Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 188 din 1999Legea nr. 188 din 1999

privind Statutul functionarilor publici

(republicata in Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2004)


Republicata in temeiul Art. XXVI din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 188/1999 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999 si a mai fost modificata prin:

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 28 iunie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 284/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 661/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 30 noiembrie 2001;

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 308/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001;

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001;

 • Legea nr. 743/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 si 784 bis din 11 decembrie 2001;

 • Legea nr. 744/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001;

 • Legea nr. 631/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 si 863 bis din 29 noiembrie 2002;

 • Legea nr. 632/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 871 din 3 decembrie 2002;

 • Legea nr. 161/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.279 din 21 aprilie 2003;

 • Legea nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 si 853 bis din 2 decembrie 2003;

 • Legea nr. 519/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003.

  CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

  Art. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si autoritatile si institutiile publice din administratia publica central a si locala, denumite in continuare raporturi de serviciu.
  (2) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

  Art. 2
  (1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.
  (2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile prezentei legi, intr-o functie publica. Persoana careia i-a incetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei isi pastreaza calitatea de functionar public, continuand sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici.
  (3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
  a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
  b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
  c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor, precum si a documentatiei privind aplicarea si executarea legilor, necesare pentru realizarea competentei autoritatii sau institutiei publice;
  d) consilierea, controlul si auditul public intern;
  e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
  f) colectarea creantelor bugetare;
  g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autorit atii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
  (4) Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
  (5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

  Art. 3
  Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
  a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
  b) transparenta;
  c) eficienta si eficacitate;
  d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
  e) orientare catre cetatean;
  f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
  g) subordonare ierarhica.

  Art. 4
  (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii.
  (2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
  (3) Prin exceptie de la alin. (2), functiile publice pot fi ocupate pe perioada determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

  Art. 5
  (1) Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:
  a) structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
  b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
  c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
  d) serviciile diplomatice si consulare;
  e) autoritatea vamala;
  f) politia si alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor;
  g) alte servicii publice stabilite prin lege.
  (2) Personalul din aparatul de lucru al autoritatilor si institutiilor publice, care efectueaza activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.

  Art. 6
  Prevederile prezentei legi nu se aplica:
  a) personalului salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica;
  b) personalului salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului;
  c) corpului magistratilor;
  d) cadrelor didactice;
  e) persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.


  CAPITOLUL II
  Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici

  Art. 7
  (1) Functiile publice se clasifica dupa cum urmeaza:
  a) functii publice generale si functii publice specifice;
  b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a.
  (2) Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale.
  (3) Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, in vederea realizarii competen telor lor specifice.

  Art. 8
  Functiile publice se impart in trei clase, definite in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice, dupa cum urmeaza:
  a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
  c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diploma.

  Art. 9
  (1) Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se impart in trei categorii dupa cum urmeaza:
  a) functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici;
  b) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;
  c) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de executie.
  (2) Functionarii publici numiti in functiile publice din clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii publice de executie, cu exceptiile prevazute de legile speciale.

  Art. 10
  (1) Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.
  (2) Pot fi numiti functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice si nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice definitive.
  (3) Pot fi numiti functionari publici definitivi:
  a) functionarii publici debutanti, care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare;
  b) persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea corespunz atoare functiei publice, de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite;
  c) persoanele care au promovat programe de formare si perfectionare in administratia publica.

  Art. 11
  Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii publice:
  a) secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
  b) consilier de stat;
  c) secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  d) prefect;
  e) subprefect;
  f) secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;
  g) director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

  Art. 12
  (1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice:
  a) secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
  b) director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  c) director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administra tiei publice locale;
  d) sef serviciu;
  e) sef birou.
  (2) Functionarii publici de conducere organizeaza, coordoneaz a, indruma si controleaza activitatile prevazute la Art. 2 alin. (3), sub autoritatea unui functionar public ierarhic superior sau a unui demnitar.

  Art. 13
  (1) Sunt functionari publici de executie din clasa I persoanele numite in urmatoarele functii publice: expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor.
  (2) Sunt functionari publici de executie din clasa a II-a persoanele numite in functia publica de referent de specialitate.
  (3) Sunt functionari publici de executie din clasa a III-a persoanele numite in functia publica de referent.

  Art. 14
  Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:
  a) superior, ca nivel maxim;
  b) principal;
  c) asistent;
  d) debutant.

  CAPITOLUL III
  Categoria inaltilor functionari publici

  Art. 15
  (1) Poate face parte din categoria inaltilor functionari publici persoana care indeplineste cumulativ:
  a) conditiile prevazute la Art. 50;
  b) are studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  c) a absolvit programe de formare specializata si perfec tionare in administratia publica sau in alte domenii specifice de activitate, organizate, dupa caz, de Institutul National de Administratie sau de alte institutii specializate, organizate in tara sau in strainatate, ori a dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatea functiei publice respective;
  d) are cel putin 7 ani vechime in specialitatea functiei publice respective;
  e) a promovat concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice prevazute la Art. 11.
  (2) In cazuri exceptionale, vechimea prevazuta la alin. (1) lit. d) poate fi redusa cu pana la 3 ani de persoana care are competenta legala de numire in functia publica.

  Art. 16
  (1) Concursul de admitere la programele de formare specializata in administratia publica se organizeaza de catre Institutul National de Administratie, in baza regulamentului de organizare si desfasurare a concursului.
  (2) Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare in administra tia publica, organizate de Institutul National de Administratie, se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

  Art. 17
  (1) Numirea inaltilor functionari publici se face de catre:
  a) Guvern, pentru functiile publice prevazute la Art. 11 lit. a) si d);
  b) primul-ministru, pentru functiile publice prevazute la Art. 11 lit. b), c) si e);
  c) ministrul administratiei si internelor, pentru functiile publice prevazute la Art. 11 lit. f);
  d) ministrul sau, dupa caz, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pentru functiile prevazute la Art. 11 lit. g).
  (2) Pentru numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se constituie o comisie de concurs, formata din cinci personalitati, recunoscute ca specialisti in administratia publica, numite prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

  Art. 18
  Incetarea raporturilor de serviciu ale inaltilor functionari publici se face, in conditiile legii, potrivit Art. 17 alin. (1).

  CAPITOLUL IV
  Managementul functiilor publice si al functionarilor publici

  SECTIUNEA 1
  Agentia Nationala a Functionarilor Publici

  Art. 19
  (1) Pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial se infiinteaza, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
  (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este condus a de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de catre primul-ministru, la propunerea ministrului administra tiei si internelor. In exercitarea atributiilor care ii revin, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ si individual.
  (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este finantata de la bugetul de stat.

  Art. 20
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
  b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici;
  c) monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
  d) elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
  e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;
  f) stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
  g) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
  h) colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializat a in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;
  i) intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;
  j) aproba conditiile de participare si procedura de organizare a selectiei si recrutarii pentru functiile publice generale, avizeaza si monitorizeaza recrutarea pentru functiile publice specifice;
  k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
  l) acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorit atilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
  m) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Administratiei si Internelor;
  n) colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;
  o) elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului;
  p) intocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezint a Guvernului.
  (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici indepline ste orice alte atributii stabilite prin lege.
  (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are legitimare procesuala activa si poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta cu privire la:
  a) actele prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;
  b) refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale in domeniul functiei publice si al functionarilor publici.
  (4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.
  (5) Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul in legatura cu actele ilegale emise de autoritatile sau institutiile publice locale.

  Art. 21
  (1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:
  a) numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale;
  b) numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolven tilor programelor de formare specializata in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie sau de institutii similare din strainatate;
  c) numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
  d) numarul functiilor publice care vor fi infiintate;
  e) numarul functiilor publice care vor fi supuse reorganiz arii;
  f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
  g) numarul maxim al functiilor publice de conducere.
  (2) Planul prevazut la alin. (1) se elaboreaza de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national, si se supune spre aprobare Guvernului.

  Art. 22
  Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

  SECTIUNEA a 2-a
  Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

  Art. 23
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorit atile si institutiile publice.
  (2) Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice se tine de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
  (3) In scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, autoritatile si institutiile publice intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public.
  (4) Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului profesional se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 24
  (1) Autoritatile si institutiile publice raspund de intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta.
  (2) In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica pastreaza o copie a dosarului profesional si inmaneaza originalul functionarului public, pe baza de semnatura.
  (3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici.
  (4) Persoanele care au acces la datele cuprinse in eviden ta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si la dosarul profesional al functionarului public au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal, in conditiile legii.
  (5) La solicitarea functionarului public, autoritatea sau institutia publica este obligata sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in specialitate si in functia publica.

  CAPITOLUL V
  Drepturi si indatoriri

  SECTIUNEA 1
  Drepturile functionarilor publici

  Art. 25
  (1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.
  (2) Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.

  Art. 26
  Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct.

  Art. 27
  (1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti in categoria inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale.
  (2) Functionarii publici, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
  (3) Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor.

  Art. 28
  Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiului continuitatii si celeritatii serviciului public.

  Art. 29
  (1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
  a) salariul de baza;
  b) sporul pentru vechime in munca;
  c) suplimentul postului;
  d) suplimentul gradului.
  (2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
  (3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

  Art. 30
  Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit.

  Art. 31
  (1) Functionarii publici au dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala.
  (2) Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
  a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
  b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
  c) organizate de Institutul National de Administratie, de centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, in conditiile legii, sau de alte institutii specializate din tara sau strainatate.
  (3) In cazul in care formarea si perfectionarea profesional a, in formele prevazute la alin. (2), se organizeaza in afara localitatii unde isi are sediul autoritatea sau institutia publica, functionarii publici beneficiaza de drepturile de delegare, in conditiile legii.
  (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate in conditiile alin. (2) lit. a) si c), autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.

  Art. 32
  (1) Durata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
  (2) Pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare functionarii publici de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul orelor platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.
  Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, aplicarea prevederilor Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2004. Pe perioada suspendarii, munca prestata peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza in conditiile Art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.

  Art. 33
  Functionarii publici, cu exceptia functionarilor publici civili din ministerele privind apararea nationala, ordinea publica si siguranta nationala, pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii.

  Art. 34
  (1) Functionarii publici au dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii.
  (2) Functionarul public are dreptul, pe langa indemniza tia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
  Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii in concediul de odihna se suspenda pana la data de 31 decembrie 2004.

  Art. 35
  In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza.

  Art. 36
  (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica.
  (2) Functionarilor publici li se poate aproba, in mod exceptional, pentru motive de sanatate, schimbarea compartimentului in care isi desfasoara activitatea. Schimbarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasc a noile atributii care ii revin.

  Art. 37
  Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, in conditiile legii.

  Art. 38
  Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii.

  Art. 39
  (1) In caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.
  (2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

  Art. 40
  (1) Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii.
  (2) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

  Art. 41
  Autoritatea sau institutia publica este obligata sa il despagubeasca pe functionarul public in situatia in care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau a institutiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.

  SECTIUNEA a 2-a
  Indatoririle functionarilor publici
  Art. 42
  (1) Functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
  (2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
  (3) Functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege.

  Art. 43
  (1) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferin telor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru.
  (2) Functionarilor publici le este interzis sa faca parte din organele de conducere ale partidelor politice.

  Art. 44
  (1) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
  (2) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.
  (3) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia, astfel de situatii.

  Art. 45
  Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

  Art. 46
  (1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
  (2) La numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii.

  Art. 47
  (1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate.
  (2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.

  Art. 48
  (1) Functionarii publici sunt obligati sa urmeze forme de perfectionare profesionala, organizate de Institutul National de Administratie sau alte institutii abilitate potrivit legii, a caror durata cumulata este de minimum 7 zile pe an.
  (2) Functionarii publici care urmeaza programe de formare specializata in administratia publica, cu o durata mai mare de 90 de zile, organizate de Institutul National de Administratie sau de alte institutii similare din strainatate, finantate din bugetul de stat sau local, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica cel putin 5 ani de la terminarea programelor.
  (3) In cazul nerespectarii angajamentului, functionarii publici sunt obligati sa restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, calculate in conditiile legii.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare in conditiile alin. (2) si ale Art. 31 alin. (2) si nu au absolvit-o din vina lor. In acest caz, functionarii publici sunt obligati sa restituie drepturile salariale primite pe aceasta perioada.
  (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul in care functionarul public nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia.

  Art. 49
  Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

  CAPITOLUL VI
  Cariera functionarilor publici

  SECTIUNEA 1
  Recrutarea functionarilor publici

  Art. 50
  Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
  f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
  g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
  h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autorit atii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedic a infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  i) nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
  j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

  Art. 51
  (1) Ocuparea functiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire si concurs.
  (2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului vor fi stabilite in conditiile prezentei legi, iar concursul va fi organizat si gestionat astfel:
  a) de catre comisia de concurs prevazuta la Art. 17 alin. (2), pentru inaltii functionari publici;
  b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de sef birou si sef serviciu;
  c) de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru ocuparea functiilor publice de sef birou si sef serviciu, precum si pentru ocuparea functiilor publice de executie si, respectiv, functiile publice specifice vacante, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
  d) de catre Institutul National de Administratie, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru admiterea la programele de formare specializata in administratia publica, organizate in scopul numirii intr-o functie publica.
  (3) Concursul are la baza principiul competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
  (4) Conditiile de desfasurare a concursului vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.
  (5) Persoanele care participa la concursul organizat potrivit dispozitiilor prevazute la Art. 21 alin. (1) lit. c) trebuie sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea functiilor publice, prevazute de prezenta lege.
  (6) Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor in conditiile prezentului articol se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, conform principiilor si conditiilor stabilite prin prezenta lege.

  SECTIUNEA a 2-a
  Perioada de stagiu
  Art. 52
  (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigen telor acesteia.
  (2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a.
  (3) Perioada in care o persoana a urmat si a promovat programe de formare specializata in administratia publica, pentru numirea intr-o functie publica definitiva, este asimilat a perioadei de stagiu.

  Art. 53
  (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi:
  a) numit functionar public de executie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in functiile publice prevazute la Art. 13, in gradul profesional asistent;
  b) eliberat din functia publica, in cazul in care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator".
  (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), precum si in situatia nepromovarii programelor de formare specializata in administratia publica, pentru numirea intr-o functie publica definitiva, perioada de stagiu nu constituie vechime in functia publica.

  SECTIUNEA a 3-a
  Numirea functionarilor publici
  Art. 54
  (1) Numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se face in conformitate cu dispozi tiile Art. 17 alin. (1).
  (2) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaz a concurs in conditiile Art. 51 alin. (2) lit. b) si d) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaz a concurs in conditiile Art. 51 alin. (2) lit. c) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
  (4) Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
  (5) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza functionarului public.
  (6) La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta in termen de trei zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva. Juramantul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
  (7) Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (6) se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functia publica.

  SECTIUNEA a 4-a
  Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale

  Art. 55
  In cariera functionarul public beneficiaza de dreptul de a promova in functia publica si de a avansa in gradele de salarizare.

  Art. 56
  (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante.
  (2) Promovarea intr-o functie publica superioara vacanta se face prin concurs sau examen.

  Art. 57
  (1) Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional principal, functionarii publici trebuie sa indeplineasc a urmatoarele condiiti minime:
  a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite;
  b) sa fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul "foarte bun";
  c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.
  (2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional superior, functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
  a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice de executie din gradul profesional principal sau 4 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite;
  b) sa fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul "foarte bun";
  c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.

  Art. 58
  (1) Au dreptul de a participa la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de conducere vacante persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) sunt absolvente ale programelor de formare specializat a si perfectionare in administratia publica, organizate de catre Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, precum si de alte institutii specializate, din tara sau strainatate;
  b) au fost numite intr-o functie publica din clasa I;
  c) indeplinesc cerintele specifice prevazute in fisa postului, precum si conditiile de vechime prevazute la alin. (2).
  (2) Pentru ocuparea functiilor de conducere vacante trebuie indeplinite urmatoarele conditii de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:
  a) minimum 2 ani, pentru functiile publice de sef birou, sef serviciu si secretar al comunei;
  b) minimum 5 ani, pentru functiile publice prevazute la Art. 12, cu exceptia celor prevazute la lit. a).

  Art. 59
  In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati.

  Art. 60
  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
  (2) Procedura de evaluare are ca scop:
  a) avansarea in gradele de salarizare;
  b) retrogradarea in gradele de salarizare;
  c) promovarea intr-o functie publica superioara;
  d) eliberarea din functia publica;
  e) stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici.
  (3) In urma evaluarii performantelor profesionale individuale functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "exceptional", "foarte bun", "bun", "satisfacator", "nesatisfacator".
  (4) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face de catre o comisie de evaluare, compusa din cinci personalitati, recunoscute ca specialisti in administratia publica, propuse de ministrul administratiei si internelor si numite prin decizie a primuluiministru.
  (5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.


  CAPITOLUL VII
  Acorduri colective. Comisii paritare

  Art. 61
  (1) Autoritatile si institutiile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri referitoare la:
  a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
  b) sanatatea si securitatea in munca;
  c) programul zilnic de lucru;
  d) perfectionarea profesionala;
  e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organiza tiilor sindicale.
  (2) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, acordul se incheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica, desemnati in conditiile legii.
  (3) Autoritatea sau institutia publica va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informatiile necesare pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii.

  Art. 62
  (1) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii paritare. In functie de numarul functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice, comisia paritara se poate constitui in cadrul acesteia sau pentru mai multe autoritati sau institutii publice.
  (2) In alcatuirea comisiei paritare intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
  (3) Reprezentantii functionarilor publici in comisia paritar a pot sa fie desemnati din randul functionarilor publici alesi in organele de conducere ale sindicatului reprezentativ sau din randul reprezentantilor functionarilor publici alesi pentru negocierea acordurilor cu conducerea autoritatii sau institutiei publice.
  (4) In cazul constituirii unei comisii paritare comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice, aceasta va fi compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai acestor autoritati sau institutii publice, desemnati in conditiile alin. (2).

  Art. 63
  (1) Comisiile paritare sunt consultate la negocierea de catre autoritatile si institutiile publice a acordurilor cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii acestora.
  (2) Comisiile paritare participa la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite.
  (3) Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice.
  (4) Comisia paritara intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor incheiate in conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.


  CAPITOLUL VIII
  Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici


  Art. 64
  Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinar a, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

  Art. 65
  (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
  (2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
  a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
  b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
  c) absente nemotivate de la serviciu;
  d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
  e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
  f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
  g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
  i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
  j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
  k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii cererilor acestora.
  (3) Sanctiunile disciplinare sunt:
  a) mustrare scrisa;
  b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad a de pana la 3 luni;
  c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
  d) trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioad a de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
  e) destituirea din functia publica.
  (4) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejur arile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.
  (5) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor.

  Art. 66
  (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la Art. 65 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre conduc atorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului in care functioneaza cel in cauza.
  (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la Art. 65 alin. (3) lit. b)-e) se aplica de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina.
  (3) Sanctiunile disciplinare pentru inaltii functionari publici se aplica prin decizie a primului-ministru, prin ordin al ministrului ori, dupa caz, al conducatorului autoritatii sau institutiei publice centrale, pentru cei prevazuti la Art. 11 lit. g), la propunerea comisiei de disciplina.
  (4) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.

  Art. 67
  (1) In cadrul autoritatilor sau institutiilor publice se constituie comisii de disciplina. In functie de numarul functionarilor publici din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, comisia de disciplina se poate constitui pentru o singura autoritate sau institutie publica sau pentru mai multe.
  (2) In alcatuirea comisiei de disciplina intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
  (3) Fiecare comisie de disciplina are un presedinte, care nu face parte din reprezentantii prevazuti la alin. (2), desemnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu consultarea sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, a functionarilor publici.
  (4) In cazul constituirii unei comisii de disciplina comune pentru mai multe autoritati sau institutii publice, aceasta va fi compusa dintr-un numar egal de reprezentanti ai acestor autoritati sau institutii publice, desemnati in conditiile alin. (2). In acest caz, presedintele comisiei de disciplina se desemneaza in conditiile alin. (3), pe baza propunerii comune a conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice.
  (5) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 7 inalti functionari publici.
  (6) Comisiile de disciplina sunt competente sa cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare si sa propuna sanctiunea aplicabila functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice respective.
  (7) Modul de constituire a comisiilor de disciplina, componen ta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 68
  Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

  Art. 69
  (1) Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza.
  (2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate in conditiile legii.
  (3) Cazierul administrativ este necesar in urmatoarele cazuri:
  a) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;
  b) desemnarea unui functionar public in calitate de presedinte si membru in comisia de disciplina;
  c) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia paritara;
  d) ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere;
  e) in orice alte situatii prevazute de lege.
  (4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
  a) functionarului public interesat;
  b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  c) presedintelui comisiei de disciplina;
  d) altor persoane prevazute de lege.

  Art. 70
  (1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
  a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinar a prevazuta la Art. 65 alin. (3) lit. a);
  b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la Art. 65 alin. (3) lit. b)-d);
  c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la Art. 65 alin. (3) lit. e).
  (2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

  Art. 71
  (1) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
  (2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraven tiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscrip tie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat.

  Art. 72
  Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
  a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;
  b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
  c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

  Art. 73
  (1) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la Art. 72 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autorit atii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozi tii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
  (2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.
  (3) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

  Art. 74
  (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
  (2) In cazul in care s-a pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la Art. 50 lit. h), conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.
  (3) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv va fi reintegrat in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
  (4) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.


  CAPITOLUL IX
  Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu

  SECTIUNEA 1
  Modificarea raportului de serviciu
  Art. 75
  Modificarea raportului de serviciu are loc prin:
  a) delegare;
  b) detasare;
  c) transfer;
  d) mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice;
  e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.

  Art. 76
  (1) Delegarea se dispune in interesul autorit atii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
  (2) Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) graviditate;
  b) isi creste singur copilul minor;
  c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
  (3) Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public. Masura se poate dispune pentru o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an.
  (4) Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.

  Art. 77
  (1) Detasarea se dispune in interesul autorit atii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
  (2) Detasarea se poate dispune doar daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice pe care urmeaza sa fie detasat.
  (3) Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) graviditate;
  b) isi creste singur copilul minor;
  c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
  d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
  e) este singurul intretinator de familie;
  f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
  (4) Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunz ator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.

  Art. 78
  (1) Transferul, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc intre autoritatile sau institutiile publice dupa cum urmeaza:
  a) in interesul serviciului;
  b) la cererea functionarului public.
  (2) Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
  (3) Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care de face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.
  (4) Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta de functionarul public.
  (5) Transferul la cerere se face intr-o functie publica echivalenta, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.

  Art. 79
  (1) Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporar a.
  (2) Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment se aproba, cu acordul scris al functionarului public, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public.
  (3) Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.

  Art. 80
  (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indepline ste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.
  (2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (3) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere al carei titular este suspendat in conditiile prezentei legi se realizeaza prin promovarea temporar a, pe durata suspendarii titularului, a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice.
  (4) Masura prevazuta la alin. (3) se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice.
  (5) Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este delegat sa o exercite este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.

  SECTIUNEA a 2-a
  Suspendarea raportului de serviciu
  Art. 81
  (1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva;
  b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
  c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva;
  d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea, in conditiile legii;
  e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
  f) este arestat preventiv;
  g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;
  h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii;
  i) carantina, in conditiile legii;
  j) concediu de maternitate, in conditiile legii;
  k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
  l) forta majora;
  m) in alte cazuri expres prevazute de lege.
  (2) In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris conducatorul autorit atii sau institutiei publice despre acest fapt.
  (3) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia sa asigure, in termen de 5 zile, conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.

  Art. 82
  (1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii:
  a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
  b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
  c) desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele prevazute la Art. 81 alin. (1) lit. c);
  d) pentru participare la campania electorala;
  e) pentru participarea la greva, in conditiile legii.
  (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public.
  (3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea.
  (4) Suspendarea raportului de serviciu se constata in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si la Art. 81 alin. (1) lit. c), precum si in alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aproba in cazul prevazut la alin. (2), prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
  (5) Dispozitiile Art. 81 alin. (2) se aplica in mod corespunz ator si pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (2).

  Art. 83
  (1) Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
  (2) Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.
  (3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autorit atile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, de un functionar public din corpul de rezerva. In situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice, postul poate fi ocupat in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu.

  SECTIUNEA a 3-a
  Incetarea raportului de serviciu
  Art. 84
  (1) Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele conditii:
  a) de drept;
  b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
  c) prin eliberare din functia publica;
  d) prin destituire din functia publica;
  e) prin demisie.
  (2) Raportul de serviciu inceteaza de drept:
  a) la data decesului functionarului public;
  b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
  c) daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la Art. 50 lit. a), d) si f);
  d) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a functionarului public;
  e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
  f) cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la Art. 50 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;
  g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementar a, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
  h) la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia publica.
  (3) Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Actul administrativ prin care s-a constatat intervenirea unui caz de incetare de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.
  (4) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, pentru motive neimputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
  a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;
  b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
  c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
  d) pentru incompetenta profesionala in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale;
  e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la Art. 50 lit. g);
  f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasc a atributiile corespunzatoare functiei publice detinute.
  (5) Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, pentru motive imputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
  a) ca sanctiune disciplinara, aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
  b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
  (6) Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris conduc atorului autoritatii sau institutiei publice. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.
  (7) Reorganizarea activitatii, in sensul dispozitiilor prezentei legi, consta in mutarea autoritatii sau a institutiei publice in alta localitate ori, in cazul prevazut la alin. (4) lit. b), in modificarea substantiala a atributiilor autoritatii sau institutiei publice, precum si a structurii organizatorice a compartimentelor. Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv.
  (8) La incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.
  (9) La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia.
  (10) Functionarii publici beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul in care raporturile de serviciu le-au incetat in conditiile prevazute la:
  a) alin. (2) lit. c), cu exceptia cazului in care functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la Art. 50 lit. a);
  b) alin. (2) lit. e) si h);
  c) alin. (4).

  Art. 85
  (1) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice, in cazul eliberarii din functia publica pentru situatiile prevazute la Art. 84 alin. (4).
  (2) In perioada de preaviz conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.

  Art. 86
  (1) Functionarii publici pot fi eliberati din functia publica in situatiile prevazute la Art. 84 alin. (4) lit. b), c) si e), in cazul in care nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
  (2) In cazurile prevazute la Art. 84 alin. (4) lit. a)-c) si e) autoritatea sau institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.
  (3) In cazul in care exista o functie publica vacanta, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.

  Art. 87
  (1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, astfel:
  a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu;
  b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.
  (2) Redistribuirea functionarilor publici se face pe o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta.
  (3) Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.
  (4) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit.
  (5) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (6) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar.
  (7) In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici in conditiile alin. (6), functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

  Art. 88
  (1) Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica in conditiile Art. 84 alin. (4) lit. a)-c) si e) si este gestionat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
  (2) Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii:
  a) dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva;
  b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunz atoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza;
  c) angajarea in baza unui contract de munca pe o perioad a mai mare de 12 luni;
  d) la cererea functionarului public.

  Art. 89
  (1) In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public.
  (2) La solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta.


  CAPITOLUL X
  Dispozitii finale si tranzitorii

  Art. 90
  Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la Art. 2 alin. (1) si (3) si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 91
  In unitatile administrativ-teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati nationale detin o pondere de peste 20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetatenii vor cunoaste si limba minoritatii nationale respective.

  Art. 92
  Cauzele avand ca obiect litigii de munca in care una dintre parti are calitatea de functionar public, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentului statut, vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in momentul sesizarii instantei.

  Art. 93
  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.

  Art. 94
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

  NOTA:
  Reproducem mai jos Art. XIV-XXV din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, care nu au fost cuprinse in forma republicabila a Legii nr. 188/1999:

  Art. XIV
  (1) Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a dispozitiilor prezentei legi.
  (2) In termen de 60 de zile de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, autoritatile si institutiile publice vor transmite acesteia datele personale ale functionarilor publici, precum si functiile publice vacante.

  Art. XV
  (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile si institutiile publice prevazute la Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentului titlu, cu consultarea si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (2) Prin statutele speciale prevazute la alin. (1) se pot reglementa:
  a) drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de prezenta lege;
  b) functii publice specifice.
  (3) In cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare si politistilor, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevazute la alin. (2), precum si cu privire la cariera.

  Art. XVI
  (1) Autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala au obligatia:
  a) de a solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea functiilor publice, pana la data de 1 iunie 2003;
  b) de a face modificarile corespunzatoare in structura organizatorica si in statele de functii, stabilirea numarului maxim de functii publice, cu respectarea prevederilor prezentei legi, pana la data de 1 iulie 2003;
  c) de a face reincadrarea functionarilor publici, conform prevederilor prezentei legi, pana la data de 15 iulie 2003.
  (2) Structura organizatorica a autoritatilor si institutiilor publice trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
  a) pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minimum 5 posturi de executie;
  b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un numar de minimum 7 posturi de executie;
  c) pentru constituirea unei directii este necesar un numar de minimum 15 posturi de executie;
  d) pentru constituirea unei directii generale este necesar un numar de minimum 25 de posturi de executie.
  (3) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administra tia publica centrala numarul functiilor publice din clasa I este de minimum 70% din numarul total al functiilor publice.
  (4) Numarul total al functiilor publice corespunzatoare, in mod cumulat, categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice este de maximum 12% din numarul total al functiilor publice.
  (5) La stabilirea numarului maxim al functiilor publice de executie din cadrul autoritatii sau institutiei publice se vor avea in vedere urmatoarele:
  a) numarul functiilor publice de executie din grad profesional superior este de maximum 20%;
  b) numarul functiilor publice de executie din grad profesional principal este de maximum 40%;
  c) numarul functiilor publice de executie din grad profesional asistent este de maximum 30%;
  d) numarul functiilor publice de executie din grad profesional debutant este de maximum 10%.
  (6) Numarul maxim al functiilor publice de executie, stabilit conform alin. (5), poate fi majorat numai in situatii temeinic justificate de catre autoritatea sau institutia publica respectiva, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. XVII
  (1) Functionarii publici numiti in functiile publice prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi:
  a) numiti in functiile publice prevazute in anexa la prezentul titlu, daca desfasoara una dintre activitatile prevazute la Art. 2 alin. (3) si indeplinesc conditiile prevazute la Art. 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si complet arile ulterioare, in limita functiilor publice stabilite conform Art. XVI;
  b) eliberati din functiile publice detinute, in cazul in care nu indeplinesc conditiile prevazute la lit. a) si conditiile de reincadrare. Acestia vor fi incadrati cu contract individual de munca, in conditiile legii.
  (2) Reincadrarea in functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice se face astfel:
  a) in limita functiilor publice prevazute potrivit structurii organizatorice;
  b) cu respectarea conditiilor minime de vechime in specialitate si a studiilor necesare exercitarii functiei publice, prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si complet arile ulterioare.
  (3) Functionarii publici reincadrati in functii publice conform alin. (2) isi pastreaza functiile publice detinute, daca in termen de maximum 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi au absolvit programele de formare specializat a si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie, sau o forma de invatamant postuniversitar, cu durata de minimum un an, in tara sau in strainatate, ori au dobandit titlul stiintific de doctor in specialitatea functiei publice respective.
  (4) Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) pot fi reincadrati, potrivit studiilor absolvite, in functii publice de executie, daca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.
  (5) Functionarii publici eliberati din functiile publice beneficiaz a de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

  Art. XVIII
  Pentru anul 2003 functionarii publici isi mentin drepturile salariale stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.949 din 24 decembrie 2002.

  Art. XIX
  Functionarilor publici care au absolvit forme de invatamant postuniversitar in specialitatea administratie publica sau care, la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, urmeaza una dintre formele de invatamant mentionate le sunt echivalate aceste studii cu programele de formare si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie.

  Art. XX
  (1) In mod exceptional, la concursul pentru ocuparea functiei publice de secretar al comunei pot participa si persoane cu studii superioare de alta specialitate decat cea juridica sau administrativa si care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
  (2) Daca la concurs nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), pot candida si persoane care au studii liceale atestate prin diploma de bacalaureat. In aceasta situatie, anual, se va organiza concurs pentru ocuparea functiei de secretar al comunei de catre persoane care indeplinesc conditiile legii.
  (3) Secretarii de comune care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare isi pot pastra functia publica, cu obligatia ca in termen de 6 ani sa absolveasca o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitatea juridica sau administratie publica, sub sanctiunea eliberarii din functie.

  Art. XXI
  In functiile de prefect si subprefect pot fi numite persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul titlu pentru numirea ca inalt functionar public, incepand cu anul 2006, in mod esalonat, in baza hotararii Guvernului. Pana la acea data functiilor de prefect si subprefect li se aplica regimul juridic prevazut de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. XXII
  Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pana la data de 15 august 2003, datele cuprinse in dosarele profesionale ale functionarilor publici, precum si date privind functiile publice.

  Art. XXIII
  La propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin hotarare a Guvernului, se aproba:
  a) normele privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
  b) normele privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  Art. XXIV
  Comisiile de disciplina si comisiile paritare organizate in temeiul Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera legal constituite pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare. Prevederile Hotararii Guvernului nr.1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestare a calificativelor acordate, ale Hotararii Guvernului nr.1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, conditiile de evaluare si regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti si ale Hotararii Guvernului nr.1.087/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice se aplica in mod corespunzator.

  Art. XXV
  Prevederile Art. 22, Art. 29 alin. (1), Art. 491, Art. 52-56, Art. 741, precum si ale art 83 alin. (4), referitoare la acordarea indemnizatiei de detasare, din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
  Art. 22 a devenit, in urma renumerotarii, Art. 21; Art. 49 a devenit, in urma renumerotarii, Art. 50; Art. 491 a devenit, in urma renumerotarii, Art. 51; Art. 52-56 au devenit, in urma renumerotarii, Art. 54-58; Art. 741 a devenit, in urma renumerotarii, Art. 69, iar Art. 83 alin. (4) a devenit, in urma renumerotarii, Art. 77 alin. (4).

  ANEXA
  LISTA cuprinzand functiile publice

  I. Functii publice generale:
  1. secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
  2. consilier de stat;
  3. secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  4. prefect;
  5. subprefect;
  6. secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;
  7. director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  8. director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
  10. director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale;
  11. sef serviciu;
  12. sef birou;
  13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
  14. referent de specialitate;
  15. referent.

  NOTA:
  Functii publice generale, altele decat cele prevazute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  II. Functii publice specifice:
  1. arhitect-sef;
  2. inspector de concurenta;
  3. inspector vamal;
  4. inspector de munca;
  5. controlor delegat;
  6. comisar.

  NOTA:
  Functii publice specifice, altele decat cele prevazute la pct. II, se pot stabili de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
   


 •