Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 3 din 2000Legea nr. 3 din 2000

privind organizarea si desfasurarea referendumului

(publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 24 februarie 2000)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
In Romania suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum.

Art. 2.
(1) Referendumul national constituie forma si mijlocul de consultare directa si de exprimare a vointei suverane a poporului roman cu privire la:
a) revizuirea Constitutiei;
b) demiterea Presedintelui Romaniei;
c) probleme de interes national.
(2) In conditiile prezentei legi se poate organiza si desfasura si referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unitatile administrativ-teritoriale.
(3) In cadrul referendumului populatia poate fi consultata cu privire la una sau la mai multe probleme, precum si cu privire la o problema de interes national si o problema de interes local, pe buletine de vot separate.

Art. 3.
Problemele care, potrivit art. 148 din Constitutie, nu pot fi supuse revizuirii nu pot face obiectul referendumului.

Art. 4.
Au dreptul de a participa la referendum toti cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua referendumului inclusiv, cu exceptia debililor sau a alienatilor mintal pusi sub interdictie, precum si a persoanelor condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

Art. 5.
(1) Referendumul national si referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale.

CAPITOLUL II
Organizarea referendumului national

SECTIUNEA 1
Referendumul privind revizuirea Constitutiei
Art. 6.
(1) Initiativa si procedura revizuirii Constitutiei sunt supuse normelor prevazute la art. 146 si 147 din Constitutie, iar organizarea si desfasurarea referendumului se stabilesc prin lege.
(2) Organizarea si desfasurarea referendumului cu privire la revizuirea Constitutiei, precum si rezultatul acestuia sunt obligatorii.

Art. 7.
(1) Cetatenii care participa la referendum au dreptul sa se pronunte prin "DA" sau "NU" la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot: "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma aprobata de Parlament?"
(2) Rezultatul referendumului se stabileste in functie de majoritatea voturilor valabil exprimate pe intreaga tara, astfel: Cifre absolute Procente
a) Numarul persoanelor inscrise in listele pentru referendum
b) Numarul participantilor
c) Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA"
d) Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU"
e) Numarul voturilor nule

SECTIUNEA a 2-a
Referendumul privind demiterea Presedintelui Romaniei
Art. 8.
Referendumul pentru demiterea Presedintelui Romaniei este obligatoriu si se stabileste prin hotarare a Parlamentului, in conditiile prevazute la art. 95 din Constitutie.

Art. 9.
Cetatenii care participa la referendum au dreptul sa se pronunte prin "DA" sau "NU" la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot: "Sunteti de acord cu demiterea Presedintelui Romaniei?"

Art. 10.
Demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata, daca a intrunit majoritatea voturilor cetatenilor inscrisi in listele electorale.

SECTIUNEA a 3-a
Referendumul cu privire la probleme de interes national
Art. 11.
(1) Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national.
(2) Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia se stabilesc de Presedintele Romaniei, prin decret.
(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de Presedintele Romaniei urmeaza sa fie exprimat, printr-o hotarare adoptata in sedinta comuna a celor doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.

Art. 12.
(1) Sunt considerate probleme de interes national in sensul art. 11: A. Adoptarea unor masuri privind reforma si strategia economica a tarii B. Adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la:
a) regimul general al proprietatii publice si private;
b) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;
c) organizarea generala a invatamantului;
d) structura sistemului national de aparare, organizarea armatei, participarea fortelor armate la unele operatiuni internationale;
e) incheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internationale pe durata nedeterminata sau pe o perioada mai mare de 10 ani;
f) integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice;
g) regimul general al cultelor.
(2) Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul tarii.


CAPITOLUL III
Referendumul local
Art. 13.
(1) Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, in conditiile prezentei legi, aprobarii locuitorilor, prin referendum local.
(2) Referendumul local se poate organiza in toate satele si localitatile componente ale comunei sau orasului ori numai in unele dintre acestea. In cazul referendumului la nivel judetean, acesta se poate desfasura in toate comunele si orasele din judet ori numai in unele dintre acestea, care sunt direct interesate.
(3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraselor si judetelor se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.

Art. 14.
(1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judetene, dupa caz, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
(2) Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale respective.


CAPITOLUL IV
Dispozitii comune cu privire la desfasurarea referendumului
Art. 15.
(1) Obiectul si data referendumului national se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) prin lege, in cazul referendumului privind revizuirea Constitutiei, cu respectarea art. 147 alin. (3) din Constitutie;
b) prin hotarare a Parlamentului, in cazul referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constitutie;
c) prin decret al Presedintelui Romaniei, in cazul referendumului cu privire la probleme de interes national. (2) Aducerea la cunostinta publica a datei referendumului national se face prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si prin presa, radio si televiziune.

Art. 16.
(1) Obiectul si data referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostinta publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia.
(2) Referendumul local se poate organiza intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.
(3) Aducerea la cunostinta publica a datei referendumului local se face prin orice mijloace de informare in masa.

Art. 17.
(1) Operatiunile pentru desfasurarea referendumului au loc in circumscriptiile electorale si la sectiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, respectiv ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente, a listelor electorale speciale si a celorlalte liste electorale prevazute de lege.
(2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de catre primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.

Art. 18.
Afisarea listelor electorale, daca legea prevede o asemenea operatiune, delimitarea, numerotarea si aducerea la cunostinta publica a sectiilor de votare si a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 si ale Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in cel mult 48 de ore de la indeplinirea termenului prevazut la art. 17 alin. (2).

Art. 19.
(1) Cetatenii au dreptul sa verifice inscrierea in listele electorale. Intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite si oricaror erori din liste se fac la autoritatile publice care au intocmit listele, acestea fiind obligate sa se pronunte pe loc sau in cel mult 24 de ore de la inregistrare.
(2) Contestatiile indreptate impotriva dispozitiilor luate de autoritatile publice prevazute la alin. (1) se solutioneaza in cel mult 48 de ore de judecatoria in a carei raza teritoriala domiciliaza participantul la referendum sau, in cazul celor inscrisi in listele suplimentare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al sectiei de votare care a intocmit lista. Hotararea judecatoreasca este irevocabila si executorie; ea se comunica persoanelor interesate in cel mult 24 de ore de la pronuntare.

Art. 20.
(1) Cetatenii care locuiesc in alta localitate decat cea in care isi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate inscrierea lor in liste electorale suplimentare. Cu 3 zile inainte de data referendumului nu se mai pot face inscrieri in aceste liste.
(2) Organul care intocmeste listele electorale prevazute la alin. (1) este obligat sa ceara primariei localitatii de domiciliu radierea persoanelor in cauza de pe listele electorale ale acelei localitati.

Art. 21.
Cetateanul care, in ziua referendumului national, se afla intr-o alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala poate sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate.

Art. 22.
(1) Autoritatile publice care au intocmit listele electorale le vor inainta birourilor electorale ale sectiilor de votare cu doua zile inainte de data desfasurarii referendumului.
(2) Orice modificare ulterioara se comunica de indata birourilor electorale ale sectiilor de votare.

Art. 23.
Pentru organizarea si desfasurarea referendumului, in termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se infiinteaza, dupa caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare.

Art. 24.
(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Curtii Supreme de Justitie, dintre care unul va indeplini functia de presedinte, precum si din cate un delegat al fiecarui partid politic reprezentat in Parlament.
(2) Desemnarea celor 7 judecatori se va face in cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului de catre presedintele Curtii Supreme de Justitie, prin tragere la sorti, de pe o lista cuprinzand toti judecatorii in exercitiu ai Curtii.
(3) Presedintele Biroului Electoral Central este ales prin vot secret de catre membrii acestuia in cel mult 24 de ore de la desemnare.

Art. 25.
(1) Biroul Electoral Central vegheaza la reactualizarea listelor electorale permanente, la intocmirea copiilor de pe acestea si la transmiterea lor la birourile electorale ale sectiilor de votare, supravegheaza corecta desfasurare a referendumului, centralizeaza la nivel national rezultatele acestuia, pe care le inainteaza Curtii Constitutionale.
(2) Biroul Electoral Central solutioneaza contestatiile care ii sunt adresate, cu exceptia celor care sunt date in competenta altor birouri electorale sau a instantelor judecatoresti.
(3) In cazul in care constata o frauda electorala la o sectie de votare sau intr-o circumscriptie electorala, Biroul Electoral Central dispune anularea rezultatelor referendumului in cadrul acelei sectii de votare sau, dupa caz, in cadrul circumscriptiei electorale respective.
(4) Biroul Electoral Central acrediteaza si retrage acreditarea reprezentantilor mijloacelor de comunicare in masa.

Art. 26.
(1) Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si birourile electorale ale sectiilor de votare se compun dintr-un presedinte si cel mult 6 delegati ai partidelor politice reprezentate in Parlament, in cazul referendumului national, sau ai partidelor politice reprezentate in consiliul local sau judetean, in cazul referendumului local.
(2) Presedintii birourilor electorale sunt stabiliti de catre presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorti.
(3) Tragerea la sorti se face de pe o lista care va cuprinde, in urmatoarea ordine: judecatorii si procurorii, precum si alti juristi din judet sau din municipiul Bucuresti, care nu fac parte dintr-un partid politic.
(4) Daca numarul juristilor este insuficient, tragerea la sorti se face de pe o alta lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputatie nestirbita si care nu fac parte din nici un partid politic.
(5) Lista cuprinzand alti juristi decat judecatorii si procurorii, precum si lista cuprinzand persoanele prevazute la alineatul precedent vor fi intocmite de prefect, la propunerea primarilor, si vor fi transmise presedintelui tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti in cel mult 48 de ore de la stabilirea zilei referendumului.
(6) Stabilirea persoanelor prevazute la alin. (3) si (4) se va face tinandu-se seama si de domiciliul acestora.

Art. 27.
(1) Desemnarea delegatilor partidelor politice, potrivit art. 24 si 26, este obligatorie si se comunica in scris presedintelui biroului electoral, in cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.
(2) In cazul in care partidele politice nu isi pot desemna, de comun acord, reprezentantii in birourile electorale, se va organiza tragerea la sorti a acestora de catre presedintele biroului electoral respectiv, in prezenta delegatilor partidelor.
(3) Daca birourile electorale nu se pot completa potrivit alineatului precedent, ele vor functiona cu numarul de membri existenti.

Art. 28.
(1) Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) fac publicatiile si afisarile necesare;
b) rezolva, de indata sau in cel mult 24 de ore de la sesizare, intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
c) totalizeaza rezultatele referendumului de la sectiile de votare din judet sau, dupa caz, din municipiul Bucuresti si, in cel mult 24 de ore de la inchiderea scrutinului, le inainteaza Biroului Electoral Central, in cazul referendumului national, impreuna cu documentele care stau la baza acestora.
(2) In cazul referendumului local birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile Biroului Electoral Central.

Art. 29.
Birourile electorale lucreaza in prezenta a jumatate plus unul din numarul total al membrilor lor si iau hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.

Art. 30.
(1) Campania pentru referendum incepe la data aducerii la cunostinta publica a datei referendumului si se incheie cu o zi inainte de data acestuia.
(2) In campania pentru referendum partidele politice si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunari publice si prin mijloace de informare in masa.
(3) Mijloacele folosite in campania pentru referendum nu trebuie sa contravina ordinii de drept.

Art. 31.
(1) Fiecare sectie de votare trebuie sa aiba un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare.
(2) Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care se afla biroul presedintelui. Cabinele, urnele si stampilele se vor asigura de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului
Bucuresti, impreuna cu prefectii.
(3) Modelul stampilelor care vor fi folosite la referendumul national trebuie sa fie conform modelului celor aprobate prin Legea nr. 68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin Hotararea Guvernului nr.270/1996.
(4) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare in ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, si este obligat sa ia masurile necesare pentru pregatirea operatiunilor de votare.
(5) Presedintele va dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.

Art. 32.
(1) In ziua referendumului, la ora 7,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor, dupa care inchide si sigileaza urnele, aplicand stampila de control a sectiei de votare.
(2) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestuia, care va ramane alba.

Art. 33.
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca desfasurarea referendumului sa decurga in bune conditii.
(2) Puterile presedintelui, in aceasta privinta, se intind si in afara localului de vot, in curtea acestuia, la intrarile in curte, in jurul localului de vot, precum si pe strazi si in piete publice, pana la o distanta de 500 de metri.
(3) In afara de membrii biroului electoral al sectiei de votare si de delegatii acreditati de Biroul Electoral Central nici o alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operatiunii de votare.
(4) Pentru mentinerea ordinii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va avea la dispozitie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecti, impreuna cu Ministerul de Interne.

Art. 34.
Scrutinul se va deschide la ora 8,00 si se va incheia la ora 20,00.

Art. 35.
Cetatenii care participa la referendum vor primi un buletin de vot, ale carui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, in cazul referendumului la nivel national, respectiv de biroul electoral de circumscriptie, in cazul referendumului local. Textul buletinului de vot se va tipari cu litere corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagra. Patratul cu mentiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevazute in anexele nr. 1A si 1B.

Art. 36.
Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului.

Art. 37.
(1) Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, dupa verificarea inscrierii in lista electorala sau dupa inscrierea in lista electorala suplimentara prevazuta la art. 21, va inmana participantului buletinul de vot si stampila cu mentiunea "Votat".
(2) Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, aplicand stampila "Votat" numai in unul dintre cele doua patrate ale buletinului de vot, corespunzator optiunii sale.
(3) Dupa ce a votat participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramana in afara, dupa care il va introduce in urna, avand grija sa nu se deschida.
(4) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui, care va aplica pe cartea de alegator stampila de control a sectiei de votare.
(5) Presedintele poate sa ia masuri ca stationarea celui care voteaza in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Art. 38.
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
(2) Suspendarea nu poate depasi o ora si va fi anuntata prin afisare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.
(3) In timpul suspendarii urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral vor ramane sub paza permanenta.

Art. 39.
(1) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot in afara celei care voteaza este interzisa.
(2) Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, in scopul de a-l ajuta.

Art. 40.
Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflati in aceasta situatie sau la cererea organelor de conducere ale institutiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, in care cei netransportabili se afla internati, presedintele biroului electoral al sectiei de votare desemneaza din cadrul biroului un numar de membri care se deplaseaza cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii la locul unde se afla cel in cauza, pentru a se efectua votarea.

Art. 41.
(1) Dupa inchiderea votarii presedintele biroului electoral al sectiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neintrebuintate si la deschiderea urnelor, in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum.
(2) Presedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, raspunsul votat si va arata buletinul de vot celor prezenti.
(3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta stampila de control a sectiei de votare, buletinele de un alt model decat cel legal aprobat, cele pe care stampila "Votat" a fost aplicata in ambele patrate sau nu a fost aplicata pe nici unul dintre ele. Daca stampila depaseste laturile patratului, insa optiunea este evidenta, buletinul nu va fi socotit nul.
(4) Buletinele nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(5) Dupa incheierea numararii voturilor se va incheia un proces-verbal care se semneaza de presedinte si ceilalti membri ai biroului si se inainteaza, in cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscriptie.

Art. 42.
(1) In timpul operatiunilor de votare si de deschidere a urnelor se pot face intampinari si contestatii cu privire la aceste operatiuni.
(2) Contestatiile se formuleaza in scris si se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care va elibera dovada de primire.
(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare va hotari de indata asupra contestatiilor a caror rezolvare nu sufera intarziere.

Art. 43.
(1) Pentru consemnarea rezultatelor referendumului national se intocmesc procese-verbale ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 2-4.
(2) Rezultatul referendumului local se consemneaza in procese-verbale ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 5 si 6.

Art. 44.
Rezultatele centralizate la nivel national de catre Biroul Electoral Central, cuprinzand numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare raspuns de pe buletinul de vot si numarul voturilor nule, se inainteaza, cu paza militara, la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la incheierea centralizarii.

Art. 45.
(1) Curtea Constitutionala prezinta Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national si confirma rezultatele acestuia.
(2) Legea de revizuire a Constitutiei sau, dupa caz, masura demiterii din functie a Presedintelui Romaniei intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Curtii Constitutionale de confirmare a rezultatelor referendumului.
(3) Curtea Constitutionala publica rezultatul referendumului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa.

Art. 46.
(1) Prefectul va supraveghea organizarea si desfasurarea referendumului local, inclusiv respectarea termenelor pentru realizarea activitatilor prevazute in prezenta lege.
(2) In termen de 24 de ore de la primirea hotararii consiliului local sau judetean, prin care se stabileste organizarea referendumului local, prefectul va informa Departamentul pentru Administratie Publica Locala din cadrul Ministerului Functiei Publice.

Art. 47.
Ministerul Functiei Publice va informa Guvernul despre rezultatul referendumului local.

Art. 48.
Masurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul national se stabilesc de Guvernul Romaniei in termen de 10 zile de la data la care a fost anuntat referendumul.


CAPITOLUL V
Contraventii si infractiuni
Art. 49.
Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii, nu sunt infractiuni, urmatoarele fapte:
a) inscrierea, cu buna stiinta, a unei persoane in mai multe liste electorale ale localitatii de domiciliu; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
b) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 33 alin. (2) si (3);
c) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare persoanei inscrise in lista si care prezinta act de identitate, precum si inmanarea buletinului de vot unei persoane care nu prezinta acest act;
d) parasirea localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului referendumului si de semnarea procesuluiverbal de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare;
e) absenta nejustificata a presedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora.

Art. 50.
Contraventiile prevazute la art. 49 lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni sau cu amenda de la 300.000 lei la 1.200.000 lei, contraventia prevazuta la lit. d), cu amenda de la 100.000 lei la 300.000 lei, iar cea prevazuta la lit. e), cu amenda de la 40.000 lei la 100.000 lei.

Art. 51.
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 49 se face prin proces-verbal intocmit de:
a) ofiterii si subofiterii de politie, pentru faptele prevazute la lit. a), b) si c);
b) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru fapta prevazuta la lit. d);
c) presedintele biroului electoral, in cazul membrilor acestuia, precum si presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul presedintilor birourilor electorale ierarhic inferioare.
(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 49 lit. d) si e), o data cu incheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica si amenda.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 49 le sunt aplicabile si dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
(4) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor prevazute la art. 49 lit. a), b) si c) va fi inaintat judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, care va aplica sanctiunea, tinand seama si de dispozitiile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 52.
(1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) In cazul in care prin fapta prevazuta la alin. (1) s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 ani la 10 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 53.
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 54.
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase in scopul de a determina alegatorul sa voteze sau sa nu voteze in cadrul referendumului se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Pedeapsa prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua referendumului.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 55.
(1) Tiparirea si utilizarea de buletine de vot false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine decat cele votate de alegatori sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 56.
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 57.
(1) Deschiderea urnei inainte de ora stabilita pentru incheierea votarii se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 58.
Pentru toate infractiunile savarsite in legatura cu organizarea si desfasurarea referendumului actiunea penala se pune in miscare din oficiu.

Art. 59.
Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 49 sau a infractiunilor prevazute la art. 53-58 ori rezultate din comiterea acestora se confisca.

Art. 60.
Anexele nr. 1A, 1B si 2-6 fac parte integranta din prezenta lege.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 61.
Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea referendumului se suporta dupa cum urmeaza:
a) din bugetul de stat, pentru referendumul national;
b) din bugetul comunei, orasului sau judetului, dupa caz, pentru referendumul organizat la nivel local.

Art. 62.
Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se aplica in mod corespunzator, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

Art. 63.
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeasi data se abroga Decretul-lege nr.29/1990 privind instituirea referendumului national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.11 din 17 ianuarie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS