Asociatia Pro Democratia



Legea nr. 217 din 2003



Legea nr. 217 din 2003

pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

(publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 367 din 29 mai 2003)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Ocrotirea si sprijinirea familiei, dezvoltarea si consolidarea solidaritatii familiale, bazata pe prietenie, afectiune si intrajutorare morala si materiala a membrilor familiei, constituie un obiectiv de interes national.
(2) Statul actioneaza pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, potrivit dispozitiilor art. 175, 176, 179-183, 189-191, 193, 194, 197, 198, 202, 205, 206, 211, 305-307, 309, 314-316, 318 si altele asemenea din Codul penal, ale Legii nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala si alte prevederi legale in aceeasi materie, precum si prevederilor prezentei legi.

Art. 2.
(1) In sensul prezentei legi, violenta in familie reprezinta orice actiune fizica sau verbala savarsita cu intentie de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca o suferinta fizica, psihica, sexuala sau un prejudiciu material.
(2) Constituie, de asemenea, violenta in familie impiedicarea femeii de a-si exercita drepturile si libertatile fundamentale.

Art. 3.
In sensul prezentei legi, prin membru de familie se intelege:
a) sotul;
b) ruda apropiata, astfel cum este definita la art. 149 din Codul penal.

Art. 4.
De efectele prezentei legi beneficiaza si persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copil, dovedite pe baza anchetei sociale.

Art. 5.
Ministerele si celelalte organe centrale de specialitate ale administratiei publice, prin structurile lor teritoriale, vor desemna personalul specializat sa instrumenteze cu celeritate cazurile de violenta in familie.

Art. 6.
(1) Autoritatile prevazute la art. 5 vor asigura pregatirea si perfectionarea continua a persoanelor desemnate pentru identificarea formelor de abuz si pentru instrumentarea cazurilor de violenta in familie.
(2) Serviciul de reintegrare sociala si supraveghere a infractorilor va pregati personal specializat - asistenti sociali si psihologi -, capabil sa desfasoare programe de terapie si consiliere a agresorilor. Rezultatele aplicarii acestor programe se vor prezenta instantelor, in conditiile legii.

Art. 7.
(1) Comunitatile locale, prin reprezentanti legali, precum si autoritatile administratiei publice locale asigura conditii pentru consolidarea familiei, pentru prevenirea conflictelor si a violentelor in familie.
(2) In cazul declansarii unor violente, comunitatile locale, prin reprezentanti legali, precum si autoritatile administratiei publice vor acorda sprijinul logistic, informational si material Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.
(3) Primarii si consiliile locale vor conlucra cu organizatiile de cult, organizatiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane juridice si fizice implicate in actiuni caritabile, acordandu-le sprijinul necesar in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Organizatiile neguvernamentale, precum si oricare alte persoane juridice implicate in actiuni caritabile, care fac dovada ca desfasoara programe de asistenta pentru victimele violentei in familie, vor putea beneficia de subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, in conditiile legii.

CAPITOLUL II
Agentia Nationala pentru Protectia Familiei
Art. 8.
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, denumita in continuare agentie, ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei.
(2) Obiectivele agentiei sunt:
a) promovarea valorilor familiale, a intelegerii si intrajutorarii in familie, prevenirea si combaterea violentei in relatiile dintre membri;
b) sprijinirea membrilor de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie;
c) sprijinirea victimelor prin programe de recuperare a sanatatii si de reinsertie sociala;
d) asistarea agresorilor prin tratamente de dezalcoolizare, dezintoxicare, psihologice si psihiatrice;
e) protejarea victimelor si, in special, a minorilor, prin masuri de pastrare a confidentialitati identitatii lor, precum si prin masuri de protectie psihologica a acestora, in timpul instrumentarii cazului;
f) initierea si coordonarea parteneriatelor sociale, in scopul prevenirii si combaterii violentei in familie.
(3) Sediul agentiei, organizarea, functionarea si finantarea acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) La nivelul fiecarui judet si al sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie, prin hotarare a Guvernului, structuri in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.

Art. 9.
(1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie, agentia are urmatoarele atributii:
a) elaborarea, fundamentarea si aplicarea strategiei si a programelor in domeniul ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
b) controlarea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu, precum si al activitatii unitatilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sa;
c) finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor specifice in domeniul apararii si consolidarii familiei, precum si a ingrijirii si protectiei victimelor violentei in familie;
d) infiintarea de adaposturi si de linii telefonice de urgenta pentru victimele violentei in familie;
e) instruirea, autorizarea si coordonarea activitatii profesionale a asistentilor familiali;
f) organizarea de cursuri de cunoastere a formelor de violenta in familie;
g) efectuarea de studii si cercetari, elaborarea de strategii, prognoze, realizarea si publicarea de materiale stiintifice si promotionale specifice;
h) realizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de violenta in familie;
i) implicarea si sprijinirea initiativelor partenerilor sociali in rezolvarea problemei violentei in familie;
j) infiintarea de centre de recuperare pentru victimele violentei in familie;
k) infiintarea de centre de asistenta destinate agresorilor.
(2) Agentia deconteaza cheltuielile legate de adaposturi, consiliere juridica si psihosociala, servicii medicale de urgenta,
telefoane de urgenta si de eliberare a certificatelor medico-legale pentru victimele violentei in familie.

Art. 10.
(1) Agentia stabileste procedurile si criteriile de evaluare a nevoilor sociale in domeniul violentei in familie si reglementeaza metodologia de actiune in cazurile care necesita interventia asistentilor familiali.
(2) Agentia elaboreaza standardele de calitate a serviciilor sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie si normele metodologice corespunzatoare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Ministrul sanatatii si familiei prezinta anual Guvernului un raport privind aplicarea standardelor si a metodologiei prevazute la alin. (2).

Art. 11.
(1) Agentia este condusa de un director, cu rang de secretar de stat, care este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului sanatatii si familiei, cu avizul ministrului muncii si solidaritatii sociale.
(2) Pe langa director functioneaza un consiliu de coordonare, cu rol consultativ, numit de ministrul sanatatii si familiei.
CAPITOLUL III
Asistentii familiali
Art. 12.
(1) Asistentii familiali sunt asistenti sociali autorizati de agentie pentru asigurarea asistentei specifice relatiilor familiale.
(2) Instruirea asistentilor familiali si coordonarea activitatii lor se realizeaza de catre agentie.
(3) Agentia stabileste criterii de varsta, pregatire profesionala, sanatate fizica si mentala, precum si de moralitate pentru ocuparea functiei de asistent familial.

Art. 13.
(1) In activitatea lor asistentii familiali au urmatoarele atributii:
a) identifica si tin evidenta familiilor in care apar conflicte ce pot cauza violente;
b) urmaresc desfasurarea activitatii de prevenire a violentei in familie;
c) identifica solutii neviolente prin legatura cu persoanele in cauza;
d) solicita sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situatiilor care genereaza violenta in familie;
e) monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor nevoite sa recurga la serviciile adaposturilor.
(2) In cazul in care constata acte de violenta in familie impotriva minorilor, asistentii familiali sunt obligati sa acorde de indata asistenta necesara si sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, respectiv serviciul public specializat de la nivel local.

Art. 14.
Asistentii familiali instrumenteaza cazul impreuna cu persoana desemnata de Ministerul de Interne, in conditiile prevazute la art. 5.

Art. 15.
Ministerul de Interne si agentia vor stabili impreuna procedura de conlucrare a persoanelor desemnate si a asistentilor familiali in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie.

CAPITOLUL IV
Masuri de prevenire si combatere a violentei in familie
Art. 16.
(1) Persoanele desemnate de autoritatile publice pentru instrumentarea cazurilor de violenta in familie vor avea urmatoarele atributii principale:
a) monitorizarea cazurilor de violenta in familie din sectorul sau unitatea teritoriala deservita; culegerea informatiilor asupra acestora; intocmirea unei evidente separate; asigurarea accesului la informatii la cererea organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor acestora;
b) informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii lor specifice intalnesc situatii de violenta in familie;
c) identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si indrumarea acestora spre servicii de specialitate;
d) colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea cazurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) indrumarea partilor aflate in conflict in vederea medierii;
f) solicitarea de informatii cu privire la rezultatul medierii;
g) instrumentarea cazului impreuna cu asistentul familial.
(2) In cazul comiterii actelor de violenta in familie, organele de politie intervin la sesizarea victimei, a altui membru de familie sau a unei autoritati.
(3) Lucratorul de politie va anunta imediat autoritatea competenta la nivel local, in legatura cu situatia victimei.

Art. 17.
Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Ministerul de Interne elaboreaza si difuzeaza materiale documentare privind cauzele si consecintele violentei in  familie .

Art. 18.
Ministerul Educatiei si Cercetarii realizeaza, cu sprijinul celorlalte ministere implicate si in colaborare cu organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniu, programe educative pentru parinti si copii, in vederea prevenirii violentei in familie.

CAPITOLUL V
Medierea in cazurile de violenta in familie
Art. 19.
Cazurile de violenta in familie pot fi supuse medierii la cererea partilor. Persoanele cu atributii in instrumentarea unui caz de violenta in familie vor indruma partile in acest sens.

Art. 20.
(1) Prevenirea situatiilor conflictuale si medierea intre membrii familiei se realizeaza prin intermediul consiliului de familie sau de catre mediatori autorizati.
(2) Medierea nu impiedica desfasurarea procesului penal sau aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 21.
(1) Consiliul de familie este asociatia fara personalitate juridica si fara scop patrimonial, formata din membrii familiei care au capacitate deplina de exercitiu, conform legii.
(2) Nu pot exercita calitatea de membru al consiliului de familie cei care, potrivit legii, sunt in executarea unei pedepse sau masuri privative de libertate ori care, pentru a participa la lucrarile consiliului de familie, ar trebui sa incalce interdictia de a parasi localitatea.
(3) In consiliul de familie participa si tutorii, pentru membrul de familie pe care il reprezinta.

Art. 22.
Intrunirea consiliului de familie se poate face la propunerea unuia dintre membrii acestuia sau a asistentului familial.

CAPITOLUL VI
Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie
Art. 23.
(1) Centrele pentru adapostirea victimelor violentei in familie, denumite in continuare adaposturi, sunt unitati de asistenta sociala, de regula fara personalitate juridica, care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere victimelor violentei in familie, nevoite sa recurga la acest serviciu de asistenta sociala.
(2) Primirea victimelor in adapost se face numai in caz de urgenta sau cu aprobarea scrisa a asistentului familial, atunci cand izolarea victimei de agresor se impune ca masura de protectie. Persoanelor care au comis actul de agresiune le este interzis accesul in incinta adapostului unde se gasesc victimele.
(3) Izolarea de agresori a victimelor se face cu consimtamantul acestora sau, dupa caz, al reprezentantului legal.
(4) Organizarea si functionarea adaposturilor publice se stabilesc prin hotarare a consiliilor locale, cu avizul agentiei si cu respectarea standardelor de calitate a serviciilor sociale in domeniu si a normelor metodologice prevazute la art. 10 alin. (2).
(5) Adaposturile pot fi publice sau private, in functie de natura finantarii. Infiintarea adaposturilor publice revine consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si consiliilor locale, cu avizul agentiei.
(6) In cazul acordarii de subventii adaposturilor private, institutia care a acordat subventia participa la administrarea acestora sau, dupa caz, controleaza folosirea fondurilor astfel alocate.
(7) Adaposturile publice constituie domeniul privat al comunitatii. Prevederile alin. (6) se aplica si pentru aceste adaposturi.
(8) Adaposturile publice trebuie sa asigure gratuit urmatoarele servicii sociale, cu respectarea standardelor de calitate, atat victimei, cat si minorilor aflati in ingrijirea acesteia: protectie impotriva agresorului, ingrijire medicala, hrana, cazare, asistenta psihologica si consiliere juridica, pe o perioada determinata, pana la rezolvarea situatiei familiale. In cazul persoanelor care nu isi pot asigura singure cazarea si hrana, acestea vor avea drept de sedere in adapost pana la rezolvarea acestor deziderate de catre stat sau de catre organizatiile neguvernamentale, prin cursuri de calificare profesionala, internarea minorilor in asezaminte sociale etc.

Art. 24.
(1) Corpurile gardienilor publici infiintate pe langa consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura paza adaposturilor publice din zona de competenta.
(2) La primirea in adapost se aduc la cunostinta victimei mijloacele juridice prin care sa-si protejeze bunurile ramase la agresor, cum ar fi: notificarea prin executor judecatoresc a inlaturarii acordului tacit pentru instrainarea bunurilor comune sau asigurarea de dovada, prin expertiza judiciara. Consultanta juridica este gratuita, iar primarul poate asigura suportarea, cel putin in parte, a cheltuielilor corespunzatoare.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si pentru obtinerea certificatelor medico-legale.
(4) Toate adaposturile trebuie arondate la un spital sau alta unitate sanitara, care sa asigure ingrijirea medicala si psihiatrica. Arondarea se face de catre consiliul local sau, dupa caz, de catre consiliul judetean, cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al proprietarului adapostului. Arondarea este o conditie fara de care nu se poate acorda avizul de functionare a adapostului, prevazut la art. 23 alin. (4).
(5) Ministerul de Interne, prin unitatile de politie, va sprijini corpurile gardienilor publici pentru exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile prevazute de lege.

Art. 25.
Internarea victimelor sau a agresorilor in centre de tratament si reabilitare se face numai cu acordul acestora. Pentru minori acordul este dat de parinti sau de tutorele legal.

CAPITOLUL VII
Masuri de protejare a victimelor violentei in familie
Art. 26.
(1) In cursul urmaririi penale sau al judecatii instanta de judecata, la cererea victimei sau din oficiu, ori de cate ori exista probe sau indicii temeinice ca un membru de familie a savarsit un act de violenta cauzator de suferinte fizice sau psihice asupra unui alt membru, poate dispune, in mod provizoriu, una dintre masurile prevazute la art. 113 si 114 din Codul penal, precum si masura interzicerii de a reveni in locuinta familiei.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) inceteaza la disparitia starii de pericol care a determinat luarea acestora.

Art. 27.
(1) Masurile prevazute la art. 26 se dispun de instanta de judecata prin incheiere motivata.
(2) Cate un exemplar al incheierii se inmaneaza partilor, iar in cazul lipsei unei parti, incheierea se afiseaza la usa locuintei.
(3) Incheierea instantei poate fi atacata separat cu recurs, in termen de 3 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Recursul nu este suspensiv de executare.

Art. 28.
Persoana cu privire la care s-a luat una dintre masurile prevazute la art. 26 poate cere oricand, in cursul procesului penal, instantei competente sa judece fondul cauzei revocarea masurii cand temeiurile care au impus luarea acesteia au incetat.

CAPITOLUL VIII
Sanctiuni
Art. 29.
(1) Constituie contraventii, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 lei si 50.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul primirii in adapost ori refuzul de a acorda, la solicitarea motivata a asistentului familial, ingrijire medicala gratuita celui aflat in suferinta vizibila, pentru inlaturarea consecintelor violentelor;
b) nesesizarea de catre asistentul familial, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (2), a Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, respectiv a serviciului public specializat de la nivel local;
c) schimbarea destinatiei adapostului.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 5.000.000 lei si 10.000.000 lei refuzul parasirii adapostului, indiferent de motiv, in momentul in care conditiile care au determinat internarea au disparut.
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 5.000.000 lei si 10.000.000 lei incercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a patrunde in incinta adapostului in care se afla sau crede ca se afla victima.
(4) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica, conform legii, de catre asistentii familiali, primar sau imputernicitii acestuia.
(5) Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 30.
Agentia poate aplica, atunci cand constata incalcarea de catre asistentii familiali a obligatiilor ce le revin sau nerespectarea normelor de organizare si functionare a adaposturilor, urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea autorizarii asistentului familial sau a functionarii adapostului pe termen de 1-3 luni;
c) anularea autorizarii asistentului familial sau inchiderea adapostului.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale
Art. 31.
(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotarare, la propunerea Ministerului Sanatatii si Familiei, standardele si normele metodologice
prevazute la art. 10 alin. (2).
(2) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 22 mai 2003