Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 233 din 2002Legea nr. 233 din 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

(publicata in Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002)


Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.84 din 1 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. (1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice."

3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa expedieze raspunsurile catre petitionari.
(2) Compartimentul prevazut la alin. (1) inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
(3) Compartimentul prevazut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului. (4) Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor."

4. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins:
"Art. 61. Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare de catre compartimentul prevazut la art. 6 alin. (1) autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta."

5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."

6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta."

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. (1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns."

8. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. Semnarea raspunsului se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum si de seful compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va indica, in mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate."

9. La articolul 15, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, in vederea rezolvarii, fara sa fie inregistrata si fara sa fie repartizata de seful compartimentului de specialitate."

10. Dupa articolul 15 se introduce articolul 151 cu urmatorul cuprins:
"Art. 151. Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului si Presedintelui Romaniei se face potrivit reglementarilor proprii."

11. Articolul 16 se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 23 aprilie 2002.
Nr. 233.