Asociatia Pro DemocratiaLegea nr. 115 din 1999Legea nr. 115 din 1999

privind responsabilitatea ministeriala

(publicata in Monitorul Oficial nr. 300 din 28 iunie 1999)


CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.
Guvernul, in intregul sau, si fiecare dintre membrii acestuia sunt obligati sa isi indeplineasca mandatul cu respectarea Constitutiei si a legilor tarii, precum si a programului de guvernare acceptat de Parlament.

Art. 2.
(1) Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului, ca urmare a votului de incredere acordat de catre acesta cu prilejul investiturii.
(2) Fiecare membru al Guvernului raspunde politic in mod solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.

Art. 3.
(1) Raspunderea politica a Guvernului consta in demiterea sa, ca urmare a retragerii increderii acordate de catre Parlament, prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in conditiile prevederilor art. 112 si 113 din Constitutie.
(2) Guvernul si fiecare dintre membrii sai sunt obligati sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati sau de senatori, in termen de cel mult 15 zile de la primirea lor.
(3) Informatiile si documentele cerute in conditiile art. 110 alin. (1) din Constitutie vor fi puse la dispozitie de Guvern si de celelalte organe ale administratiei publice in termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitarii.

Art. 4.
(1) In termen de 15 zile de la data incetarii mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 si 109 din Constitutie, acestia vor prezenta situatia privind gestionarea activitatii ministeriale de care au raspuns, precum si a problemelor aflate in curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.
(2) Structura si continutul protocolului se stabilesc prin hotarare a Guvernului*).
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si conducatorilor celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale de la data eliberarii lor din functie.

Art. 5.
Pe langa raspunderea politica, membrii Guvernului pot raspunde si civil, contraventional, disciplinar sau penal, dupa caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, in masura in care prezenta lege nu cuprinde dispozitii derogatorii.

Art. 6.
In intelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organica, numiti de Presedintele Romaniei pe baza votului de incredere acordat de Parlament.

CAPITOLUL II
Raspunderea penala
Art. 7.
(1) Intra sub incidenta prezentei legi faptele savarsite de membrii Guvernului in exercitiul functiei lor si care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.
(2) Pentru savarsirea altor infractiuni, in afara exercitiului functiei lor, membrii Guvernului raspund potrivit dreptului comun.
(3) Persoanele prevazute la art. 6 raspund penal pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege.

Art. 8.
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 12 ani urmatoarele fapte savarsite de membrii Guvernului in exercitiul functiei lor:
a) impiedicarea, prin amenintare, violenta ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitarii cu buna-credinta a drepturilor si libertatilor vreunui cetatean;
b) prezentarea, cu rea-credinta, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului.
(2) Constituie, de asemenea, infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani urmatoarele fapte savarsite de catre un membru al Guvernului:
a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputatilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, in termen de 30 de zile de la solicitare, informatiile si documentele cerute de acestea in cadrul activitatii de informare a Parlamentului de catre membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constitutie;
b) emiterea de ordine normative sau instructiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, varsta, sex sau orientare sexuala, apartenenta politica, avere sau origine sociala, de natura sa aduca atingere drepturilor omului.
(3) Tentativa faptelor prevazute la alin. (1) se pedepseste.

Art. 9.
(1) In cazul savarsirii de catre membrii Guvernului a unor infractiuni in exercitiul functiei lor, altele decat cele prevazute la art. 8, se aplica pedeapsa prevazuta de legea penala pentru acele infractiuni.
(2) In cazurile prevazute la art. 7 alin. (1) si la art. 8, pe langa pedeapsa principala se va aplica si pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a mai ocupa o functie de demnitate publica sau o functie publica de conducere pe o perioada de la 3 la 10 ani.

Art. 10.
Raspunderea penala este personala si ea priveste pe fiecare membru al Guvernului in parte, pentru faptele comise in exercitarea functiei sale.

Art. 11.
Membrii Guvernului raspund penal pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor, de la data depunerii juramantului si pana la incetarea functiei, in conditiile prevazute de Constitutie.

CAPITOLUL III
Procedura de urmarire penala si de judecare
Art. 12.
Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor.

Art. 13.
(1) Dezbaterea propunerii de incepere a urmaririi penale in Camera Deputatilor sau in Senat se face pe baza raportului intocmit de o comisie permanenta care, in cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfasurata de Guvern sau de un minister ori de o comisie speciala de ancheta constituita in acest scop.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se inscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor sau a Senatului, dupa caz.
(3) Dupa inceperea urmaririi penale membrul Guvernului care este si deputat sau senator poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis in judecata numai cu incuviintarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constitutie si a regulilor de procedura cuprinse in regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului.

Art. 14.
(1) La dezbaterile din cele doua Camere ale Parlamentului prezenta celui in cauza este obligatorie. Lipsa nejustificata a membrului Guvernului nu impiedica desfasurarea lucrarilor.
(2) In situatia in care cel in cauza se afla in imposibilitate obiectiva de a se prezenta, Camera Deputatilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen.
(3) Cel in cauza are dreptul sa isi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal, precum si asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci cand este cazul.

Art. 15.
Cererea de urmarire penala a membrilor Guvernului si, dupa caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adopta cu respectarea prevederilor art. 64 si ale art. 74 alin. (2) din Constitutie. Votul este secret si se exprima prin bile.

Art. 16.
(1) In exercitarea dreptului de a cere urmarirea penala a unui membru al Guvernului, Presedintele Romaniei, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la savarsirea unei infractiuni in exercitiul functiei de catre membrii Guvernului, adreseaza ministrului justitiei o cerere in acest scop, pentru a proceda potrivit legii.
(2) Comisia speciala prevazuta la alin. (1) este formata din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului de interne, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Pe baza analizei sesizarii, a probelor depuse in sustinerea acesteia, a declaratiilor si a probelor invocate de membrul Guvernului fata de care se solicita urmarirea penala, comisia speciala prevazuta la alin. (1) va prezenta Presedintelui Romaniei un raport cu propuneri privind urmarirea penala sau clasarea sesizarii.
(4) Daca membrul Guvernului pentru care Presedintele Romaniei a cerut urmarirea penala este si deputat sau senator, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de incepere a urmaririi penale. Dispozitiile art. 13-15 se aplica in mod corespunzator.
(5) In situatia in care cel in cauza este ministrul justitiei, cererea se adreseaza primului-ministru.

Art. 17.
Presedintele Romaniei va fi instiintat despre inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor sau a Senatului a raportului prevazut la art. 13 alin. (1).

Art. 18.
Daca una dintre cele doua Camere ale Parlamentului sau Presedintele Romaniei a cerut urmarirea penala, dosarul cauzei se trimite, de indata, ministrului justitiei sau, dupa caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.

Art. 19.
Pana la inceperea urmaririi penale Camera Deputatilor, Senatul sau Presedintele Romaniei poate sa retraga, motivat, cererea prin care a solicitat urmarirea penala impotriva membrilor Guvernului.

Art. 20.
Urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor se efectueaza de catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, iar judecarea acestora, de catre Curtea Suprema de Justitie, potrivit legii.

Art. 21.
In cazul in care s-a cerut urmarirea penala impotriva unui membru al Guvernului, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestuia din functie.

Art. 22.
In cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justitiei sau, dupa caz, primul-ministru comunica Presedintelui Romaniei data la care a fost sesizata Curtea Suprema de Justitie, in vederea suspendarii din functie a acestuia.

Art. 23.
(1) In caz de infractiuni flagrante, persoanele prevazute la art. 6 pot fi retinute si perchezitionate. Ministrul justitiei il va informa neintarziat pe presedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, dupa caz, pe Presedintele Romaniei.
(2) In situatia in care cel in cauza este ministrul justitiei, sesizarea prevazuta la alin. (1) se face de catre primulministru.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 24.
(1) Regulile de procedura prevazute in prezenta lege se completeaza cu cele cuprinse in regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului si in Codul de procedura penala, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.
(2) Punerea sub urmarire penala a fostilor membri ai Guvernului pentru infractiunile savarsite in exercitiul functiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege.

Art. 25.
(1) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoanele prevazute la art. 6 sunt considerate nevinovate.
(2) Hotararea definitiva de condamnare a unui membru al Guvernului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, va fi demis din functie de Presedintele Romaniei, la propunerea primului-ministru.

Art. 26.
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr.2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire intocmit de membrii Guvernului si de conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.3 din 5 ianuarie 2001.
**) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.