Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 373 din 2004Legea nr. 373 din 2004

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

(publicata in Monitorul Oficial nr. 887 din 29 septembrie 2004)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor si Senatului.
(2) Camera Deputatilor si Senatul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.

Art. 2.
Alegatorul are dreptul la un vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si la un vot pentru alegerea Senatului.

Art. 3.
(1) Deputatii si senatorii se aleg in circumscriptii electorale pe baza de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, precum si pe baza de candidaturi independente.
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 locuitori.
(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 locuitori.
(4) Numarul deputatilor si al senatorilor ce sunt alesi se determina prin raportarea numarului de locuitori ai fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevazute la alin. (2) si (3), la care se adauga un loc de deputat sau de senator pentru ceea ce depaseste jumatatea normei de reprezentare, fara ca numarul deputatilor sa fie mai mic de 4, iar cel al senatorilor mai mic de 2.
(5) Numarul locuitorilor care se ia in calcul, potrivit alin. (4), este cel de la 1 iulie al anului precedent desfasurarii alegerilor, publicat in Anuarul statistic al Romaniei. In situatia in care, cu cel putin 5 luni inainte de data alegerilor, are loc un recensamant general al populatiei, numarul locuitorilor care se ia in calcul este cel rezultat in urma recensamantului, publicat de Institutul National de Statistica.
(6) Delimitarea teritoriala si numerotarea circumscriptiilor electorale, precum si numarul de mandate de deputat si de senator pentru fiecare circumscriptie electorala sunt prevazute in  anexa nr.1 .

Art. 4.
(1) In sensul prezentei legi, prin minoritate nationala se intelege acea etnie care este reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinand unei minoritati nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au obtinut in alegeri cel putin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, impreuna, potrivit Art. 62 alin. (2) din Constitutie, la un mandat de deputat, daca au obtinut, pe intreaga tara, un numar de voturi egal cu cel putin 10% din numarul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat.
(3) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.
(4) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care prezinta Biroului Electoral Central, in termen de 3 zile de la constituirea acestuia, o lista de membri cuprinzand un numar de cel putin 15% din numarul total al cetatenilor care, la ultimul recensamant, s-au declarat ca apartinand minoritatii respective.
(5) Daca numarul membrilor necesari pentru indeplinirea conditiilor prevazute la alin.(4) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de persoane domiciliate in cel putin 15 din judetele tarii si in municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.
(6) Lista membrilor se intocmeste pe localitati si pe judete si trebuie sa cuprinda: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere, prin care sa ateste veridicitatea semnaturii membrilor, precum si faptul ca lista a fost intocmita in vederea participarii la alegerile parlamentare din anul respectiv.
(7) In sensul prezentei legi, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, prevazute la alin. (3) si (4) le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.
(8) Beneficiaza de prevederile alin. (2) si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri pe o lista comuna a doua sau mai multe organizatii; in acest caz, daca nici un candidat de pe lista comuna nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizatiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin.(2).
(9) Prevederile alin. (2) nu se aplica organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a participat la alegeri pe lista omuna cu un partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori atat pe liste comune, cat si pe liste exclusiv proprii.
(10) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (2) se acorda peste numarul total de deputati rezultat din norma de reprezentare.
(11) Organizatiile prevazute la alin.(3) si (4) pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.
(12) Prin derogare de la prevederile Art. 5 alin. (8), organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot depune aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor in mai multe circumscriptii electorale.

Art. 5.
(1) Candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat se propun pe liste separate de candidati numai de partide politice si aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si de aliante electorale constituite in conditiile prezentei legi.
(2) Listele de candidati pentru alegerea deputatilor si senatorilor trebuie intocmite astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe.
(3) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numarul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi pana la un sfert din aceste mandate; fractiunile se intregesc la cifra 1, indiferent de marimea acestora.
(4) In aceeasi circumscriptie electorala, un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala poate propune, pentru fiecare din Camerele Parlamentului, numai o singura lista de candidati. Partidele politice din aliantele politice sau aliantele electorale pot participa la alegeri numai pe listele aliantei. Un partid nu poate face parte decat dintr-o singura alianta politica sau alianta electorala.
(5) Listele de candidati trebuie sa cuprinda, in cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, si apartenenta politica a candidatilor.
(6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual daca este sustinut de cel putin 5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente ale localitatilor situate in circumscriptia electorala in care candideaza. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale. Nu se admit nici liste de candidati independenti.
(7) Presedintele Romaniei, in functie la data alegerii Camerei Deputatilor si Senatului, daca se afla in ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau senator. In cazul in care este ales deputat sau senator, Presedintele Romaniei este obligat ca, dupa validare, sa opteze intre calitatea de deputat sau senator si aceea de presedinte.
(8) O persoana poate candida fie pentru un mandat de deputat, fie pentru un mandat de senator si numai intr-o singura circumscriptie electorala.
(9) Candidaturile pe mai multe liste de candidati sau atat pe liste, cat si ca independent, sunt nule de drept. Nulitatea se constata prin hotarare a biroului electoral al circumscriptiei electorale sau, dupa caz, a Biroului Electoral Central.
(10) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pot opta sa depuna aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor in mai multe circumscriptii electorale.

Art. 6.
(1) Partidele politice si aliantele politice se pot asocia intre ele numai la nivel national, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala, in scopul participarii la alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. Un partid politic sau o alianta politica nu poate face parte decat dintr-o singura alianta electorala. Alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.
(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central in termen de 48 de ore de la infiintarea acestuia.
(3) Biroul Electoral Central se pronunta in sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, in termen de 24 de ore de la depunerea acestuia.
(4) Hotararea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de orice persoana fizica sau juridica interesata la Inalta Curte de Casatie si Justitie in termen de 24 de ore de la pronuntare.
(5) Hotararea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de semnatarii protocolului la Inalta Curte de Casatie si Justitie in termen de 24 de ore de la pronuntare.
(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de 24 de ore, prin hotarare definitiva si irevocabila.
(7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la aliantele politice se aplica in mod corespunzator si aliantelor electorale.

Art. 7.
(1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 45 de zile inainte de ziua votarii si pana la implinirea a 5 zile de la data la care incepe sa curga termenul prevazut la Art. 63 alin. (2) din Constitutie, republicata.
(2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.
(3) Numarul de ordine al scrutinului din cartea de alegator se stabileste si se aduce la cunostinta publica de Guvern, o data cu data alegerilor, si este acelasi pe intreg cuprinsul tarii.
(4) Aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor se face prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si prin presa scrisa si audiovizuala.

CAPITOLUL II
Listele electorale si cartile de alegator

Sectiunea 1
Listele electorale
Art. 8.
Listele electorale cuprind cetatenii cu drept de vot. Ele sunt permanente sau speciale.

Art. 9.
(1) Listele electorale permanente se intocmesc pe localitati si cuprind toti cetatenii cu drept de vot care domiciliaza in localitatea pentru care au fost intocmite.
(2) Listele electorale permanente se intocmesc si se actualizeaza de primarul unitatii administrativ-teritoriale, impreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Listele electorale permanente se intocmesc pentru comune, pe sate si, dupa caz, pe strazi daca acestea au denumiri, iar pentru orase, municipii si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe strazi, in ordine alfabetica.
(4) Listele electorale permanente trebuie sa cuprinda, in ordinea numarului imobilelor in care locuiesc alegatorii, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, numarul si seria actului de identitate, precum si numarul circumscriptiei electorale.
(5) Listele electorale permanente se intocmesc in doua exemplare originale si se semneaza de primar si de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei. Un exemplar se preda spre pastrare secretarului unitatii administrativ-teritoriale, iar celalalt se preda judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost intocmit. Listele electorale permanente se pastreaza in registre speciale cu file detasabile.

Art. 10.
(1) Primarul, impreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei, actualizeaza listele electorale permanente, intocmite conform Art. 9, anual, pana la data de 1 martie si comunica judecatoriei, in cel mult 15 zile actualizarile operate in liste. In anul in care au loc alegeri, actualizarea listelor se face in cel mult 15 zile, de la data stabilirii zilei votarii.
(2) Persoanele decedate se radiaza din lista electorala permanenta de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale in care au avut ultimul domiciliu. Radierea se va face pe baza comunicarii efectuate de serviciul de evidenta informatizata a persoanei la care s-a inregistrat decesul, in termen de 24 de ore de la inregistrarea acestuia.
(3) Persoanele care si-au pierdut cetatenia romana se radiaza din lista electorala permanenta, pe baza comunicarii facute primarului de catre Ministerul Justitiei.
(4) Persoanele care si-au pierdut drepturile electorale se radiaza din lista electorala permanenta, in temeiul comunicarii facute primarului de catre instanta de judecata, in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Art. 11.
(1) Fiecare alegator este inscris intr-o singura lista electorala permanenta.
(2) Inscrierea in listele electorale permanente este obligatorie. O data cu schimbarea domiciliului, autoritatea competenta sa efectueze schimbarea este obligata ca, din oficiu, sa comunice primarului datele necesare inscrierii cetateanului in lista electorala de la noul domiciliu si pentru radierea corespunzatoare din lista electorala a localitatii vechiului domiciliu.

Art. 12.
Listele electorale speciale se intocmesc in cazurile prevazute de prezenta lege si cuprind numele si prenumele, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate ale alegatorului. Listele se semneaza de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost intocmite. Listele trebuie scrise lizibil si vor avea completate toate datele prevazute in prezentul articol.

Art. 13.
(1) Alegatorii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale permanente. In acest scop, primarii sunt obligati sa puna la dispozitia alegatorilor, spre consultare, listele electorale permanente si sa organizeze actiuni de informare si indrumare a alegatorilor pentru efectuarea verificarilor necesare. Intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite si oricaror altor erori din liste se fac in scris si se depun la primar, care este obligat sa se pronunte, in scris, in cel mult 3 zile de la inregistrarea intampinarii.
(2) Impotriva solutiei date de primar se poate face contestatie, in termen de 5 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 10 zile de la inregistrare de catre judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul.
(3) In cazul alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale, intampinarile se solutioneaza, de indata, de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al sectiei de votare care a intocmit lista. Judecarea se face de indata. Hotararea judecatoreasca este definitiva si irevocabila si se comunica biroului electoral al sectiei de votare imediat dupa pronuntare.
(4) Intampinarile formulate cu privire la listele speciale din strainatate se solutioneaza de catre biroul electoral al sectiei de votare, iar contestatiile de catre seful misiunii diplomatice din tara respectiva sau de loctiitorul acestuia. Hotararea este definitiva.

Art. 14.
(1) Primarii, impreuna cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei, executa copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegatorii din fiecare sectie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de catre primar, pe baza de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu 3 zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitie alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat in ziua alegerilor.
Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(2) Orice neconcordanta dintre lista electorala permanenta si copia intocmita potrivit alin. (1) se solutioneaza de primar, de indata, pe baza datelor cuprinse in lista electorala permanenta.
(3) Orice modificare intervenita in lista electorala permanenta, dupa predarea copiei la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica acestuia de catre primar, de indata.
(4) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei.
(5) Copiile intocmite potrivit alin.(1) cuprind: numele si prenumele alegatorului, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, seria si numarul actului de identitate, numarul circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare, precum si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.

Art. 15.
In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor Art. 7 alin.(1) si (2), primarul este obligat sa puna la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.

Art. 16.
Modelul listei electorale permanente si cel al listei electorale speciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Sectiunea a 2-a
Cartile de alegator
Art. 17.
(1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cartii de alegator, eliberata in conditiile prezentei legi. Cetatenii romani aflati in strainatate pot vota si fara carte de alegator, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se aplica stampila cu mentiunea Votat de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu precizarea zilei si a lunii in care a avut loc scrutinul.
(2) Forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a cartii de alegator, precum si cheltuielile de tiparire si distribuire a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Un alegator nu poate primi si detine decat o singura carte de alegator.

Art. 18.
(1) Cartile de alegator sunt permanente si valabile pentru toate consultarile electorale cu caracter national, potrivit numarului de scrutine prevazut in cuprinsul lor. Cartile de alegator se elibereaza cetatenilor inscrisi in listele electorale permanente ale localitatii in care domiciliaza.
(2) Cartea de alegator se pastreaza si se foloseste numai de catre titular. Cartea de alegator nu poate fi retinuta decat in cazul unei anchete penale efectuate in legatura cu organizarea si desfasurarea alegerilor.

Art. 19.
(1) Cartea de alegator se intocmeste de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea in care isi are domiciliul alegatorul.
(2) Eliberarea cartii de alegator se face pe baza actului de identitate, numai titularului si sub semnatura acestuia, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei.
(3) Dupa actualizarea listelor electorale permanente, potrivit Art. 10 alin. (1), intocmirea si eliberarea cartilor de alegator pentru cetatenii care au implinit varsta de 18 ani pana la 1 martie sau care implinesc aceasta varsta pana in ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1) si (2).
(4) Intampinarile privind intocmirea sau eliberarea cartilor de alegator se solutioneaza de serviciul de evidenta informatizata a persoanei, care este obligat sa se pronunte in cel mult 3 zile de la inregistrarea acestora.
(5) Impotriva solutiei date de serviciul de evidenta informatizata a persoanei se poate face contestatie la judecatorie in termen de 24 de ore de la comunicare, prevederile art.13 alin.(2) aplicandu-se in mod corespunzator.
(6) Evidenta cartilor de alegator se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei.

Art. 20.
(1) In cazul pierderii sau distrugerii cartii de alegator se poate elibera un duplicat de catre serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerul Administratiei si Internelor. Eliberarea duplicatului se mentioneaza in lista electorala permanenta.
(2) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului si pe raspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.

CAPITOLUL III
Sectiile de votare
Art. 21.
Sectiile de votare se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) in localitatile urbane, cate o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;
b) in comune, cate o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizeaza sectii de votare, de regula, in fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si in satele sau in grupurile de sate cu populatie de pana la 500 de locuitori.

Art. 22.
(1) Se pot organiza sectii de votare pe langa unitatile militare, precum si in spitale, maternitati, sanatorii, case de invalizi, centre de ingrijire, asistenta si recuperare a persoanelor adulte cu handicap si camine de batrani, in care se afla cel putin 25 de cetateni cu drept de vot.
(2) Se pot organiza sectii de votare si in statiile de cale ferata, in autogari, in porturi si aeroporturi, pentru alegatorii care, in ziua alegerilor, se afla in timpul efectuarii unei calatorii.
(3) Pentru studentii de la cursurile de zi si pentru elevii cu drept de vot care nu domiciliaza in localitatea in care urmeaza studiile se organizeaza cate o sectie de votare pe langa caminele de studenti sau de elevi, pentru 250-1.000 alegatori.
(4) La sectiile de votare organizate pe langa unitatile militare voteaza numai militarii in termen ai acestor unitati, iar la cele pentru studenti si elevi, numai studentii si elevii din unitatile de invatamant arondate.

Art. 23.
(1) Pe langa misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei se organizeaza cate o sectie de votare pentru alegatorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetatenii romani din tara sau strainatate aflati in tarile respective in ziua alegerilor. Sectiile de votare prevazute de prezentul alineat apartin de circumscriptia electorala a municipiului Bucuresti.
(2) Pe navele sub pavilion romanesc, aflate in navigatie in ziua alegerilor, precum si pe platformele marine se organizeaza sectii de votare, care fac parte din circumscriptia electorala a locului unde este inregistrata nava, respectiv din circumscriptia electorala unde este inregistrata platforma.
(3) Sediile sectiilor de votare prevazute la alin. (1) se organizeaza si se doteaza prin grija Ministerului Afacerilor Externe. In acest scop, Ministerul Finantelor Publice aloca fondurile necesare.

Art. 24.
Alegatorii voteaza atat pentru Camera Deputatilor, cat si pentru Senat, la aceeasi sectie de votare.

Art. 25.
(1) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraselor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispozitie si se comunica prefectului in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.
(2) Prefectii sunt obligati ca in termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor sa faca numerotarea sectiilor de votare de pe raza judetului si sa aduca la cunostinta publica delimitarea si numerotarea fiecarei sectii de votare, prin publicatii in care se indica si locul de desfasurare a votarii.
(3) Sectiile de votare dintr-o circumscriptie electorala se numeroteaza, indiferent de localitati, incepand cu municipiul resedinta de judet si continuand cu cele din celelalte municipii, orase, comune, in ordinea alfabetica a fiecarei categorii; in municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii cronologice a subdiviziunilor, prevazuta de lege.
(4) Primarii si secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt obligati sa asigure toate datele, informatiile si sprijinul necesar pentru indeplinirea de catre prefecti a obligatiilor prevazute la alin. (2).
(5) Sectiile de votare prevazute la Art. 22 si Art. 23 se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) de prefect impreuna cu comandantul garnizoanei, in cazul sectiilor de votare de pe langa unitatile militare;
b) de primar, impreuna cu conducatorii institutiilor de invatamant, in cazul studentilor de la cursurile de zi si al elevilor cu drept de vot;
c) de primar, impreuna cu conducatorii institutiilor de sanatate si ocrotire sociala prevazute la Art. 22 alin. (1);
d) de Ministerul Afacerilor Externe, in cazul sectiilor de votare prevazute la Art. 23 alin. (1);
e) de prefect, impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in cazul sectiilor de votare prevazute la Art. 22 alin. (2);
f) de prefect, impreuna cu comandantii porturilor de inregistrare a navelor in cazul sectiilor de votare prevazute la Art. 23 alin. (2).

CAPITOLUL IV
Autoritatea Electorala Permanenta si birourile electorale

Sectiunea 1
Autoritatea Electorala Permanenta
Art. 26.
In scopul asigurarii conditiilor logistice necesare aplicarii intocmai a dispozitiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum si a conditiilor corespunzatoare pentru buna desfasurare a operatiunilor electorale, functioneaza Autoritatea Electorala Permanenta.

Art. 27.
(1) Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica si cu competenta generala, care asigura aplicarea unitara, in intervalul dintre doua perioade electorale, a dispozitiilor legale privind organizarea si desfasurarea alegerilor sau a altor consultari cu caracter national sau local. Autoritatea Electorala Permanenta urmareste si sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesara, precum si realizarea operatiunilor specifice in intervalul dintre doua perioade electorale.
(2) In intelesul prezentei legi, perioada electorala este intervalul de timp care incepe la data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si se incheie o data cu comunicarea oficiala a rezultatului scrutinului.
Perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si data inceperii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta este condusa de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de doi vicepresedinti, cu rang de secretar de stat.
(4) Presedintele este numit prin hotarare adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitatile cu pregatire si experienta in domeniul juridic sau administrativ. Este numit ca presedinte candidatul care intruneste majoritatea voturilor deputatilor si senatorilor.
(5) Presedintele este ajutat de 2 vicepresedinti, cu rang de secretar de stat, unul numit de Presedintele Romaniei, iar celalalt de primul-ministru.
(6) Presedintele si vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic.
(7) Mandatul presedintelui si mandatele vicepresedintilor Autoritatii Electorale Permanente sunt de cate 8 ani si pot fi reinnoite o singura data.
(8) Mandatul presedintelui sau vicepresedintilor inceteaza in urmatoarele situatii:
a) expirarea mandatului;
b) demisie;
c) revocare;
d) deces.
(9) Presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie, pentru motive temeinice, de catre autoritatile care i-au numit.
(10) Autoritatea Electorala Permanenta, cu avizul Ministerul Finantelor Publice, isi aproba proiectul de buget propriu, inaintea dezbaterii bugetului de stat, si il inainteaza Guvernului in vederea includerii lui in bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital in bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.
(11) Presedintele Autoritatii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. In indeplinirea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine.
(12) Autoritatea Electorala Permanenta are un secretar general numit de primul-ministru pe baza de concurs, in conditiile legii.
(13) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt indeplinite de unul din vicepresedinti stabilit prin ordin.

Art. 28.
(1) Autoritatea Electorala Permanenta are un aparat propriu de specialitate.
(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritatii Electorale Permanente, numarul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente. Personalul Autoritatii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu, nu se aplica prevederile art.XVI din Titlul III al Cartii a II-a din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta poate avea filiale regionale in fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Infiintarea filialelor regionale, numarul de posturi, atributiile si raporturile acestora cu Autoritatea Electorala Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente se face la nivelul prevazut de lege pentru personalul din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 29.
(1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita urmatoarele atributii principale in intervalul dintre doua perioade electorale:
a) elaboreaza propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfasurarii alegerilor, pe care le transmite spre insusire Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale, si urmareste modul de indeplinire a propunerilor;
b) urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare si a sediilor birourilor electorale;
c) urmareste si asigura realizarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne si cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea; controleaza modul de pastrare a acestora intre perioadele electorale;
d) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii procesului electoral;
e) elaboreaza sisteme de protectie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale;
f) monitorizeaza si controleaza modul de intocmire si actualizare a listelor electorale permanente si de pastrare a registrelor cuprinzand listele electorale permanente, precum si modul de efectuare a comunicarilor prevazute de lege si de operare a acestora, la timp, in listele electorale;
g) urmareste modul de intocmire si eliberarea cartilor de alegator, in concordanta cu listele electorale permanente;
h) urmareste si controleaza modul de asigurare a concordantei dintre continutul listelor electorale permanente existente la primarii si exemplarul aflat la judecatorii;
i) asigura, in limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispozitiilor legale referitoare la organizarea alegerilor;
j) elaboreaza studii si propuneri vizand imbunatatirea sistemului electoral, pe care le da publicitatii si le prezinta autoritatilor publice, partidelor politice, precum si organizatiilor neguvernamentale interesate;
k) prezinta Parlamentului, in maximum 3 luni de la incheierea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, pentru Presedintele Romaniei si pentru autoritatile administratiei publice locale, sau a unui referendum national, un Raport asupra organizarii si desfasurarii alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzand referiri la participarea la scrutin, modul de desfasurare a acestuia, abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate si rezultatul consultarii. Raportul se da publicitatii sub forma unei Carti Albe;
l) elaboreaza materiale si programe de informare si instruire a alegatorilor asupra sistemului electoral romanesc si asupra respectarii deontologiei electorale si asigura popularizarea acestora;
m) elaboreaza programe specifice de instruire in materie electorala, pentru primarii si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizeaza desfasurarea acestor programe, impreuna cu Institutul National de Administratie si cu filialele regionale;
n) elaboreaza programe si stabileste reguli unitare privind exercitarea votului de catre persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap si asigura popularizarea acestora;
o) elaboreaza proiectul bugetului propriu, care se aproba prin legea bugetului de stat;
p) intocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor;
q) sprijina constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel national, necesar stabilirii rezultatelor alegerilor;
r) organizeaza licitatii in vederea selectionarii programelor de calculator care urmeaza a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii;
s) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
s`) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, proiectele de hotarari specifice bunei organizari si desfasurari a alegerilor;
t) elaboreaza proiecte de acte normative pentru imbunatatirea si perfectionarea sistemului electoral romanesc, pe care le supune Guvernului spre analiza si exercitare a dreptului de initiativa legislativa;
t`) prezinta Guvernului, spre aprobare, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, proiectul hotararii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor; hotararea se aproba in termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a zilei alegerilor;
u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile inainte de data alegerilor, programele de calculator selectionate in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor legale in vigoare si le pune la dispozitie partidelor inscrise in competitia electorala, la cererea acestora;
v) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti in care sunt vacante posturile de primar sau in care au fost dizolvate consiliile locale si face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare si desfasurare a noilor alegeri;
x) sprijina organizarea si desfasurarea alegerilor partiale. (2) Autoritatea Electorala Permanenta prezinta Parlamentului, anual, un raport asupra activitatii sale.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(4) In indeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorala Permanenta adopta hotarari si instructiuni, care se semneaza de presedinte si se contrasemneaza de vicepresedinti. Hotararile Autoritatii Electorale Permanente se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritatile cu atributii electorale.
Sectiunea a 2-a
Birourile electorale
Art. 30.
(1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor specifice perioadei electorale, se organizeaza Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii in alegeri, sotii, rudele si afinii acestora, pana la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, dupa caz.

Art. 31.
(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, 16 reprezentanti ai partidelor politice si aliantelor acestora, care participa la alegeri, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor.
(2) Desemnarea celor 7 judecatori se face de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sedinta publica, in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai Curtii. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris, de catre Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu 2 zile inainte de ziua desfasurarii, partidelor politice parlamentare si se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe cate un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte si consultantul sef ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal constituie actul de investire.
(3) In termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnati aleg, din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investire. In aceasta organizare, Biroul Electoral Central indeplineste toate atributiile ce-i revin potrivit prezentei legi.
(4) In termen de doua zile de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate in Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participa la alegeri comunica, in scris, Biroului Electoral Central, numele si prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(5) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea in Biroul Electoral Central se face in ordinea descrescatoare a numarului listelor de candidati centralizate conform art.32 alin.(1) lit.d).
(6) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic neparlamentar, alianta politica sau alianta electorala dintre acestea in Biroul Electoral Central se stabilesc in ordinea mentionata in comunicarea prevazuta la alin. (4).
(7) In cazul in care la desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, ultimul loc de distribuit revine unor partide sau aliante care au depus acelasi numar de liste, desemnarea reprezentantilor acestora se face, prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale in cauza.
(8) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale se face, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), de presedintele Biroului Electoral Central, in prezenta membrilor biroului si a persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au comunicat reprezentantii. Procesul-verbal intocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri in Biroul Electoral Central.
(9) In componenta prevazuta la alin. (3), Biroul Electoral Central adopta, in termen de doua zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.
(10) Aparatul de lucru al Autoritatii Electorale Permanente sprijina Biroul Electoral Central, impreuna cu personal din cadrul altor autoritati si institutii publice, in realizarea atributiilor ce ii revin si a activitatilor pe care le desfasoara in perioada electorala.

Art. 32.
(1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii principale:
a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intregul teritoriu al tarii si asigura interpretarea si aplicarea uniforma a acestora;
b) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei cuprinzand denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri si comunica lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat dupa constituirea acestora;
c) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
d) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie, numarul de liste complete de candidaturi definitive depuse de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale;
comunica situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire, Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum si Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune;
e) primeste de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si constata daca exista partide politice, aliante politice sau aliante electorale care nu au intrunit pragul electoral prevazut la Art. 90 alin. (2); comunica birourilor electorale de circumscriptie si da publicitatii, in termen de 24 de ore de la constatare lista partidelor politice, aliantelor politice sau aliantele electorale care nu au intrunit pragul electoral;
f) verifica si inregistreaza rezultatul alegerilor, insumeaza pe intreaga tara voturile neutilizate pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care indeplineste conditia prevazuta la lit. e) si asigura repartizarea centralizata si desfasurarea pe circumscriptii electorale a mandatelor ce li se cuvin;
g) atesta atribuirea unui mandat de deputat organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a intrunit conditiile prevazute de Art. 4 si elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza;
h) anuleaza alegerile dintr-o circumscriptie electorala in cazul in care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;
i) poate dispune renumararea voturilor intr-o sectie de votare sau refacerea centralizarii voturilor si rezultatului alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, in situatia in care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost inregistrate neconcordante intre datele inregistrate in procesele-verbale;
j) transmite Autoritatii Electorale Permanente, dupa publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii Albe a alegerilor.
(2) Biroul Electoral Central indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit legii.
(3) Prin lista completa de candidaturi definitive se intelege lista care cuprinde numarul maxim de candidati, stabilit potrivit Art. 5 alin. (2).
(4) In cazul in care, pentru solutionarea unei contestatii, sunt necesare verificari de fapt, acestea se efectueaza in prezenta unui judecator din Biroul Electoral Central. Asemenea verificari nu se pot face in ziua alegerilor.
(5) Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala pentru frauda electorala se poate face numai de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au participat la alegeri. Cererea se depune la Biroul Electoral Central, in termen de cel mult 48 de ore de la incheierea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie temeinic motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii.
Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei si numai daca se stabileste ca aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. Prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de catre Biroul Electoral Central se poate face numai pana la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Prin frauda electorala se intelege orice actiune ilegala care are loc inaintea, in timpul sau dupa incheierea votarii ori in timpul numararii voturilor si incheierii proceselor-verbale si care are ca rezultat denaturarea vointei alegatorilor si crearea de avantaje concretizate prin voturi si mandate in plus pentru un partid, o alianta politica, o alianta electorala sau un candidat independent.
(7) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adopta hotarari, care se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate.
Hotararile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritatile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
(8) Hotararile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 33.
(1) Biroul electoral de circumscriptie se constituie din 3 judecatori si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce participa la alegeri in circumscriptia electorala in care functioneaza biroul electoral.
(2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, in termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, de catre presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai acestuia. Data sedintei se aduce la cunostinta publica, prin presa, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore inainte. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Biroul electoral de circumscriptie astfel constituit indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri.
(3) In termen de doua zile de la data ramanerii definitive a candidaturilor, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale comunica, in scris, birourilor electorale de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se mai iau in considerare.
(4) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale in biroul electoral de circumscriptie se face in ordinea descrescatoare a ponderii numarului de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala, in numarul total al candidaturilor definitive din circumscriptia respectiva, cumulat pentru Senat si Camera Deputatilor.
(5) Completarea biroului electoral cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale se face in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (3). In cazul in care mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au depus acelasi numar de candidati, desemnarea reprezentantilor se face prin tragere la sorti, de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, in prezenta delegatilor partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale in cauza.

Art. 34.
(1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii principale:
a) vegheaza la organizarea, din timp, a sectiilor de votare, urmaresc si asigura aplicarea unitara si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de catre toate autoritatile, institutiile si organismele cu responsabilitati in materie electorala din cadrul judetului;
b) inregistreaza candidaturile depuse si constata ramanerea definitiva a acestora;
c) fac publicatiile si afisarile prevazute de lege cu privire la listele de candidati si candidaturile independente;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, dupa caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscriptiei electorale in care functioneaza; contestatiile se solutioneaza prin hotarari care sunt obligatorii pentru biroul electoral in cauza, precum si pentru autoritatile si institutiile publice la care se refera, sub sanctiunile prevazute de prezenta lege;
e) distribuie, impreuna cu primarii, birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti distribuie aceste materiale oficiilor electorale;
f) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti totalizeaza rezultatul alegerilor transmis de la oficiile electorale si comunica Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si candidati independenti;
g) constata rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala si elibereaza deputatilor sau, dupa caz, senatorilor certificatul doveditor al alegerii, pe baza constatarii Biroului Electoral Central cu privire la partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care intrunesc pragul electoral prevazut la Art. 90 alin. (2); predau tribunalului pe baza de proces-verbal, buletinele de vot nule si cele contestate, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
h) inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, iar in municipiul Bucuresti, de la oficiile electorale;
i) comunica Biroului Electoral Central numarul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala si organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor.
(2) Birourile electorale de circumscriptie indeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.
(3) Hotararile biroului electoral se aduc la cunostinta in sedinta publica.
(4) Daca constata neconcordante intre datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral de circumscriptie solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare respective si membrilor acestuia, care l-au insotit, sa faca corecturile necesare, pe care sa le ateste prin semnatura si aplicarea stampilei sectiei de votare.

Art. 35.
(1) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in municipiul Bucuresti.
(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Prevederile Art. 37 alin. (6), (7), (8), (9), (10) si (11) se aplica in mod corespunzator. Data desfasurarii sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris partidelor politice parlamentare, cu 2 zile inainte de ziua desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

Art. 36.
Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) primesc buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea Votat de la biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti si le distribuie, impreuna cu primarii de sector, birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector;
b) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunica biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti procesul-verbal cuprinzand numarul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati si pentru fiecare candidat independent;
c) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
d) inainteaza biroului electoral de circumscriptie procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum si intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.

Art. 37.
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri.
(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regula, magistrati sau alti juristi, care nu fac parte din nici un partid politic. Presedintele si loctiitorul sunt desemnati de presedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti. Lista magistratilor de pe care se face tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi de catre prefect, impreuna cu presedintele tribunalului si cate un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar.
(3) In cazul in care numarul juristilor este insuficient, lista este completata de catre prefect cu alte persoane care se bucura de prestigiu in fata locuitorilor si care nu fac parte din nici un partid politic.
(4) Lista propusa de prefect cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora raman la dispozitia presedintelui tribunalului pentru inlocuirea in cazuri deosebite a titularilor. Lista contine: numele, prenumele, domiciliul, telefoanele si semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse.
(5) Gruparea in lista a persoanelor, in vederea tragerii la sorti, se face avandu-se in vedere necesitatea ca locuintele acestora sa fie cat mai aproape de sediul biroului electoral al sectiei de votare.
(6) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnarii membrilor acestora.
(7) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare provin din cate un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, in ordinea descrescatoare a numarului de candidaturi definitive, cumulat pentru Senat si Camera Deputatilor, depuse in circumscriptia electorala respectiva.
(8) In vederea desemnarii membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie comunica presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numarul de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica si alianta electorala. Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sunt obligate sa comunice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, in acelasi termen, numele si prenumele reprezentantului lor in biroul electoral. Un partid politic, alianta politica sau o alianta electorala poate avea intr-un birou electoral de sectie de votare cel mult 3 reprezentanti.
(9) Daca doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral al sectiei de votare in limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, aflate, potrivit alin.(7), intr-o situatie mai favorabila; daca, prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca toti reprezentantii sa fie inclusi in componenta biroului electoral, presedintele acestuia procedeaza la tragerea la sorti, cu respectarea prevederilor Art. 33 alin. (5), care se aplica in mod corespunzator.
(10) In cazul in care partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale nu si-au desemnat reprezentantii sau numarul reprezentantilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de presedintele tribunalului de pe lista prevazuta la alin. (4), prin tragere la sorti. Daca este cazul, lista va fi completata cu alte persoane, care indeplinesc cerintele legii. Daca biroul nu poate fi completat cu numarul stabilit de lege, acesta poate functiona cu numarul de membri desemnati, dar nu mai putin de 3.
(11) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de presedintele acestuia, pe baza comunicarilor prevazute la alin. (8) sau, dupa caz, a prevederilor alin. (9), printr-un proces-verbal, cuprinzand modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calitatii acestora de membri in biroul electoral al sectiei de votare; intocmirea procesului-verbal se face in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (8), in prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale interesate, daca si-au trimis, in acest scop, cate un delegat.

Art. 38.
Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc copiile de pe listele electorale permanente comunicate, potrivit Art. 14 alin. (1), iar de la birourile electorale de circumscriptie, buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia de votare, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat.
In municipiul Bucuresti buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea Votat le primesc de la oficiile electorale;
b) conduc operatiunile de votare, iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acestuia;
c) numara voturile si consemneaza rezultatele votarii;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;
e) inainteaza birourilor electorale de circumscriptie sau, dupa caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzand rezultatul votarii, impreuna cu contestatiile depuse si cu materialele la care acestea se refera;
f) predau, cu proces-verbal, judecatoriei in a carei raza teritoriala isi au sediul, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii; listele electorale speciale de la sectiile de votare constituite pe langa unitatile militare se predau comandantului unitatii, pe baza de proces-verbal;
g) in cazul sectiilor de votare din strainatate, materialele prevazute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din tara respectiva, care le trimite Judecatoriei sectorului 1 a municipiului Bucuresti.

Art. 39.
(1) Birourile si oficiile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor lor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

Art. 40.
(1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.
(2) Pentru motive intemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentantii partidelor politice in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua alegerilor.

Art. 41.
(1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri, precum si candidatii independenti pot contesta modul de formare si componenta birourilor si oficiilor electorale in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, dupa caz, de completare a acestora.
(2) Contestatiile prevazute la alin.(1) se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscriptie sau de Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila. In municipiul Bucuresti contestatiile se solutioneaza de oficiul electoral, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare si de biroul electoral de circumscriptie, daca privesc oficiile electorale.

Art. 42.
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate se constituie dintr-un presedinte, desemnat de seful misiunii diplomatice, si din 2 membri stabiliti de presedintele Biroului Electoral Central, prin tragere la sorti, dintr-o lista intocmita de Ministerul Afacerilor Externe cu consultarea partidelor politice parlamentare.
Gruparea in lista, in vederea tragerii la sorti, se face avandu-se in vedere ca persoanele in cauza sa aiba domiciliul sau sa locuiasca in localitatea in care se organizeaza sectia respectiva sau cat mai aproape de aceasta.
(2) Presedintele biroului electoral al sectiilor de votare organizate in conditiile Art. 23 alin. (2) este loctiitorul comandantului navei. Comandantul navei stabileste, prin tragere la sorti, doi membri ai biroului.

Art. 43.
Desemnarea presedintilor birourilor electorale si a loctiitorilor acestora, precum si a membrilor, se consemneaza intr-un proces-verbal, care constituie actul de investire.

CAPITOLUL V
Candidaturile
Art. 44.
(1) Propunerile de candidati se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.
(2) Propunerile de candidati se fac in scris, in 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.
(3) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, numele si prenumele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnatura sustinatorilor, precum si persoana care a intocmit lista.
(4) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.
(5) Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot.
(6) Un sustinator poate sprijini numai cate un singur candidat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.
(7) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere a acestora.
(8) Lista de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, initiala tatalui, domiciliul, locul si data nasterii, ocupatia si profesia candidatului. Lista trebuie insotita de declaratia olografa de acceptare a candidaturii, precum si de declaratia de avere, in 2 exemplare, completate si semnate de candidat, de o declaratie pe propria raspundere potrivit legii penale privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica.
(9) Declaratia de acceptare cuprinde numele, prenumele, apartenenta politica, profesia si ocupatia candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.

Art. 45.
(1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de Art. 37 din Constitutie pentru a fi alese.
(2) Prefectii si subprefectii care isi depun candidatura pentru un mandat de deputat sau de senator sunt suspendati de drept din functie de la data depunerii candidaturii pana la comunicarea oficiala a rezultatului alegerilor. Pe aceasta perioada, Guvernul desemneaza un prefect, sau, dupa caz, un subprefect interimar. Prefectii si subprefectii nu pot participa la desfasurarea actiunilor de campanie electorala. In sensul prezentului alineat, actiunile de campanie electorala sunt cele prevazute de Art. 55 alin. (2).

Art. 46.
(1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida si inregistreaza candidaturile care indeplinesc aceste conditii.
Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale sunt respinse, prin hotarare.
(2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte doua exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de catre acesta la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura. Unul din exemplarele declaratiei de avere se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie, iar celalalt se transmite Senatului sau Camerei Deputatilor, dupa caz, si se publica pe paginile de Internet ale acestora.

Art. 47.
(1) Pana la implinirea a 20 de zile inainte de data alegerilor, cetatenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot contesta candidaturile.
(2) In acest scop, in termen de 24 de ore de la inregistrarea candidaturii, unul din exemplarele listei de candidaturi se afiseaza de biroul electoral de circumscriptie, la sediul sau.
(3) Contestatiile privind inregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza de tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala, in cel mult doua zile de la primirea contestatiei. Hotararea nu se comunica.
(4) Impotriva hotararii se poate face recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare, la Curtea de apel. Recursul se solutioneaza in termen de doua zile de la inregistrare. Hotararea este definitiva si irevocabila.
(5) Contestatiile privind inregistrarea sau respingerea candidaturilor cuprind numele si prenumele, adresa si calitatea contestatorului, numele si prenumele candidatului, expunerea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatorului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa-l reprezinte.
(6) Contestatia si cererea de recurs se depun la instanta competenta, sub sanctiunea nulitatii.
(7) Dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (1), la care se adauga, daca este cazul, termenele prevazute la alin. (3) si (4), birourile electorale de circumscriptie constata, pe baza de proces-verbal, ramanerea definitiva a candidaturilor, afiseaza, la sediul lor, candidaturile definitive si dispun imprimarea buletinelor de vot.
CAPITOLUL VI
Buletinele de vot, semnele electorale si stampilele necesare votarii
Art. 48.
Buletinele de vot se tiparesc si stampilele necesare votarii se realizeaza cu respectarea modelelor prevazute in  anexa nr.2 .

Art. 49.
(1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul listelor de candidati si al candidatilor independenti si de spatiul necesar pentru imprimarea lor.
(2) Hartia pentru buletinul de vot trebuie sa fie de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
(3) Pe paginile interioare ale buletinului de vot, incepand cu pagina 2, se imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidati, respectiv toti candidatii independenti, in afara de ultima pagina, care ramane alba, pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza.
(4) Buletinele de vot se capseaza.
(5) Patrulaterele se imprima paralel intre ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, incepand cu primul patrulater al coloanei din stanga, care are numarul de ordine 1, si continuand cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care are numarul de ordine 2, numerotarea continuand pana la ultimul patrulater.
(6) In unghiul din partea stanga, sus, a fiecarui patrulater se imprima denumirea completa, corespunzator celei stabilite prin hotararea de inregistrare a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea "Candidat independent", iar in unghiul din partea dreapta, sus, se imprima semnul electoral.
(7) In patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume, prenume si, in cazul aliantelor, prin apartenenta politica si se trec in ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista.
(8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati si candidati independenti, se procedeaza astfel:
a) in prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central; prima lista extrasa din urna se imprima in patrulaterul cu numarul de ordine 1; a doua lista extrasa din urna se imprima in patrulaterul cu numarul de ordine 2. Imprimarea continua pana la epuizarea tuturor listelor;
b) in etapa a doua, listele depuse de partidele politice care nu sunt reprezentate in Parlament, aliantele politice si aliantele electorale dintre acestea, precum si de organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite, se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie.
(9) Ordinea stabilita potrivit alin.(8) lit.a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale si se comunica de catre Biroul Electoral Central birourilor electorale de circumscriptie in termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.
(10) Tragerea la sorti prevazuta la alin. (8) se face in prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care depun liste de candidati.
(11) Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, in partea finala a buletinului de vot, in ordinea inregistrarii candidaturilor la circumscriptile electorale.

Art. 50.
(1) Semnele electorale se stabilesc de catre fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori candidat independent si se comunica Biroului Electoral Central in termen de 3 zile de la constituirea acestuia.
(2) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Partidele si aliantele politice pot folosi, ca semn electoral, semnul permanent declarat la inscrierea la Tribunalul Bucuresti.
(3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
(4) Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de candidati independenti, decat cu consimtamantul scris al celor carora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta initiala.
(5) In cazul in care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale sau de candidati independenti, atribuirea se face in beneficiul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau candidatului independent care a inregistrat primul respectivul semn, iar in caz de imposibilitate de stabilire a prioritatii, prin tragere la sorti, efectuata de presedintele Biroului Electoral Central, in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin.(1).
(6) Contestatiile privind inregistrarea semnelor electorale se depun in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (5) si se solutioneaza de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in cel mult doua zile de la inregistrare. Hotararea nu se comunica partilor. Hotararea este definitiva si irevocabila si se comunica de indata Biroului Electoral Central.
(7) Biroul Electoral Central asigura aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale, prin publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, precum si comunicarea acestora catre birourile electorale de circumscriptie in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.

Art. 51.
Alianta politica sau alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire, o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. Denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.

Art. 52.
(1) Pentru intreaga circumscriptie electorala, buletinele de vot se imprima cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, in atatea exemplare cati alegatori sunt in circumscriptie, cu un supliment de 10%.
(2) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie, prin grija prefectilor. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 5 zile inainte de data alegerilor.
(3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, trebuie prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie. La prezentarea buletinului de vot sunt invitati si delegati ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care nu au reprezentanti in biroul electoral. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza intr-un proces-verbal care se semneaza de toate persoanele prezente.
Eventualele obiectii se formuleaza pe loc. Obiectiile ulterioare nu se iau in considerare. Membrii birourilor electorale si delegatii imputerniciti au dreptul sa solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot daca numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.

Art. 53.
(1) Buletinele de vot se preiau de catre prefect, impreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza de proces-verbal si se pastreaza in incaperi speciale, incuiate si sigilate.
Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai tarziu in preziua alegerilor. In municipiul Bucuresti presedintele biroului electoral de circumscriptie distribuie, cu cel putin doua zile inainte de data alegerilor, buletinele de vot presedintilor oficiilor electorale, care le predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare in ziua premergatoare datei alegerilor. Predarea si distribuirea buletinelor se fac in pachete sigilate de cate 100 de bucati, pe baza de proces-verbal.
(2) Cate doua exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, se afiseaza in preziua alegerilor la sediul judecatoriilor, precum si la sediul fiecarei sectii de votare.

Art. 54.
La cererea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, cate 2 buletine de vot, vizate si anulate.

CAPITOLUL VII
Campania electorala
Art. 55.
(1) Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sambata care precede data alegerilor, la orele 7.00.
(2) In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunari, marsuri, precum si prin intermediul presei scrise si audiovizuale. Organizarea mitingurilor, adunarilor si marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevazute de lege.
(3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
(4) Este interzis orice procedeu de publicitate comerciala prin intermediul presei scrise si audiovizuale in scop de propaganda electorala.
(5) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala de natura celor prevazute la alin. (2) in unitatile militare si de invatamant.
(6) In timpul campaniei electorale se asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, in case de cultura, camine culturale si cinematografe, si se asigura pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere. Se pot folosi pentru intalnirile cu alegatorii spatii din scoli si universitati, in afara programului de invatamant.

Art. 56.
(1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incat sa isi poata exercita dreptul la vot in cunostinta de cauza;
b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatilor de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru candidatii independenti.

Art. 57.
(1) In timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv in urmatoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative - in care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale candidatilor; in acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale - in care candidatii isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala;
c) dezbateri electorale - in care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun in discutie programele electorale si temele de interes public.
(2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, in cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevazute la alin. (1). Accesul reprezentantilor si candidatilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al candidatilor independenti la aceste tipuri de emisiuni este gratuit.
(3) In interiorul emisiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi difuzate spoturi electorale de maxim 30 de secunde, care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati.
(4) In interiorul emisiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi difuzate numai o singura data, cate un spot electoral pentru fiecare candidat sau reprezentant al partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau pentru candidatul independent prezent in emisiune, cu respectarea Art. 56 alin. (1) lit. a) si b). Daca un partid politic, alianta politica sau alianta electorala are mai multi candidati sau reprezentanti in emisiunea respectiva, se poate difuza o singura data, un singur spot pentru partidul sau alianta respectiva.
(5) Emisiunile prevazute la alin.(1) nu pot fi considerate publicitate electorala.

Art. 58.
(1) In cadrul campaniei electorale, accesul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este garantat si gratuit in conditiile prevazute de lege.
(2) In termen de 3 zile de la aducerea la cunostinta a datei alegerilor, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale sunt obligate sa solicite conducerii serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau in considerare.
(3) Repartizarea timpilor de antena se stabileste de o comisie parlamentara speciala constituita cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii campaniei electorale. Comisia functioneaza pana la incheierea campaniei electorale.
(4) Din comisia speciala prevazuta la alin. (3) fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare sau ai aliantelor politice ori ai aliantelor electorale ale acestora, un reprezentant al grupului parlamentar al minoritatilor nationale, presedintele Consiliului National al Audiovizualului, presedintele Societatii Romane de Radiodifuziune si presedintele Societatii Romane de Televiziune.
(5) Numarul de locuri cuvenit fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala in comisia prevazuta la alin. (3) se stabileste de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului in sedinta comuna, fiind proportional cu numarul cumulat de deputati si senatori detinut de fiecare partid. Dupa definitivarea componentei comisiei speciale, conducerile partidelor politice parlamentare sau ale aliantelor politice parlamentare vor comunica Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune numele si prenumele persoanelor desemnate sa faca parte din aceasta.

Art. 59.
(1) Pana la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice parlamentare, aliantele politice sau aliantele electorale ale acestora, precum si organizatiile reprezentate in Parlament ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale primesc timpi de antena proportional cu ponderea in Parlament.
(2) In termen de 48 de ore de la constituire, comisia parlamentara speciala comunica Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune proportia timpilor de antena, calculata potrivit alin. (1).
(3) Biroul Electoral Central comunica comisiei parlamentare speciale numarul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala in termen de 24 de ore de la transmiterea acestora de catre birourile electorale de circumscriptie, conform Art. 34 alin. (1) lit. i).
(4) Dupa comunicarea de catre Biroul Electoral Central a numarului de liste complete de candidaturi definitive, conform alin. (3), comisia parlamentara speciala calculeaza proportia timpilor de antena ce trebuie acordati de Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune si de studiourile teritoriale ale acestora, partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale, in functie de numarul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputatilor si Senat.
(5) Partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ale acestora care nu au liste complete de candidaturi definitive in minimum 50% din circumscriptiile electorale nu primesc timpi de antena.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa in alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete arondate acestor servicii.
(7) Candidatii independenti isi pot exercita dreptul la timpi de antena o singura data, intre 5 minute si o ora, in mod egal, in functie de orarul stabilit de conducerea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune si de numarul lor.

Art. 60.
Posturile private de televiziune si de radiodifuziune care au in cadrul grilei de programe emisiuni conform Art. 57 alin. (1) repartizeaza timpii de antena partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea, precum si candidatilor independenti astfel:
a) 75% din timpii de antena se repartizeaza partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora, proportional cu ponderea in Parlament;
b) 25 % din timpii de antena se repartizeaza partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora care au depus liste de candidati in circumscriptia electorala in care se afla postul privat de televiziune sau de radiodifuziune;
c) candidatii independenti isi pot exercita dreptul la timpi de antena o singura data, intre 5 minute si o ora, in mod egal, in cadrul procentului de 25 %, in functie de orarul stabilit de conducerea postului privat de televiziune sau radiodifuziune, avand in vedere numarul lor.

Art. 61.
(1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau candidatii independenti aflati in competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai la emisiunile si dezbaterile electorale, in conditiile Art. 57, 58 si 59, in fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri.
(2) Emisiunile transmise in cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se realizeaza in direct sau se inregistreaza, in proportiile stabilite de acestia.
(3) In cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.
(4) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.
(5) Este interzisa contractarea de timpi de antena, in scopuri publicitare, pentru si in favoarea participantilor la campania electorala sau cedarea timpilor de antena candidatilor, de catre societatile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.

Art. 62.
(1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin masuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
(3) Candidatii care detin functii publice pot aparea in emisiunile informative numai in probleme legate de exercitarea functiei lor.
(4) In cazul in care, in emisiunile informative, se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe langa punctul de vedere al autoritatilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Art. 63.
(1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
(2) In cadrul emisiunilor electorale, candidatii au urmatoarele obligatii:
a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c) sa probeze acuzatiile cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat;
d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.

Art. 64.
Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:
a) sa fie impartiali;
b) sa asigure un echilibru necesar desfasurarii emisiunii oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare;
d) sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
e) sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca dispozitiile Art. 63 alin.(2); in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz.

Art. 65.
(1) In cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada, in randul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social sau etnic.

Art. 66.
Cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de emisiuni electorale;
b) invitarea sau prezentarea candidatilor in programe, cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 68 alin.(4);
c) comentarii privind campania electorala.

Art. 67.
In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de inchiderea votarii.

Art. 68.
(1) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate, prin prezentarea in cadrul unui program electoral, a unor fapte neadevarate, beneficiaza de drept la replica.
(2) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate, prin prezentarea in cadrul unui program electoral, a unor informatii inexacte, beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii, privind dreptul la replica si rectificare:
a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d) sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.

Art. 69.
(1) Radiodifuzorii trebuie sa asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale in conditiile stabilite de Consiliului National al Audiovizualului.
(2) Inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie sa fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.

Art. 70.
(1) Nerespectarea dispozitiilor Art. 57-69 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de catre Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.

Art. 71.
(1) Primarii sunt obligati ca, pana la inceperea campaniei electorale, sa stabileasca locuri speciale pentru afisaj electoral, tinand seama de numarul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati si al persoanelor care declara ca sunt candidati in alegeri ca independenti.
(2) Primarii trebuie sa asigure ca locurile speciale de afisaj sa fie situate in piete, pe strazi si in alte locuri publice frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. In prealabil, primarii sunt obligati sa asigure inlaturarea oricaror afise, inscrisuri si insemne ramase de la campaniile electorale precedente.
(3) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa numai pentru partidele, politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care participa la alegeri.
(4) Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent.
(5) Afisajul electoral in alte locuri decat cele stabilite potrivit alin.(1) este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
(6) Pe un panou electoral instalat in locurile stabilite potrivit alin. (1), fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral, in spatiul care i-a fost destinat.
(7) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(8) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile astfel incat sa evoce drapelul Romaniei, al altui stat sau al unei organizatii internationale. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
(9) Sunt interzise afisele electorale care prin continutul lor aduc acuzatii cu caracter calomnios la adresa autoritatilor publice, partidelor politice sau candidatilor in alegeri.
(10) Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor si a afiselor electorale.

Art. 72.
(1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza, solutionand, prin hotarare, plangerile ce le sunt adresate cu privire la incalcarea de catre candidati, partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de catre persoanele carora le este interzis sa participe la actiuni de campanie electorala a prevederilor legale sau deontologiei electorale, precum si la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala. Prevederile Art. 63 se aplica in mod corespunzator.
(2) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(3) Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestatie care se solutioneaza de Biroul Electoral Central, prin hotarare. Hotararea Biroului Electoral Central este definitiva.
(4) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, iar hotararile se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.

CAPITOLUL VIII
Desfasurarea votarii
Art. 73.
(1) Fiecare sectie de votare trebuie sa dispuna de un numar suficient de cabine, urne si stampile proportional cu numarul alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente sau cu numarul estimat al alegatorilor care se vor prezenta la sectiile de votare speciale.
(2) Cabinele si urnele trebuie amplasate in aceeasi incapere in care isi desfasoara activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia. Cabinele, urnele, stampilele si celelalte materiale necesare biroului electoral al sectiei de votare se asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, impreuna cu prefectii.
(3) Stampilele si celelalte materiale necesare se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare pe baza de proces-verbal, de catre primarii si presedintii birourilor electorale de circumscriptie sau, dupa caz, ai oficiilor electorale, cu cel putin o zi inainte de data alegerilor. Dupa preluarea buletinelor de vot si a stampilelor, presedintele sectiei de votare asigura pastrarea acestora in deplina siguranta.
(4) Formularele si celelalte imprimate necesare votarii se predau biroului electoral al sectiei de votare pe baza de borderou de predare-primire, cuprinzand felul si numarul de exemplare din fiecare imprimat.
(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei alegerilor, la ora 18.00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare.
(6) Presedintele dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.

Art. 74.
(1) In ziua alegerilor, la ora 6.00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a formularelor listelor electorale speciale, a buletinelor de vot si a stampilelor, dupa care inchide si sigileaza urnele, aplicand stampila de control a sectiei de votare.
(2) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora.

Art. 75.
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile legale necesare pentru ca operatiunile de votare sa se desfasoare in conditii de ordine si de corectitudine.
(2) Puterile lui, in aceasta privinta, se intind si in afara localului de votare, in curtea acestuia, in intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si piete publice pana la o distanta de 500 m.
(3) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati, de observatori si de delegatii acreditati, nici o alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(4) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale romane, precum si a observatorilor interni ai organizatiilor neguvernamentale care au, ca obiect principal de activitate, apararea valorilor democratiei si a drepturilor omului, se face de catre birourile electorale de circumscriptie, pe baza solicitarilor nominale adresate in scris cu cel putin 48 de ore inainte de data votarii, de catre conducerile redactiilor presei scrise si a radiodifuzorilor, precum si a organizatiilor neguvernamentale respective.
(5) Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se face pentru o singura sectie de votare. Biroul electoral de circumscriptie poate acredita la o sectie de votare numai un observator intern, pe baza declaratiei scrise a acestuia de a respecta intocmai conditiile acreditarii. Declaratia se da pe proprie raspundere si constituie act public, cu toate consecintele prevazute de lege. Conditiile acreditarii se trec in actul de acreditare; daca exista mai multe solicitari nominale pentru aceeasi sectie de votare, acreditarea se face prin tragere la sorti.
(6) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise si audiovizuale straine, precum si a observatorilor din partea unor organisme si institutii europene si internationale se face de catre Biroul Electoral Central, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
(7) Incalcarea conditiilor de acreditare, precum si a dispozitiilor prezentei legi atrage incetarea acreditarii. Acreditarea poate fi retrasa numai de catre biroul electoral de circumscriptie sau, dupa caz, de Biroul Electoral Central, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
(8) Delegatii si observatorii acreditati pot asista la operatiunile electorale, inclusiv la numararea voturilor si la intocmirea proceselor-verbale, numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni in nici un mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand doar dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral al sectiei de votare in cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat sau incercarea de a influenta optiunea alegatorului, ca si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditarii de catre biroul electoral al sectiei de votare, care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.
(9) Pentru mentinerea ordinii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecti, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor.
(10) Pe durata votarii se interzice membrilor birourilor electorale si persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala.

Art. 76.
Votarea incepe la ora 7.00 si se inchide la ora 21.00.

Art. 77.
(1) Alegatorii pot vota la sectia de votare unde isi au domiciliul si unde sunt inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta, respectiv la sectiile de votare organizate potrivit Art. 22 si 23. Alegatorii care voteaza la sectiile organizate potrivit Art. 22 si 23 se inscriu in liste electorale speciale, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
(2) Alegatorii care, in ziua votarii, se afla intr-o alta localitate decat aceea in care sunt inscrisi in listele electorale permanente pot sa-si exercite dreptul de vot la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala speciala, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.
(3) In listele speciale sunt trecuti si alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada cu actul de identitate ca domiciliaza in zona arondata sectiei de votare respective, insa au fost omisi din lista electorala permanenta sau din copia existenta la sectia de votare.
(4) Prevederile alin. (2) se aplica si cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate care, in ziua votarii, se afla in tara si care voteaza pe baza pasaportului.

Art.78.
(1) Accesul alegatorilor in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator trebuie sa prezinte cartea de alegator si actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care, dupa verificarea inscrierii in copia de pe lista electorala permanenta sau, dupa caz, inscrierea in lista electorala speciala prevazuta la Art. 77, ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea Votat, pe baza semnaturii in lista electorala.
(2) Daca alegatorul, din motive constatate de catre presedintele biroului sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, se face mentiunea in lista, cu confirmarea, pe baza de semnatura, a unui membru al biroului electoral.
(3) Alegatorii voteaza separat in cabine inchise, aplicand stampila care poarta mentiunea Votat inauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau prenumele si numele candidatului independent pe care il voteaza.
(4) Stampila cu mentiunea Votat trebuie astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul.
(5) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele, astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara, si le introduc in urna, avand grija sa nu se deschida.
(6) Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
(7) In cazul in care buletinul se deschide din eroare, la cererea alegatorului, acesta se anuleaza si se da, o singura data, un nou buletin, facandu-se mentiunea corespunzatoare in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
(8) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui, sau altui membru al biroului dupa care acesta o aplica pe cartea de alegator, in patrulaterul corespunzator numarului de scrutin stabilit de Guvern, in care se mentioneaza si data scrutinului.
(9) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Art. 79.
Presedintele si loctiitorul acestuia, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si persoanele insarcinate cu mentinerea ordinii, voteaza la sectia la care isi desfasoara activitatea.
Acestia sunt trecuti de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in lista speciala prevazuta la Art. 77 si sunt radiati din copia de pe lista electorala permanenta existenta la sectia de votare in a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare la care isi desfasoara activitatea.

Art. 80.
(1) Candidatii si alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In acest caz, identitatea se stabileste de presedinte prin orice mijloace legale.
(2) In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele il opreste de la votare pe alegatorul contestat, consemneaza faptul intr-un proces-verbal si sesizeaza aceasta situatie organelor de politie.

Art. 81.
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice, cu aprobarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.
(2) Suspendarea nu poate depasi o ora si trebuie anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata totala a suspendarilor nu poate depasi 2 ore.
(3) In timpul suspendarii, urnele, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral raman sub paza permanenta. Pe durata suspendarii votarii, urnele si stampilele cu mentiunea Votat se sigileaza.
(4) Membrii biroului nu pot fi obligati sa paraseasca in acelasi timp biroul. Persoanele care, in baza Art. 75 alin. (3), asista la votare, pot ramane pe durata suspendarii, la cererea lor, in sala de votare.

Art. 82.
(1) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.
(2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de vot un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor, membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.

Art. 83.
(1) Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa personal de acestia sau de conducatorul institutiei sanitare ori de ocrotire sociala in care cei in cauza sunt internati si in care nu se organizeaza sectii de votare speciale, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea Votat si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul in cauza, pentru a se efectua votarea. In cadrul unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna speciala poate fi solicitata numai de la sectia de votare in a carei raza se afla domiciliul solicitantului sau sediul institutiei de ocrotire sociala.
(2) Persoanele care voteaza potrivit alin. (1) sunt inscrise in lista electorala speciala de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare, care se deplaseaza cu urna speciala.

Art. 84.
La ora 21.00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea sectiei de votare. Persoanelor existente la orele 21.00 in localul sectiei de votare li se permite sa-si exercite dreptul de vot.

CAPITOLUL IX
Stabilirea rezultatelor obtinute in alegeri

Sectiunea 1
Constatarea rezultatelor votarii la sectiile de votare
Art. 85.
(1) Dupa incheierea votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare efectueaza, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a candidatilor si a persoanelor acreditate sa asiste la votare, inventarierea stampilelor cu mentiunea Votat, precum si numararea si anularea buletinelor de vot neintrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar dupa incheierea acestor operatiuni, deschiderea urnelor. La numararea voturilor si consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegati, reprezentanti ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri dar care nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati, in acest sens, de conducerile organizatiilor judetene ale acestora. Cu privire la operatiunile prevazute de prezentul alineat, se incheie un proces-verbal.
(2) Dupa inventariere, stampilele cu mentiunea Votat se pastreaza sub sigiliu. In cazul in care exista pachete cu buletine de vot intacte, mentiunea "anulat" se aplica o singura data pe pachetul respectiv.
(3) La deschiderea fiecarui buletin, presedintele citeste cu voce tare lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent votat si arata buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise se grupeaza pe partide politice, aliante politice si aliante electorale, precum si pe candidati independenti, se numara si se leaga separat.
(4) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila Votat sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta.
(5) Buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(6) Rezultatul votarii pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se consemneaza in cate un tabel separat. Tabelele se intocmesc de cate un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel pentru fiecare din Camerele Parlamentului.
(7) In tabelele prevazute la alin. (6) se inscriu voturile nule, listele de candidati sau prenumele si numele candidatilor independenti si voturile valabil exprimate pentru fiecare.

Art. 86.
(1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cate un proces-verbal, in 3 exemplare, care cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta si in listele electorale speciale, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f) expunerea, pe scurt, a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie;
g) starea sigiliilor de pe urne, la incheierea votarii;
h) numarul buletinelor de vot primite;
i) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
(2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poarta stampila de control. Semnarea se face in dreptul numelui si prenumelui si, dupa caz, a apartenentei politice, respectiv dupa indicarea denumirii abreviate a partidului pe care il reprezinta.
(3) Lipsa semnaturii unor membri ai biroului nu are influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(4) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de catre presedintele biroului electoral, o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata in scris inainte de intocmirea procesului-verbal.

Art. 87.
(1) In timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare a voturilor si de incheiere a procesului-verbal se pot face intampinari scrise cu privire la aceste operatiuni.
(2) Biroul electoral al sectiei de votare hotaraste, de indata, asupra intampinarilor formulate.
(3) Impotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii intampinarii se pot formula contestatii in scris. Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovada de primire. Contestatiile se inainteaza biroului electoral de circumscriptie.

Art. 88.
(1) Pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se intocmeste cate un dosar care cuprinde procesele-verbale si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei, precum si buletinele nule si cele contestate. Dosarele, sigilate si stampilate, se inainteaza biroului electoral de circumscriptie sau, dupa caz, oficiului electoral, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare. Presedintele este insotit de cel putin doi membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti si de paza militara. Inaintarea dosarelor se face in termen de cel mult 24 de ore de la inchiderea sectiei de votare. Dosarele se predau pe baza de proces-verbal.
(2) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie trimite unul din exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala; partidele si formatiunile politice, precum si candidatii independenti pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 89.
Dupa primirea proceselor-verbale cuprinzand rezultatul numararii voturilor in sectii, oficiul electoral al sectorului incheie, conform Art. 86, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si candidat independent, pe care il inainteaza in termen de 24 de ore biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti, impreuna cu dosarele primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.
Sectiunea a 2-a
Stabilirea rezultatelor votarii la circumscriptiile electorale
Art. 90.
(1) Dupa primirea dosarelor prevazute la Art. 88, respectiv a proceselor-verbale si dosarelor prevazute la Art. 89, biroul electoral de circumscriptie incheie, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea voturilor 55 valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala si candidat independent, pe care il inainteaza in termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central.
(2) Dupa primirea proceselor-verbale incheiate de catre birourile electorale ale circumscriptiilor potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care indeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat. Pragul electoral reprezinta numarul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara, calculat dupa cum urmeaza:
a) 5% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, pentru toate partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale;
b) in cazul aliantelor politice si aliantelor electorale, la pragul de 5% prevazut la lit. a) se adauga, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe intreaga tara si, pentru fiecare membru al aliantei, incepand cu al treilea, cate un singur procent din voturile valabil exprimate pe intreaga tara, fara a se putea depasi 10% din aceste voturi.
(3) Dupa primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii cu privire la partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care intrunesc si care nu intrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie procedeaza la atribuirea, potrivit Art. 91, a mandatelor de deputat, respectiv de senator.
(4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul sa asiste candidatii si persoanele acreditate.

Art. 91.
(1) Atribuirea de mandate se face avandu-se in vedere numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au intrunit pragul electoral prevazut la Art. 90 alin. (2), in mod distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, precum si candidatii independenti.
(2) Repartizarea si atribuirea mandatelor de deputat si de senator se fac in doua etape: la nivelul fiecarei circumscriptii electorale si la nivel de tara.
(3) La nivelul circumscriptiei electorale, biroul electoral stabileste, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei, prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale ce intrunesc conditia prevazuta la alin. (1) si pentru candidatii independenti la numarul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza sa fie alesi in acea circumscriptie; fiecarei liste i se repartizeaza atatea mandate de cate ori coeficientul electoral al circumscriptiei electorale se include in voturile valabil exprimate pentru acea lista; atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscriptie in ordinea inscrierii candidatilor pe lista; pentru candidatii independenti se atribuie fiecaruia cate un mandat, daca a obtinut un numar de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral pentru deputati sau pentru senatori, dupa caz.
Voturile ramase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale ce intrunesc conditia prevazuta la alin. (1), precum si mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscriptie se comunica de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat.
(4) Biroul Electoral Central insumeaza, pe intreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, voturile neutilizate si cele inferioare coeficientului electoral de circumscriptie din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste conditia prevazuta la alin. (1);
numarul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala, se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operatii de impartire cate mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, indiferent de lista din care provin, se clasifica in ordine descrescatoare, pana la concurenta numarului de mandate neatribuite; cel mai mic din aceste caturi constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputati si, separat, pentru senatori; fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, dupa caz, de senatori de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate si a celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie.
(5) Desfasurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, dupa cum urmeaza:
a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala, carora le-au revenit mandate potrivit alin. (4), se imparte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie, din fiecare circumscriptie electorala, la numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, alianta politica sau alianta electorala avut in vedere la repartizarea mandatelor pe tara.
Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si separat descrescator in cadrul fiecarei circumscriptii.
Pentru fiecare circumscriptie se iau in calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in limita mandatelor ce au ramas de repartizat in circumscriptia respectiva. Ultimul numar din aceasta operatiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii.
In continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii in ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si a circumscriptiilor din lista ordonata pe tara, astfel:
primul numar din lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei de la care provine, rezultand numarul de mandate ce-I revin in circumscriptia respectiva. In continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara.
In situatia in care s-a epuizat numarul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operatiunea se continua fara acestea.
Daca numarul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de circumscriptie, se acorda un mandat;
b) in cazul in care nu este posibila acordarea mandatelor in ordinea ce rezulta din aplicarea prevederilor de la lit. a), Biroul Electoral Central are in vedere circumscriptia electorala in care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati sau un candidat, carora nu li s-au atribuit mandate, iar daca si astfel au ramas mandate neindividualizate pe circumscriptii, circumscriptia electorala in care partidul, formatiunea politica sau alianta respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie;
c) daca dupa aplicarea prevederilor de la lit. a) si b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscriptii, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale carora li se cuvin aceste mandate potrivit alin. (4), iar in lipsa unui acord, prin tragere la sorti, in termen de 24 de ore de la incheierea operatiunilor anterioare.
(6) Mandatele desfasurate pe listele de candidati, potrivit alin. (5), se atribuie candidatilor de biroul electoral de circumscriptie, in ordinea inscrierii acestora pe lista.
(7) Biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor carora li s-au atribuit mandate, in termen de 24 de ore de la incheierea fiecarei operatiuni de atribuire.
(8) In cazul in care organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale opteaza pentru depunerea aceleiasi liste de candidati in mai multe circumscriptii electorale, conform art.5 alin.(10), mandatul de deputat atribuit in baza Art. 4 alin. (12) revine, in ordinea inscrierii, candidatilor aflati pe lista care a insumat cele mai multe voturi valabil exprimate.
(9) Mandatul prevazut la alin. (8) este atribuit circumscriptiei electorale in care lista de candidati depusa in baza Art. 5 alin. (10) a castigat cele mai multe voturi valabil exprimate.
(10) Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti ai listelor respective. In caz de vacanta a mandatelor de deputati sau de senatori alesi pe liste de candidati, supleantii ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste, daca pana la data validarii, pentru ocuparea locurilor vacante, partidele sau formatiunile politice pe listele carora au candidat supleantii confirma in scris ca apartin acestora.

Art. 92.
(1) Biroul electoral de circumscriptie incheie, separat, cate un proces-verbal pentru Camera Deputatilor si pentru Senat privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.
(2) Procesul-verbal cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si in listele electorale speciale, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f) numarul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;
g) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
h) modul de atribuire a mandatelor, potrivit Art. 91, prenumele si numele candidatilor alesi, precum si, dupa caz, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala ce i-a propus;
i) mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiei electorale, precum si voturile valabil exprimate ce urmeaza a fi insumate, potrivit Art. 91, pe intreaga tara;
j) expunerea, pe scurt, a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de biroul electoral de circumscriptie.
(3) Procesul-verbal, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare si de la oficiile electorale, dupa caz, formand un dosar, incheiat, sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicarii Biroului Electoral Central referitoare la desfasurarea, pe circumscriptii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe tara.
(4) Buletinele de vot nule trebuie pastrate in deplina siguranta, ambalate, sigilate si etichetate, pe fiecare sectie de votare, la birourile electorale de circumscriptie, pana la validarea rezultatelor alegerilor.

Art. 93.
(1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile si contestatiile depuse, dupa care incheie cate un proces-verbal separat pentru Camera Deputatilor si pentru Senat, cuprinzand, pe intreaga tara:
a) numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente si in listele electorale speciale, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale;
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f) numarul buletinelor de vot primite de sectiile de votare;
g) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
h) constatarea cu privire la modul de aplicare, de catre birourile electorale de circumscriptie, a prevederilor Art. 91 alin. (3);
i) repartizarea pe tara a mandatelor potrivit Art. 91 alin. (4) si desfasurarea acestora pe circumscriptii electorale potrivit alin. (5) al aceluiasi articol;
j) organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care, desi au participat la alegeri, nu au obtinut nici un mandat de deputat sau de senator; totalizarea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecareia din aceste organizatii si constatarea organizatiilor carora li se cuvine cate un mandat de deputat potrivit Art. 4; numele si prenumele primului candidat de pe lista organizatiei indreptatite la un mandat de deputat, care a intrunit cel mai mare numar de voturi; in cazul in care listele organizatiei au obtinut un numar egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorti;
k) modul de solutionare a contestatiilor si intampinarile primite.
(2) Procesele-verbale se semneaza de catre presedinte, de loctiitorul acestuia si de ceilalti membri ai Biroului Electoral Central, in prezenta carora au fost intocmite si se inainteaza Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea validarii alegerilor, impreuna cu dosarele intocmite de birourile electorale de circumscriptie. Lipsa semnaturii unor membri ai birourilor nu are influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(3) Programul utilizat pentru repartizarea centralizata a mandatelor si desfasurarea acestora pe circumscriptii electorale se aproba de Biroul Electoral Central si constituie anexa la procesul-verbal ce se inainteaza pentru validarea mandatelor.

Art. 94.
Biroul Electoral Central publica rezultatele alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen util, pentru respectarea prevederilor Art. 63 alin. (3) din Constitutie, republicata.

CAPITOLUL X
Alegerile partiale
Art. 95.
(1) In cazul anularii alegerilor intr-o circumscriptie electorala, potrivit Art. 32 alin. (1) lit. h), precum si in cazul in care mandatul de deputat sau de senator devenit vacant nu poate fi ocupat de supleant, se organizeaza alegeri partiale.
(2) Nu se organizeaza alegeri daca vacanta unui mandat de deputat sau de senator s-a ivit in ultimele 12 luni anterioare expirarii mandatului Camerei Deputatilor si Senatului, prevazut de Art. 63 alin. (1) din Constitutie.

Art. 96.
(1) Daca alegerile partiale au loc ca urmare a anularii alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, acestea se organizeaza si se desfasoara pe baza acelorasi copii de pe listele electorale permanente, a acelorasi candidaturi, de catre aceleasi birouri electorale si, dupa caz, oficii electorale si la aceleasi sectii de votare, in a 3-a duminica dupa anularea alegerilor initiale.
(2) Candidatii vinovati de frauda nu mai pot participa la noul scrutin.
(3) Alegerile partiale organizate in caz de vacanta a unui mandat de deputat sau de senator au loc in conditiile aplicarii corespunzatoare a prezentei legi, in cel mult 3 luni de la sesizarea Guvernului de catre presedintele Camerei Deputatilor sau, dupa caz, de catre presedintele Senatului, cu privire la intrunirea conditiilor prevazute la Art. 95.
(4) In cazul in care alegerile partiale prevazute la alin. (3) se organizeaza intr-o singura circumscriptie electorala, nu se mai constituie Biroul Electoral Central, atributiile acestuia urmand a fi indeplinite de biroul electoral de circumscriptie.
(5) La alegerile partiale participa numai alegatorii de pe listele electorale permanente ale localitatilor din cadrul circumscriptiei electorale unde se organizeaza alegerile.

CAPITOLUL XI
Contraventii si infractiuni
Art. 97.
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) inscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu, inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de sustinatori cu incalcarea dispozitiilor art.44 alin.(3) - (7);
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la Art. 5 alin. (2);
c) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
d) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente in conditii necorespunzatoare;
e) neefectuarea, la termen, a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;
f) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
g) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
h) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisa a celui interesat, a cartii de alegator;
i) neluarea, de catre organizatori, a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;
k) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise sau cu incalcarea prevederilor prezentei legi;
l) acceptarea de catre un cetatean a inscrierii sale pe mai multe liste de candidati, precum si acceptarea de a candida atat pe o lista, cat si ca independent;
m) neaducerea la cunostinta publica, de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie, a propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul in localul de vot al candidatilor sau al persoanelor acreditate sa asiste la desfasurarea operatiunilor electorale;
o) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;
p) refuzul nejustificat de a inscrie pe alegator in lista speciala sau de a inmana buletinul de vot si stampila de votare alegatorului care a semnat in lista electorala, inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta cartea de alegator si actul de identitate ori care refuza sa semneze pentru primirea acestora in lista electorala in care este inscris;
q) intocmirea, de birourile electorale ale sectiilor de votare, a proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi;
r) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale, precum si sfatuirea, in ziua votarii, a alegatorilor la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la Art. 75 alin. (2), sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid, o anumita alianta politica, alianta electorala sau un candidat independent;
s) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii birourilor sectiilor de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
s`) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
t) refuzul presedintelui biroului electoral sau a loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
t`) neaplicarea pe cartea de alegator sau, dupa caz, pe actul de identitate, a stampilei cu mentiunea Votat, precum si retinerea cartii de alegator, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare; retinerea unei carti de alegator de catre o persoana neautorizata, precum si incredintarea de catre titular a cartii de alegator, unei alte persoane;
u) neaplicarea, de catre birourile electorale ale sectiilor de votare, de catre autoritatile si institutiile publice la care se refera, a hotararilor birourilor electorale de circumscriptie;
v) neaplicarea, de catre birourile electorale de circumscriptie si de sectiile de votare, precum si de catre autoritatile si institutiile publice la care se refera, a hotararilor adoptate de Biroul Electoral Central.

Art. 98.
Contraventiile prevazute la Art. 97, lit. j), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la lit. d), e), f) si g), cu amenda de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, cele de la lit. l), m), q), r), s), s`), t) si t`), cu amenda de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevazute la lit. a), b), c), h), i), o) si p), cu amenda de la 11.000.000 lei la 15.000.000 lei si cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevazute la literele u) si v).

Art. 99.
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la Art. 97 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.98 se fac de catre:
a) politisti, pentru faptele prevazute la Art. 97 lit. i), j), k), n), o), p), r) si t`);
b) primari si imputernicitii acestora, pentru faptele prevazute la art.97 lit. f) si j);
c) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la Art. 97 lit. a), b), l), j), q), r), s), s`) si u);
d) presedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevazute la art.97 lit. c), l) si v);
e) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii acestuia, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la Art. 97 lit. r), s), s`), t) si t`);
f) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru faptele prevazute la Art. 97 lit. a), d), e), f), g), h) si r).
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art.98, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la Art. 97 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 100.
(1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(3) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 101.
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 102.
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri, ori alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat, precum si primirea acestora de catre alegator, in acelasi scop, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita de un observator intern, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.
(4) Nu intra in categoria bunurilor prevazute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele partidului respectiv.

Art. 103.
(1) Fapta unei persoane de a vota fara a avea drept de vot ori de a vota de doua sau mai multe ori in ziua alegerilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 104.
(1) Utilizarea unei carti de alegator nule sau a unei carti de alegator ori buletin de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine decat cele la care are dreptul un alegator sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 105.
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 106.
(1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, precum si transportarea urnei speciale in alte conditii decat cele prevazute la Art. 83 constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 107.
(1) Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea de catre o persoana a urnei speciale fara a face parte din biroul electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 108.
(1) Introducerea in uz si folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza inregistrarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare, totalizeaza cu erori sau duce la repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national.
(3) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

Art. 109.
Pentru infractiunile prevazute in prezenta lege, actiunea penala se pune in miscare din oficiu.

Art. 110.
Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevazute la Art. 97 lit.l) si s) sau a infractiunilor prevazute la Art. 102 si Art. 104, ori rezultate din comiterea acestora, se confisca.

CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 111.
(1) Cheltuielile pentru efectuarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat.
(2) Sediul si dotarea Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscriptie, de catre prefecti si de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti, iar ale oficiilor electorale, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de catre primar, impreuna cu prefectii.
(3) Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 112.
(1) Guvernul asigura, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii necesari, iar Ministerul Administratiei si Internelor, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta personalul tehnic auxiliar necesar.
(2) Pe perioada cat functioneaza birourile si oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii si personalul tehnic auxiliar se considera detasati si primesc o indemnizatie stabilita prin hotarare a Guvernului.
Presedintii birourilor electorale, loctiitorii acestora si membrii primesc indemnizatia de la data incheierii proceselor-verbale de investire, prevazute la Art. 43.

Art. 113.
(1) Judecarea de catre instante a intimpinarilor, contestatiilor sau a oricaror alte cereri prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) Impotriva hotararilor definitive, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.

Art. 114.
(1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, se calculeaza din ziua cand incep sa curga, care este luata in calcul, pana inclusiv in ziua cand se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
(2) Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instantele judecatoresti trebuie sa asigure permanenta activitatii in vederea exercitarii, de catre cetateni, a drepturilor electorale. In ziua alegerilor, instantele de judecata asigura permanenta activitatii.

Art. 115.
(1) Persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale nu participa la vot si nu sunt avute in vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor.
(2) Pentru persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Art. 83 privind urna speciala, cererea urmand a fi scrisa personal de catre solicitant. Cererea poate fi adresata numai sectiei de votare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere.

Art. 116.
(1) Prefectii verifica corecta indeplinire, de catre primari, a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei legi si, in cazul constatarii unor fraude sau incalcari ale unor prevederi legale, sesizeaza organele in drept.
(2) In cazul in care prefectii constata ca un alegator nu a fost inscris in listele electorale, sau nu a fost radiat, potrivit legii, sau ca birourile electorale de circumscriptie, oficiile electorale ori birourile electorale ale sectiilor de votare nu s-au constituit legal, formuleaza intampinari si contestatii, care se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 117.
(1) Prin act de identitate, in sensul prezentei legi, se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, ori pasaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar in cazul militarilor in termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.
(2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani aflati in strainatate sau de cetatenii romani domiciliati in strainatate. Cetatenii romani cu domiciliul in Romania care voteaza in strainatate in baza pasaportului simplu completeaza o declaratie pe propria raspundere ca nu si-au exercitat sau nu isi exercita dreptul la vot in aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit la alin.(1), sau pe baza cartii de alegator.

Art. 118.
(1) Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum si toate documentele si materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate in urma procesului electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se pastreaza, in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in arhiva Inaltei Curti de Casatie si Justitie, separat de celelalte documente ale instantei.
(2) Buletinele de vot intrebuintate sau neintrebuintate, precum si cele nule, procesele-verbale si stampilele necesare votarii, primite de instantele judecatoresti de la birourile electorale de circumscriptie sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt pastrate in arhiva, separat de celelalte documente ale instantei, timp de 3 luni de la data publicarii rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) instantele, cu sprijinul prefectilor, predau, in vederea topirii, agentilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale utilizate in procesul votarii.

Art. 119.
In termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al listei sustinatorilor, al listei membrilor organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si al stampilei birourilor electorale de circumscriptie si a Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor.

Art. 120.
(1) Alegerile din anul 2004 pentru Camera Deputatilor si Senat, precum si pentru functia de Presedinte al Romaniei au loc la data de 28 noiembrie 2004.
(2) Campania electorala pentru alegerile prevazute la alin. (1) incepe la data de 28 octombrie 2004 si se incheie pe data de 27 noiembrie 2004, ora 7.00.
(3) Prevederile prezentului articol intra in vigoare la data de 11 octombrie 2004, data de la care incep sa curga termenele care, potrivit prevederilor prezentei legi, se calculeaza de la stabilirea datei alegerilor.

Art. 121.
(1) La alegerile din anul 2004, dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate, astfel cum acesta este definit la art.117, pe care se aplica stampila cu mentiunea Votat si data scrutinului sau, dupa caz, un timbru autocolant care cuprinde mentiunea Votat si data scrutinului. Neaplicarea stampilei cu mentiunea Votat sau, dupa caz, a timbrului autocolant pe actul de identitate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac potrivit prevederilor Art. 99 alin. (1) lit. a) si e).
(2) Cartile de alegator eliberate pana la data alegerilor parlamentare din anul 2004 nu se utilizeaza pentru aceste alegeri.
(3) Prevederile prezentei legi referitoare la utilizarea cartilor de alegator se aplica incepand cu alegerile parlamentare din anul 2008.
(4) Ministerul Administratiei si Internelor este obligat sa intocmeasca si sa elibereze tuturor cetatenilor cu drept de vot cartile de alegator, pana la data de 31 decembrie 2006.

Art. 122.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu

PRESEDINTELE SENATULUI
Nicolae Vacaroiu

Bucuresti, 24 septembrie 2004