisele si ma terialele de propaganda electorala denumirea partidului sau a aliantei care le-a editat, denumirea agentului economic care le-a tiparit si sa declare Curtii de Conturi, prin mandatar financiar, numarul de afise electorale tiparite.
SECTIUNEA a 4-a
Limitele maxime ale cheltuielilor
Art. 21.
(1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de catre un partid politic in fiecare campanie electorala se calculeaza prin insumarea valorilor maximepermise pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat suntstabilite in functie de salariul de baza minim brut pe tara existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, dupa cum urmeaza:
a. 150 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de deputat sau senator;
b. 20 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de consilier judetean sau consilier local in Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
c. 15 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile municipiilor resedinta de judet si in consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti;
d. 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile municipiilor si oraselor;
e. 2 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile comunale;
f. 10.000 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti;
g. 2.000 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al unui municipiu resedinta de judet;
h. 500 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al unui sector al municipiului Bucuresti ori al unui municipiu sau oras;
i. 20 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al unei comune.
(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevazute la alin. (2) se aplica si candidatilor independenti.
(4) La validare, conducerea partidului, a organizatiei judetene sau, dupa caz, candidatul independent va depune la Curtea de Conturi o declaratie privind respectarea plafoanelor prevazute la alin. (2). Sumele ce depasesc plafoanele prevazute la alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 22.
(1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de catre un partid, alianta politica sau candidat independent in campania electorala pentru alegerea Presedintelui Romaniei este de 25.000 de salarii de baza minime brute pe tara.
(2) Prevederile art. 13-20, ale art. 21 alin. (4) si ale art. 25, 27 si 31 se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc in acelasi timp cu alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, partidele care propun un candidat la presedintie vor desemna un mandatar special pentru campania electorala a candidatului in cauza.
(4) Partidele care nu au obtinut cel putin 10% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara pentru candidatul pe care l-au propus, precum si candidatii independenti care se gasesc in aceeasi situatie vor restitui subventia de la buget in termen de doua luni de la incheierea campaniei electorale.

Art. 23.
Atunci cand un candidat este propus pentru mai multe functii intr-o campanie electorala, limita maxima a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileste la valoarea cea mai mare, potrivit art. 21 sau 22, dupa caz.


CAPITOLUL V
Controlul finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale
Art. 24.
(1) Curtea de Conturi este singura autoritate publica abilitata sa controleze respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor politice.
(2) Anual Curtea de Conturi va verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale privind constituirea si cheltuirea fondurilor acestora.
(3) Curtea de Conturi va pastra un registru al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti, in care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiara a acestora care trebuie declarate Curtii de Conturi, potrivit prezentei legi.

Art. 25.
1) In termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar este obligat sa depuna la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. Raportul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(2) Validarea mandatelor candidatilor declarati alesi este conditionata de depunerea in termen a raportului financiar prevazut la alin. (1).

Art. 26.
(1) Pentru verificarea legalitatii incasarilor si a platilor efectuate in campania electorala Curtea de Conturi poate solicita orice declaratii si documentele suplimentare pe care le considera necesare.
(2) In termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate, Curtea de Conturi, in alcatuirea prevazuta la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, modificat prin Legea nr. 77/2002, se va pronunta asupra corectitudinii evidentelor contabile electorale si asupra legalitatii platilor facute. Daca se apreciaza ca exista anumite neregularitati sau incalcari ale restrictiilor legale privind veniturile si cheltuielile electorale, Curtea de Conturi, in aceeasi alcatuire, poate dispune restituirea, in tot sau in parte, a subventiei de la buget primite de partidul sau candidatul independent in cauza.
(3) Hotararea pronuntata de Curtea de Conturi, potrivit alin. (2), poate fi atacata la Curtea Suprema de Justitie, in conditiile legii.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni
Art. 27.
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 300.000.000 lei urmatoarele fapte:
a. nepublicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a donatiilor primite, potrivit art. 5 alin. (8), precum si a donatiilor primite potrivit art. 6 alin. (2) teza a II-a, pana la data de 31 martie a anului urmator;
b. primirea de subventii pentru campania electorala altfel decat printr-un mandatar financiar sau incalcarea de catre acesta a obligatiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentei legi;
c. acceptarea de cotizatii sau donatii cu incalcarea prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 sau 6;
d. acceptarea sau efectuarea de donatii ori de servicii gratuite facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic;
e. neinregistrarea sumelor sau a bunurilor intrate cu orice titlu in patrimoniul partidului;
f. nedepunerea in termen a raportului financiar electoral si a documentelor justificative la Curtea de Conturi;
g. tiparirea sau distribuirea de publicatii, afise electorale sau alte materiale de propaganda, cu incalcarea dispozitiilor art. 20 alin. (2);
h. subventionarea campaniei electorale, in mod direct sau indirect, de catre persoane fizice ori juridice din strainatate;
i. subventionarea in orice mod a campaniei electorale de catre o autoritate publica, institutie publica, regie autonoma, companie nationala sau societate cu capital majoritar ori integral de stat;
j. nerestituirea subventiei de la bugetul de stat in situatia si in termenul prevazute la art. 13 alin. (2);
k. nedeclararea sumelor, bunurilor sau serviciilor primite de partid, potrivit art. 14;
l. obtinerea de sprijin material pentru activitatea partidului prin alte modalitati decat cele prevazute de prezenta lege.
(2) Sanctiunile se pot aplica, dupa caz, fie mandatarului financiar, fie partidului politic, fie donatorului care a incalcat prevederile legale mai sus mentionate.

Art. 28.
(1) In situatiile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), d), e), h), i), k) si l), sumele de bani sau bunurile care au constituit obiectul contraventiei se vor face venit la bugetul de stat, pe baza hotararii Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi.
(2) In acelasi mod se vor face venit la bugetul de stat donatiile acceptate de un partid in curs de dizolvare sau de un partid care actioneaza in baza statutului modificat, desi modificarile nu au fost comunicate Tribunalului Bucuresti, conform prevederilor legale, sau instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului.

Art. 29.
Constituie, de asemenea, contraventie nerespectarea limitelor legale ale cheltuielilor electorale prevazute la art. 22 si se sanctioneaza cu amenda, care nu poate fi mai mica decat jumatatea sumei excedentare si mai mare decat triplul acesteia.

Art. 30.
Contraventiile prevazute la art. 27 si 29 se constata de catre controlorii financiari ai Curtii de Conturi, iar sanctiunile se judeca si se stabilesc de Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi.

Art. 31.
(1) In cazul in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva, unul sau mai multi candidati declarati alesi ai unui partid au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu finantarea partidului sau, dupa caz, a campaniei electorale, acestia devin incompatibili, pe o durata determinata, prin hotarare a Parlamentului sau, dupa caz, a consiliului judetean sau local. Locurile de deputati, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleantii de pe lista partidului respectiv.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si candidatilor independenti, locul devenit vacant in acest caz urmand a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului ori a aliantei electorale care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

Art. 32.
Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum si prin regulamentele consiliilor judetene si locale se va reglementa procedura de aplicare a masurilor prevazute la art. 31.


CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 33.
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cetatenilor apartinand unei minoritati nationale.

Art. 34.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
 • cap. VI - Finantele partidelor politice, respectiv art. 32-45 din Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 45 si art. 72 lit. m) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 28 alin. (2) si (3) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile ulterioare;
 • art. 56 si art. 85 lit. m) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare prezentei legi.

  Art. 35.
  Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
  Partea I.


  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU

  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU

  Bucuresti, 21 ianuarie 2003.


   


 •