Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 370 din 2004Legea nr. 370 din 2004

pentru alegerea Presedintelui Romaniei

(publicata in Monitorul Oficial nr. 887 din 29 septembrie 2004)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Prezenta lege reglementeaza modul de organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei.
(2) Presedintele Romaniei se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
(3) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit Art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutie.

Art. 2.
(1) In unitatile administrativ-teritoriale, operatiunile electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei se fac in circumscriptiile electorale si sectiile de votare, sub conducerea si supravegherea birourilor electorale prevazute de Legea pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, pe baza acelorasi liste electorale.
(2) Curtea Constitutionala, potrivit Art. 146 lit. f) din Constitutie, vegheaza la respectarea, in intreaga tara, a prevederilor prezentei legi si confirma rezultatele sufragiului.

Art. 3.
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice, care propune un candidat, nu pot propune si candidati in mod separat.
(2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.

Art. 4.
(1) Data alegerilor se stabileste si se aduce la cunostinta publica de catre Guvern cu cel putin 45 de zile inainte de ziua votarii si pana la implinirea a 5 zile de la data expirarii mandatului
Presedintelui in functie sau, dupa caz, de la data la care incepe sa curga termenul prevazut la Art. 97 alin. (2) din Constitutie.
(2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care este numai duminica.

CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea alegerilor

Sectiunea 1
Atributiile birourilor electorale
Art. 5.
Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegerea Presedintelui Romaniei pe intreg teritoriul tarii si asigura aplicarea lor uniforma;
b) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor si inregistreaza candidaturile care indeplinesc aceste conditii; in acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art.9 alin.(3);
c) comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile inregistrate si le face cunoscute prin presa;
d) rezolva intampinarile la propria activitate si contestatiile trimise de birourile electorale de circumscriptie; solutiile date sunt definitive;
e) centralizeaza rezultatele alegerilor, constata candidatul ales si prezinta Curtii Constitutionale documentatia necesara validarii mandatului de Presedinte al Romaniei;
f) indeplineste orice alte obligatii ce ii revin potrivit prezentei legi.

Art. 6.
Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
a) fac publicatiile si afisarile prevazute de lege, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii privind candidaturile inregistrate la Biroul Electoral Central;
b) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
c) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampile de control si stampile cu mentiunea "Votat";
d) centralizeaza rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala si inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand aceste rezultate, precum si intampinarile, contestatiile si
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;
e) indeplinesc orice alte obligatii prevazute de lege in sarcina lor.

Art. 7.
Birourile electorale ale sectiilor de votare indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile ce le revin, potrivit legii, pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

Art. 8.
Birourile electorale lucreaza si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Sectiunea a 2-a
Candidaturile
Art. 9.
(1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 30 de zile inainte de data alegerilor.
(2) Propunerile se fac in scris si vor fi primite numai daca:
a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, dupa caz, de candidatul independent;
b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civila, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a candida;
c) sunt insotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisa, semnata si datata de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind
apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, precum si de lista sau listele sustinatorilor, al caror numar nu poate fi mai mic de 200.000 de alegatori.
(3) Lista sustinatorilor este un act public, sub sanctiunea prevazuta de Art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate si semnatura alegatorilor care sustin candidatura. In finalul listei persoana care a intocmit-o este obligata sa faca o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturilor sustinatorilor. Modelul listei sustinatorilor si al declaratiei pe propria raspundere sunt prevazute in  anexa nr.1 .
(4) Propunerea de candidatura se depune si se inregistreaza la Biroul Electoral Central in 4 exemplare, un exemplar original si 3 copii. Exemplarul original si o copie se pastreaza la Biroul Electoral Central, un altul se inainteaza la Curtea Constitutionala, iar al patrulea, certificat de presedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunatorului.

Art. 10.
Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute la Art. 37 din Constitutie pentru a fi alese sau care au fost alese anterior, de doua ori, ca Presedinte al Romaniei.

Art. 11.
(1) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica, prin presa, si afiseaza, la sediul sau, propunerile de candidati pe care le-a primit, in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(2) Pana la 20 zile inainte de data alegerilor, candidatul, partidele politice, aliantele politice si cetatenii pot contesta inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii. Contestatia se depune la Biroul Electoral Central, care o inainteaza impreuna cu dosarul candidaturii, in termen de 24 de ore, spre solutionare, Curtii Constitutionale.
(3) Curtea Constitutionala solutioneaza contestatia in termen de 48 de ore de la inregistrare. Solutia este definitiva si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) A doua zi dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, prevazut la alin. (3), Biroul Electoral Central comunica birourilor electorale de circumscriptie candidaturile definitive inregistrate, in ordinea in care au fost depuse.
Sectiunea a 3-a
Buletinele de vot
Art. 12.
(1) Buletinele de vot se tiparesc potrivit modelului prevazut in  anexa nr.2 .
(2) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, tinand seama de numarul candidatilor si de spatiul necesar pentru imprimarea lor, si se transmit birourilor electorale de circumscriptie o data cu comunicarea candidaturilor.
(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie prin intermediul prefectilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la imprimarea buletinelor de vot pentru
alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, care se aplica in mod corespunzator. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare sa fie imprimate cu cel putin 3 zile inainte de data alegerilor.
(4) Inscrierea candidatilor pe buletinul de vot se face in ordinea depunerii candidaturilor.

Art. 13.
(1) Semnele electorale se declara la Biroul Electoral Central o data cu depunerea candidaturii.
(2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul alegerilor pentru cele doua Camere. Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, se vor utiliza numai semnele electorale stabilite in cadrul ultimelor alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat. In cazul partidelor politice sau al aliantelor politice care nu au participat la aceste alegeri, se aplica prevederile legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului referitoare la semnele electorale si denumiri.

Art. 14.
Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului referitoare la stampilele sectiilor de votare si la predarea, distribuirea si afisarea buletinelor de vot sau eliberarea unor buletine vizate si anulate se aplica si pentru alegerile privind Presedintele Romaniei.

Sectiunea a 4-a
Campania electorala si desfasurarea alegerilor
Art. 15.
(1) Campania electorala si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei se fac potrivit dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu exceptiile prevazute in prezenta sectiune.
(2) Presedintele in functie poate participa la campania prezidentiala a partidului politic sau a aliantei politice care l-a propus sau ii sustine candidatura, potrivit art.9.

Art. 16.
(1) Pentru candidatii la alegerea Presedintelui Romaniei, accesul la serviciile publice la radio si televiziune este egal si gratuit.
(2) Orarul pentru campania electorala si repartizarea timpilor de antena pentru accesul egal si gratuit al candidatilor la serviciile publice de radio si televiziune se fac, dupa incheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, impreuna cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si cu participarea candidatilor.
(3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, se vor avea in vedere si orarul si repartizarea timpilor de antena pentru campania electorala privind alegerea celor doua Camere.

Art. 17.
Impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie la plangerile ce ii sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei aliante politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala, contestatiile se solutioneaza de Curtea Constitutionala, in termen de 3 zile de la sesizare.

Art. 18.
(1) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale pentru alegerea deputatilor si senatorilor pot asista si la efectuarea celor pentru alegerea Presedintelui Romaniei.
(2) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita, acreditarea pentru a asista la operatiunile electorale a delegatilor presei, cinematografiei, radioului si televiziunii, romane
sau straine, a organizatiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apararea drepturilor fundamentale ale omului ori a observatorilor externi care solicita aceasta se face de catre Biroul Electoral Central.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), partidele si aliantele politice care au propus candidati vor putea desemna cate un singur delegat, pentru fiecare sectie de votare si birou electoral de circumscriptie, care sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale. Desemnarea se face prin comunicarea prenumelui, numelui si domiciliului reprezentantului, sub semnatura conducerii partidului sau aliantei politice. Daca mai multe partide sau aliante politice au propus acelasi candidat, ele pot desemna
numai un reprezentant comun.

Art. 19.
(1) Alegatorul va vota aplicand stampila cu mentiunea "Votat" inauntrul patrulaterului care cuprinde prenumele si numele candidatului pe care il voteaza.
(2) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc concomitent cu cele pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa exprimarea votului se va aplica stampila cu mentiunea "Votat" pe cartea
de alegator pe un singur numar de scrutin.
(3) Daca alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc la o data diferita de cele pentru Camera Deputatilor si Senat, dupa exprimarea votului stampila se aplica pe cartea de alegator la numarul de scrutin adus la cunostinta publica de Guvern o data cu data votarii.
(4) La al doilea tur de scrutin, stampila se aplica la numarul de scrutin care urmeaza.

CAPITOLUL III
Stabilirea rezultatului alegerilor
Art. 20.
(1) Operatiunile electorale pentru constatarea rezultatelor votarii la sectiile de votare, contestatiile si intampinarile cu privire la operatiunile de votare si de deschidere a urnelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
(2) Rezultatul votarii la sectia de votare se consemneaza intr-un tabel.
(3) Candidatii la alegerile pentru Parlament din partea partidelor politice care au propus si candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. Daca alegerile pentru cele doua Camere si pentru Presedintele Romaniei nu au loc concomitent, acest drept revine delegatilor partidelor politice care au propus candidatii in alegerile pentru Presedintele Romaniei.
(4) Tabelele vor cuprinde voturile nule, prenumele si numele candidatilor si voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat.

Art. 21.
(1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele biroului sectiei de votare incheie un proces-verbal in 3 exemplare, care va cuprinde:
a) numarul alegatorilor, potrivit listelor electorale permanente;
b) numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar in functie de alegatorii de pe lista permanenta si de pe cea speciala;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat;
f) expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor si a modului lor de solutionare, precum si a contestatiilor inaintate spre solutionare biroului electoral de circumscriptie;
g) numarul total al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
(2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afiseaza, la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.
(3) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, o copie certificata de catre toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulata inainte de intocmirea
procesului-verbal.
(4) Lipsa semnaturii unor membri ai biroului sectiei de votare nu influenteaza asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au impiedicat semnarea.
(5) Procesele-verbale, impreuna cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate vor alcatui un dosar care, sigilat si stampilat, se va inainta biroului electoral de circumscriptie, de presedintele biroului
electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu paza militara, in cel mult 24 de ore.
(6) In termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie va trimite unul din exemplarele procesului-verbal la tribunalul in a carei raza teritoriala este circumscriptia electorala; candidatii sau partidele si aliantele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 22.
(1) Dupa primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor si intampinarilor primite, biroul electoral de circumscriptie incheie un proces-verbal, care va cuprinde:
a) numarul alegatorilor din circumscriptia electorala, potrivit listelor electorale permanente;
b) numarul total al alegatorilor ce s-au prezentat la urne; defalcarea acestui numar de pe listele permanente si de pe cele speciale;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat in cadrul circumscriptiei electorale;
f) expunerea, pe scurt, a intampinarilor, contestatiilor si hotararilor luate de biroul electoral de circumscriptie;
g) numarul total al buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
(2) Prevederile Art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Procesul-verbal, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand un dosar, incheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central, in cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.

Art. 23.
(1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile si contestatiile depuse, deciziile date fiind definitive, dupa care incheie un proces-verbal cuprinzand:
a) numarul total al alegatorilor, potrivit listelor electorale ale localitatilor unde isi au domiciliul alegatorii;
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne;
c) numarul total al voturilor nule;
d) numarul total al voturilor valabil exprimate, pe intreaga tara, pentru fiecare candidat si constatarea indeplinirii conditiilor prevazute la Art. 81 din Constitutie; in situatia in care aceste conditii nu sunt intrunite, prenumele si numele candidatilor care vor participa la al doilea tur de scrutin;
e) centralizarea rezultatelor celui de-al doilea tur, potrivit prevederilor de la lit. a) - d), care se aplica in mod corespunzator, prenumele si numele candidatului a carui alegere a fost constatata;
f) modul de solutionare a contestatiilor si intampinarilor primite.
(2) Prevederile Art. 21 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, impreuna cu dosarele birourilor electorale de circumscriptie, primite potrivit Art. 22 alin. (3), se inainteaza, cu paza militara, la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la inregistrarea ultimului dosar.

Art. 24.
(1) Curtea Constitutionala anuleaza alegerile in cazul in care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin frauda de natura sa modifice atribuirea mandatului sau, dupa caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. In aceasta situatie, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin in a doua duminica de la data anularii alegerilor.
(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, in termen de cel mult 3 zile de la inchiderea votarii; cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
(3) Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat nu este implicat in producerea fraudei.
(4) Solutionarea cererii de catre Curtea Constitutionala se face pana la data prevazuta de lege pentru aducerea la cunostinta publica a rezultatului alegerilor.

Art. 25.
(1) Curtea Constitutionala publica rezultatul alegerilor in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin si valideaza rezultatul alegerilor pentru presedintele
ales.
(2) Actul de validare se intocmeste in 3 exemplare, din care unul ramane la Curtea Constitutionala, unul se prezinta Parlamentului pentru depunerea juramantului prevazut la Art. 82 alin. (2) din Constitutie, iar al treilea se inmaneaza candidatului ales.

Art. 26.
(1) Al doilea tur de scrutin are loc in conditiile prevazute la Art. 81 alin. (3) din Constitutie, la doua saptamani de la primul tur de scrutin, in aceleasi sectii de votare si circumscriptii electorale, sub conducerea operatiunilor electorale de catre aceleasi birouri electorale si pe baza acelorasi liste de alegatori de la primul tur.
(2) In al doilea tur de scrutin participa primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi, valabil exprimate pe intreaga tara la primul tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea
Constitutionala in termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevazute la Art. 23 alin. (3), prin aducerea la cunostinta publica a prenumelui si numelui celor doi candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin si a zilei votarii stabilite potrivit alin. (1).
(3) Campania electorala pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data cand s-a adus la cunostinta publica ziua votarii.
(4) In termen de 2 zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru desfasurarea acesteia la serviciile publice de radio si televiziune si repartizarea timpilor de antena, potrivit Art. 16, care se aplica in mod corespunzator.
(5) Persoanele acreditate sa asiste la efectuarea operatiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept acreditate sa asiste la efectuarea acestor operatiuni si la al doilea tur de scrutin.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 27.
Sanctiunile contraventionale si pedepsele, prevazute de lege pentru incalcarea dispozitiilor legale privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, se aplica si in ceea ce priveste incalcarea
dispozitiilor legale corespunzatoare privind alegerea Presedintelui Romaniei.

Art. 28.
Prevederile legale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului referitoare la suportarea cheltuielilor electorale, taxa de timbru, oficiile electorale, sprijinirea de catre Guvern a activitatii birourilor electorale si a oficiilor electorale, materiale utilizate in procesul electoral, actul de identitate si cartea de alegator, precum si la judecarea de catre instante a intampinarilor, a contestatiilor si a oricaror altor cereri se aplica si in ceea ce priveste alegerile pentru Presedintele Romaniei.

Art. 29.
Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege. (  anexa nr.1 ,  anexa nr.2  )

Art. 30.
(1) Alegerile din anul 2004 pentru Presedintele Romaniei vor avea loc o data cu cele pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.
(2) Data alegerilor si durata campaniei electorale din anul 2004 pentru Presedintele Romaniei se stabilesc prin lege.

Art. 31.
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr.69/1992 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.164 din 16 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
Valer Dorneanu

PRESEDINTELE SENATULUI
Nicolae Vacaroiu