Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 29 din 1990Legea nr. 29 din 1990

Legea contenciosului administrativ

(publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din 8 noiembrie 1990)


Art. 1.
Orice persoana fizica sau judidica, daca se considera vatamata in drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instantei judecatoresti competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.
Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu se raspunde petitionarului in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii respective, daca prin lege nu se prevede un alt termen.

Art. 2.
Nu pot fi atacate in justitie:
a) actele care privesc raporturile dintre parlament sau Presedintele Romaniei si guvern; actele administrative de autoritate si actele de gestiune ale organelor de conducere din cadrul parlamentului; actele administrative referitoare la siguranta interna si externa a statului, precum si cele referitoare la interpretarea si executarea actelor internationale, la care Romania este parte; masurile urgente luate de organele puterii executive pentru evitarea sau inlaturarea efectelor unor evenimente prezentind pericol public, cum sint actele emise ca urmare a starii de necesitate sau pentru combaterea calamitatilor naturale, incendiilor de paduri, epidemiilor, epizootiilor si altor evenimente de aceeasi gravitate;
b) actele de comandament cu caracter militar;
c) actele administrative pentru desfiintarea sau modificarea carora se prevede, prin lege speciala, o alta procedura judiciara;
d) actele de gestiune savirsite de stat in calitate de persoana juridica si pentru administrarea patrimoniului sau;
e) actele administrative adoptate in exercitarea artibutiilor de control ierarhic.

Art. 3.
Cererile privitoere la stabilirea si scaderea impozitelor si a taxelor, precum si a amenzilor prevazute in legile de impozite si taxe, se rezolva de catre organele prevazute de legea speciala si in conditiile stabilite de acestea.

Art. 4.
Actele administrative jurisdictionale - cu exceptia celor prevazute la art.3 si a celor din domeniul contraventiilor - pot fi atacate cu recurs, dupa epuizarea cailor administrativ-jurisdictionale, in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie.
Hotarirea curtii este definitiva.

Art. 5.
Inainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se considera vatamat se va adresa pentru apararea dreptului sau, in terman de 30 de zile de la data cind i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. 2, autoritatii emitente, care este obligata sa rezolve reclamatia in termen de 30 de zile de la aceasta.
In cazul in care cel care se considera vatamat nu este multumit de solutia data reclamatiei sale, el poate sesiza tribunalul in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei.
Daca cel care se considera vatamat in dreptul sau s-a adresat cu reclamatie si autoritatii administrative ierarhic superioare celei care a emis actul, termenul de 30 de zile, prevazut in alineatul precedent, se calculeaza de la comunicarea de catre acea autoritate a solutiei date reclamatiei.
Sesizarea tribunalului se va putea face si in cazul in care autoritatea administrativa emitenta sau autoritatea ierarhic superioara nu rezolva reclamatia in termenul prevazut la alin. 1.
In toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai tirziu de un an de la data comunicarii actului administrativ a carui anulare se cere.

Art. 6.
Judecarea actiunilor formulate in baza art. 1 din prezenta lege este de competenta tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul. Tribunalul judeca, de urgenta, actiunile in sedinta publica in complet format din doi judecatori. Sentintele vor fi redactate in cel mult cinci zile de la pronuntare.

Art. 7.
Actiunile introduse in temeiul prezentei legi sint supuse taxelor de timbru prevazute de lege pentru actiunile cu caracter nepatrimonial sau patrimonial de drept comun, fara a putea depasi suma de 1.000 lei.

Art. 8.
Reclamantul va depune, o data cu actiunea, actul administrativ pe care il ataca sau, dupa caz, raspunsul autoritatii administrative prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale privind un drept recunoscut de lege.
In situatia in care reclamantul nu a primit nici un raspuns in legatura cu cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificata pentru conformitate cu originalul.

Art. 9.
In cazuri bine justificate si pentru a se preveni producerea unei pagube iminente, reclamantul poate cere tribunalului sa dispuna suspendarea actului administrativ pina la solutionarea actiunii.
Tribunalul va solutiona cerera de suspendare, de urgenta, chiar si fara citarea partilor, hotarirea pronuntata in acest caz fiind executorie de drept.

Art. 10.
La primirea actiunii, tribunalul va dispune citarea partilor si va putea cere autoritatii al carei act este atacat sa-i comunice de urgenta acel act, impreuna cu intreaga documentatie care a stat la baza emiterii lui, precum si orice alte lucrari necesare pentru solutionarea cauzei.
In acelasi mod se va proceda si in cazul refuzului nejustificat de rezolvare a cererii privind un drept recunoscut de lege. Daca autoritatea administrativa nu trimite, in termenul stabilit de tribunal, lucrarile cerute, conducatorul acesteia va fi obligat sa plateasca statului, cu titlu de amenda, 500 lei pentru fiecare zi de intirziere nejustificata.

Art. 11.
Instanta, solutionind actiunea, poate, dupa caz, sa anuleze, in total sau in parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea administrativa sa emita un act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris. Instanta este competenta sa se pronunte si asupra legalitatii actelor sau operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecatii.
In cazul admiterii cererii, instanta va hotari si asupra daunelor materiale si morale cerute.

Art. 12.
In cazul in care cel vatamat a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, intinderea pagubei nefiindu-i cunoscuta la data judecarii actiunii de anulare, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubiri curge de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca intinderea pagubei.

Art. 13.
Actiunile in justitie, prevazute in prezenta lege, vor putea fi formulate si personal impotriva functionarului autoritatii pirite, care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvarii cererii, daca se solicita plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat pentru intirziere.
In cazul in care actiunea se admite, persoana respectiva va putea fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea administrativa.
Persoana actionata astfel in justitie poate chema in garantie pe superiorul sau ierarhic de la care a primit ordin scris sa semneze actul, a carui legalitate - totala sau partiala - este supusa judecatii.

Art. 14.
Sentinta tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care s-a solutionat actiunea prevazuta in prezenta lege, poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie in termen de 15 zile de la comunicare.
Recursul este suspensiv de executare.

Art. 15.
Curtea Suprema de Justitie va judeca recursul de urgenta.
In cazul admiterii recursului, Curtea Suprema de Justitie, casind sentinta, va rejudeca litigiul de fond.

Art. 16.
Daca, in urma admiterii actiunii, autoritatea administrativa este obligata sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un certifi cat, o adeverinta sau orice alt inscris, executarea hotaririi definitive se va face la termenul prevazut in cuprinsul ei, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile de la data raminerii definitive a hotaririi.
In cazul in care termenul nu este respectat se va aplica conducatorului autoritatii administrative sanctiunea prevazuta la art. 10 alin. 3, iar reclamantului i se vor putea acorda daune pentru intirziere. Tribunalul hotareste in camera de consiliu, de urgenta, la cererea reclamantului, cu citarea partilor, fara plata vreunei taxe de timbru, hotarirea fiind definitiva si executorie.
Conducatorul autoritatii administrative se poate indrepta cu actiune impotriva celor vinovati de neexecutarea hotaririi, potrivit dreptului comun.

Art. 17.
Pentru solutionarea litigiilor prevazute de prezenta lege se infiinteaza la Curtea Suprema de Justitie, la tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti sectii de contencios administrativ.
La sectiile de contencios administrativ pot fi incadrati si absolventi ai facultatilor de drept, sectia drept administrativ. Vechimea acestora in munci administrative este considerata vechime in specialitate pentru ocuparea functiei de judecator.

Art. 18.
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

Art. 19.
Prezenta lege nu se aplica actelor administrative emise anterior intrarii sale in vigoare, dar se aplica cererilor introduse anterior acestei date, termenul de 30 de zile - prevazut la art. 1 alin. 2 - reincepind sa curga de la intrarea ei in vigoare.

Art. 20.
Cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in momentul sesizarii instantei.

Art. 21.
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 1/1967 cu privire la judecarea de catre tribunale a cererilor celor vatamati in drepturile lor prin acte administrative ilegale, precum si orice alte dispozitii contrare.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 octombrie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU


Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 5 noiembrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN


In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea contenciosului administrativ si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU